Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) informē, ka saskaņā ar VPR Attīstības padomes 06.08.2021. sēdes lēmumu Nr. 4, no 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcija.

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokuments, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze uz 01.07.2021., kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzdevumi un Rīcības plāns, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Aicinām iepazīties ar izstrādāto VPR AP 2021-2027. gadam pilnveidoto redakciju (2.0) un Stratēģiska ietekmes uz vidi novērtējuma 1. redakciju un sniegt savus komentārus un viedokli par sagatavotajiem dokumentiem

Publiskās apspriešanas sanāksme 29.09.2021. 10:00 Online ZOOM vietnē https://us06web.zoom.us/j/81091980843

Dokumenti pieejami

Elektroniski: Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana”-„Sabiedrības līdzdalība” ŠEIT

Elektroniski – portālā Ģeolatvija – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21236

Drukātas dokumentu versijas: Vidzemes plānošanas reģionā, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā, iepriekš saskaņojot vizīti, rakstot uz  e pastu ieva.kalnina@vidzeme.lv vai zvanot 26533464

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv

Pielikumā: