Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 20. viens prim punktu Izstrādātājs precizējis vides pārskatu plānošanas dokumentam “Lokālplānojums teritorijai starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, Rīgā” un norādījis tīmekļvietni, kurā precizētais vides pārskats ir pieejams: https://www.rdpad.lv/par-strategiska-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-precizeto-vides-parskatu-teritorijai-starp-kaivas-ielu-augusta-deglava-ielu-evalda-valtera-ielu-un-dzelzavas-ielu/