Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Acones mežs” teritorijas daļā, Salaspils pagastā un tā vides pārskata publisko apspriešanu

 

Salaspils novada dome 2021. gada 28. jūnija sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamā īpašuma “Acones mežs” teritorijas daļā, Salaspils pagastā, publisko apspriešanu” (protokols Nr. 12, 6.§).


Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 9.jūlija līdz 2021. gada 6. augustam.


Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2021. gada 2. augustā plkst. 17.00. 

Līdz 2021. gada 22. jūlijam pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un ģeoportālā Geolatvija.lv tiks publicēta informācija par sanāksmes norises kārtību.


Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu iespējams iepazīties:

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 6. augustam:

  • nosūtot iesniegumu Salaspils novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169);
    • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@salaspils.lv;
    • vietnē geolatvija.lv apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu” .

Konsultāciju saņemšanas iespējas:

Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt: