lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Ogres novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

--

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2011.gada 16.jūnijā pieņemts lēmums ”Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (Protokols Nr.9, 3.§).

Laika posmā no š.g. 12.jūlija līdz 20.septembrim sabiedriskajai apspriešanai nodota Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. Materiāli pieejami apskatei un atsauksmju sniegšanai katru darba dienu pašvaldības darba laikā Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāva vestibilā, kā arī novada pagastu administrāciju ēkās Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Līčupē, Madlienā, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos un Taurupē. Ar plānojuma materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties arī mājas lapā internetā www.ogresnovads.lv

Rakstiskās atsauksmes līdz 20.septembrim adresēt Ogres novada pašvaldībai, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV 5001 vai e-pastā uldis.apinis@ogresnovads.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

28. jūlijā, plkst. 1730, Ogresgalā, Bumbieru ielā 9, pagasta pārvaldes 2.stāva zālē,

6.septembrī plkst.1600 Madlienā, Pagastmājā, apaļajā zālē, plkst.1800 Ķeipenē, Tautas namā;

8.septembrī, plkst.1600 Līčupē, Mazozolu kultūras namā, plkst.1800 Taurupē, pagasta pārvaldes telpās;

13. septembrī, plkst.1600 Lauberē, Kultūras namā, plkst.1800 Suntažos, Tautas namā; 

15. septembrī, plkst.1600 Meņģelē, Tautas namā, plkst.1800 Krapē, pagasta pārvaldē;

20. septembrī, plkst.1715 Ogres pilsētā, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē.

Apmeklētāju pieņemšana:

Ogres būvvaldē Ogrē, Brīvības ielā 33, 408.kabinetā, jūlija un septembra pirmdienās 1000-1200 un 1300-1800, kontaktpersona teritorijas plānotājs U. Apinis, tālr.65071178.

Madlienas būvvaldē, Madlienā, Pagastmājā, 20.kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās, 800-1200 un 1300-1600, kontaktpersona būvvaldes vadītāja I. Reitere, tālr. 65055149.

12.07.2011