Paziņojums

par Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

 

Liepājas pilsētas dome 2021. gada 11. novembrī pieņēma lēmumu Nr.423/15, kas paredz nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai, 1. redakciju kopā ar Vides pārskata projektu.

Abus dokumentus izstrādājis SIA “UPB Projekti” (Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401, tālr. 63427009, www.upbprojekti.lv) sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

Ar šo lokālplānojumu tiek radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas sabalansētai attīstībai gan esošās izmantošanas veiksmīgai turpināšanai un attīstībai, gan jaunu attīstības ieceru realizācijai, lai īstenotu un nodrošinātu nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu. Risinājumi veidoti tā, lai ražošanas teritorijas sabalansētu ar līdzās esošajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kā arī ar tuvējām esošajām un jaunajām jaukta centra apbūves teritorijām.

Lokālplānojuma teritorija sadalīta kvartālos, veidojot jaunu sarkano līniju tīklu perspektīvajām ielām un sasaistot teritoriju ar pilsētas esošo ielu infrastruktūru, kā arī esošajās ielās precizējot sarkanās līnijas atbilstoši labākajai pilsētplānošanas praksei.

Teritorijas funkcionālais zonējums detalizēts, katrai teritorijas daļai paredzot atšķirīgus izmantošanas nosacījumus.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 22. novembra līdz 2022. gada 2. janvārim.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks trešdien, 8. decembrī, plkst. 17.00 attālināti, izmantojot ZOOM platformu. Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: https://ieej.lv/MetalurgsLP.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas materiāliem un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē darba laikā, ar nosacījumu, uzrādot sadarbspējīgu C0VID-19 sertifikātu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv sadaļā Lokālplānojumi un Publiskās apspriešanas un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17901

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

  • iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz  e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni: 63 404 427.