05.09.2019.


11.07.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 4. jūlija paziņojumu Nr.7-12/19/3277-3, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra  kūdras ieguvei kūdras atradnē "Lagesoo"  Valgas novadā Torvas pagastā (kadastra numurs 20301: 002: 0742)  Igaunijas  Republikas teritorijā aptuveni 4 km attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas (kadastra numurs 20301: 002: 0742). (Paredzētās darbības ierosinātājs AS VALMAP GRUPP ).


Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 24. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.09.2019