Valmieras novada pašvaldības dome 2022. gada 27. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.680 “Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. – 2028.gadam apstiprināšanu”  (protokols Nr.20, 52§).

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038.gadam, Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028.gadam un abu plānošanas dokumentu Vides pārskats pieejams Valmieras novada pašvaldības interneta vietnē: https://www.valmierasnovads.lv/attistiba/valmieras-novada-planosanas-dokumentu-izstrade/ un ģeotelpiskās informācija portālā GeoLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24656 un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24670

Informatīvais ziņojums par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu, kurā norādīta arī informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai, pieejams: https://www.valmierasnovads.lv/attistiba/valmieras-novada-planosanas-dokumentu-izstrade/

Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 14.oktobra atzinumu Nr. 4-03/19/2022 “Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam Vides pārskatu” pieejams Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē https://www.vpvb.gov.lv/lv/atzinumi

Plānošanas dokumentu izstrādātājs ir Valmieras novada pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV 4201, pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv,  tālrunis 67934695), vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (Torņa iela 4 2C-202, Rīga, LV 1050, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939).