19.07.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Igaunijas Republikas Vides ministriju, ka Latvijas Republika plāno piedalīties ietekmes uz vidi novērtējumā procesā.


21.06.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas paziņojumu Nr. 7-12/19/1964-5, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” (turpmāk – Rail Baltica) pierobežas posma būvniecībai, t.i. – posmam, kas paredzēts no Pērnavas līdz robežai ar Latvijas Republiku.

Atgādinām, ka Latvijas Republika jau piedalījās pārrobežu stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā, kas tika veikts Igaunijas Republikas plānošanas dokumentam - Harju, Raplas un Pērnavas apriņķu plāniem, ar kuru apstiprināšanu tika noteikts Rail Baltica dzelzceļa līnijas koridora izvietojums. Šobrīd ir uzsākts arī pašas paredzētās darbības (Rail Baltica būvniecība) ietekmes uz vidi novērtējums, tādēļ Igaunijas Republika ir atkārtoti informējusi Latvijas Republiku par plānotām pārrobežu konsultācijām.

Birojs plāno Igaunijas Republikai sniegt atbildi, ka Latvija piedalīsies pārrobežu konsultācijās. Ikvienam interesentam ir iespēja izteikt par šo jautājumu viedokli Birojam sniegt līdz 2019. gada 29. jūlijam.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.07.2019