Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Saskaņā ar Tukuma novada domes 30.05.2024. lēmumu Nr.TND/24/277 “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.6., 5.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 15. jūlijam

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 17. jūnijā, plkst. 18.00 Jaunpils pagasta pārvaldes Sanāksmes zālē, “Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā
  • 18. jūnijā, plkst. 18.00 Engures Saieta namā, Jūras ielā 114, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā
  • 26. jūnijā, plkst. 18.00 Slampes kultūras pilī, Slampē, Slampes pag., Tukuma novadā
  • 27. jūnijs, plkst. 18.00 Lapmežciema Tautas namā, Lapmežciemā, Lapmežciema pag., Tukuma novadā
  • 2. jūlijā, plkst. 18.00 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, sanāksmei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības interneta vietnē www.tukums.lv
  • 3. jūlijā, plkst. 18.00 Kandavas un pagasta pārvaldes administrācijā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā
  • 4. jūlijā, plkst. 18.00 Zemītes Tautas namā, “Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novadā
  • 8. jūlijā, plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Zoom, saite, lai pieslēgtos: https://ej.uz/Tukuma_novada_teritorijas_planojums
  • 9. jūlijā, plkst. 18.00 Smārdes kopienas centrā, Stacijas ielā 1, Smārdē, Smārdes pag., Tukuma novadā
  • 11. jūlijā, plkst. 18.00 Pūres pagasta pārvaldē, “Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novadā

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tel.25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv).

 

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 

Tukuma novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, tālr. 67320809, birojs@rp.lv, www.rp.lv).