Ropažu novada dome 2021.gada 4.augustā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7/21) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma “Lieldimdas” teritorijā apstiprināšanu” un izdeva Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1. ““Stopiņu novada teritorijas plānojuma” grozījumi īpašuma “Lieldimdas”, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Saistošie noteikumi būs īstenojami pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.jūnija lēmumu Nr. 4-02/28 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” lokālplānojumam veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskats.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona. Lokālplānojuma un vides pārskata izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības ielā 32b-501, Rīgā, LV-1045; tālr.: 67320809, tīmekļa vietnes adrese: www.rp.lv).

Ar lokālplānojuma materiāliem, vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par lokālplānojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu elektroniskā formā iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19966 un Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē - https://ropazi.lv/ 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojums tiks sagatavots 2027. gadā.