20.09.2022. Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka ir uzsākta paredzētās darbības “Jūras vēja elektrostaciju parka “Saare-Liivi 5” būvniecība Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos” pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana, kas notiks līdz 2022. gada 24. oktobrim.

Saskaņā ar Igaunijas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju darbības norises vieta tuvākajā punktā atrodas aptuveni 40 km attālumā Latvijas Republikas robežas, Pērnavas apriņķa jūras zonā. Sākotnēji plānoto līdz 299 vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) izbūves vietā tiek izskatīta alternatīva līdz 160 VES būvniecībai (katras VES jauda 14 – 20 MW).

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2022. gada 12. oktobrī plkst.17:00 Team platformā:

(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODRjZmYyZTItNmI1Ny00NTc5LWIzZWItN2RjZjUwYWQ3Y2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286e27cd0-cc83-498d-868b-504f5bc91cb1%22%2c%22Oid%22%3a%2228364391-5aa6-4d10-8ff6-70fed5c95ce2%22%7d).

Sanāksmē tiks nodrošināti tulka pakalpojumi.

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 24. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, pasts@vpvb.gov.lv , tālrunis 67321173.

Ietekmes uz vidi novērtējuma pprogrammas kopsavilkums latviešu valodā

Ietekmes uz vidi novērtējuma programma angļu valodā

 

23.03.2022. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Igaunijas Republikas Vides ministriju, ka Latvijas Republika apstiprina dalību vēja elektrostaciju parka “Saare-Liivi 5” izbūves pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

02.02.2022. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2022. gada 2. februāra vēstuli No 16-3/21/1696-5  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu “Utilitas OÜ plānotajam projektam -  jūras vēja elektrostaciju parka "Saare-Liivi 5 " izveidei Rīgas jūras līcī. Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras vēja elektrostaciju (VES) parka būvniecību, uzstādot līdz 299  VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 5980 MW (katra 20 MW, VES kopējais augstums līdz 400 m virs jūras līmeņa, VES torņa augstumu līdz 250 m, rotora diametru līdz 300 m). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 301,01 km2. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros plānots vērtēt vēja enrģijas izmantošanu ūdeņraža ražošanai


Rakstiskus komentārus un  viedokli par “Utilitas OÜ plānoto projektu  un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022.gada 15. martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai pasts@vpvb.gov.lv.