lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par lokālplānojuma "Jauda- 2" stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņa pagarinājumu

...


Vides pārskata un  Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda -2” publiskās apspriešanas laiks, kas bija  noteikts no 2020.gada 3.marta, ir pagarināts līdz 30.maijam.

Materiāli pieejami Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv un vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmas vietnē www.geolatvija.lv, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17346

SIVN Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas videoprezentācija pieejama https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/4130/,  kā arī Vides pārskata izstrādātāja SIA "Grupa93" interneta mājas lapā:  https://www.grupa93.lv/lv/pazinojumi/lokalplanojums-incukalns-1red-2/

Atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28.maijā plkst.17.00 Atmodas ielā 1a, Inčukalna Tautas namā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto  Vides pārskatu un lokālplānojuma redakciju var turpināt iesniegt līdz 30.05.2020. (pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu  Inčukalna novada domei vai  iesniedzami elektroniski uz e pasta adresi : dome@incukalns.lv .  Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves  vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

SIVN  Vides pārskatu izstrādā SIA “Grupa 93”, tālrunis 29545377. 

Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk Knokk”, tālrunis 26435952. 

Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi tālrunis 62007232.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jauda-2", Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

19.05.2020