IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Daugavpils lidosta SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.06.2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Daugavpils novada Locikos.

 Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Lidostas iela 4 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44740020029), Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstības ietvaros paredzētas sekojošas darbības, tai skaitā, lidostas meža zemes atmežošana, jauna skrejceļa būvniecība, lidjoslu planēšana un stiprināšana, jauna servisa ceļa būvniecība, manevrēšanas ceļa būvniecība, gaisa kuģu perona būvniecība, pasažieru termināla būvniecība, lidlauka ugunsdzēsības un glābšanas depo būvniecība, aviācijas degvielas uzpildes stacijas būvniecība, lidlauka saimniecības telpu būvniecība, lietus ūdens attīrīšanas ietaišu būvniecība, meliorācijas sistēmas izveide, jaunu grāvju izveide, esošo grāvju tīrīšana, lidlauka administrācijas ēkas būvniecība, dabas gāzes vai šķeldas sadedzināšanas iekārtu būvniecība, sakaru un komunikāciju sistēmas, drošības aprīkojuma uzstādīšana.

Lidostas teritorijā paredzēta Zinātnes parka objektu būvniecība un Industriālā parka objektu būvniecība. Paredzēts ierīkot automašīnu stāvlaukumu pie Zinātnes parka Biznesa inkubatora, stāvlaukumu lidostas terminālam, tai skaitā Industriālajam parkam. Kopā paredzēta stāvlaukumu ierīkošana 770 automašīnām.

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums (piemērotās tiesību normas):

  •  Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 9., 13., pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkta, 3. punkta c) apakšpunkts un 2. pielikuma 10. daļas 2.  un 4. punkts.
  • Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. punkts un 13.1 punkts.
Projekta ierosinātājs
Daugavpils lidosta SIA, Kr.Valdemāra iela 13-207.kab., Daugavpils, LV-5401
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 06.05.2021
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 21.06.2021 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 21.06.2021
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere+371 67770818+371 26113492