Ietekmes uz vidi novērtējums

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2020. gada 22. maijā ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Lielkūdra” (reģ. Nr. 40103511581, Rīgas iela 30, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112).

Paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt meliorācijas sistēmu kūdras atradnes nosusināšanai 149 ha kopplatībā. Tiek paredzēts izbūvēt arī pagaidu ceļu līdz darbības vietai.

Paredzētās darbības norises vieta ir Kūdras atradne „Ēbeļmuižas purvs Ziemeļu iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr.8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576 8001), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 8. oktobra līdz 28. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 22. oktobrī plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 28. oktobrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. papīra formātā Olaines novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Zemgales ielā 33, Olainē (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954899 vai 67964333);
  2. Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.olaine.lv;
  3. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28.oktobrim.