Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Granīta iela 35, teritorijā, un lokālplānojuma nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1, Aconē, un vides pārskata projektu  publisko apspriešanu

 

Salaspils novada dome 2021.gada 11.novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumus:

 “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (protokols Nr.12/JDPP, 8.§) un “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā, Aconē, pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, (protokols Nr.12/JDPP, 9.§).

Lokālplānojumu izstrādes mērķis ir, veicot Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus  nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0396 teritorijā, mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no publiskās apbūves teritorijas (P) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (T), savukārt, veicot Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus  nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1, Aconē, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0397 teritorijā, mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no  mazstāvu apbūves teritorijas (DzM) uz tehniskās apbūves teritoriju (T) un paredzēt piekļuves iespēju detālplānojumu teritorijai no valsts autoceļa V35 Šķirotava-Saurieši.

Detālplānojumu un vides pārskatu publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 26.novembra līdz 2021.gada 27.decembrim.

Lokālplānojumu nekustamā īpašuma Granīta iela 35 un  nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā, Aconē, un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 2.decembrī plkst. 17.00, pievienojoties pakalpojumam Google Meet, saite: https://meet.google.com/wir-busv-zts 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumiem un vides pārskata projektiem iespējams iepazīties:

  1. Salaspils novada pašvaldībā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāju Daci Griķi pa tālruni 68207870, vai e- pastu dace.grike@salaspils.lv
  2. portālā geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19958  un  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12353

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2021.gada 27.decembrim:

  1. nosūtot iesniegumu Salaspils novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169);
  2. elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@salaspils.lv
  3. vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē  “Iesniegt priekšlikumu ”

Informāciju par lokālplānojumu risinājumiem, konsultāciju iespējām un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāju Daci Griķi pa tālruni 68207870, vai e-pastā dace.grike@salaspils.lv