Ietekmes uz vidi novērtējums

Valsts vides dienests 2019. gada 21. jūnijā ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - kūdras ieguve kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Kūdras taka” (reģ. Nr. 40103510444, Rīga, Katlakalna iela 1, LV-1073).

Paredzētās darbības ietvaros plānota derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve aptuveni 49,4 ha platībā, izmantojot grieztās kūdras un frēzkūdras tehnoloģijas. Paredzētās darbības norises vieta ir kūdras atradne „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr. 8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 5. oktobra līdz 25. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 21. oktobrī plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 21. oktobrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. papīra formātā Olaines novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Zemgales ielā 33, Olainē (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954899 vai 67964333);
  2. Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.olaine.lv;
  3. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. oktobrim.

Publicēts 2021.gada 5. oktobrī laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze"