lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Par mums

Vadītāja biogrāfija

Portrets_A_2

Personas dati

Vārds, Uzvārds: ARNOLDS LUKŠĒVICS
Tautība: latvietis
Dzimšanas dati: 1967.gada 6.janvāris
Ģimenes stāvoklis: precējies

Izglītība

1994. - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, maģistra grāds vides ķīmijā
1992. - Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, ķīmiķis
1985. - Rīgas 2. vidusskola

Papildus izglītība un apmācības

2005. - 2015. - Tiesu teorijas un prakses apguve vides jautājumos, piesārņojuma novērtēšanas, rūpnieciskā avāriju riska un ietekmes uz vidi novērtēšanas jautājumos.

2005. - Kursi Vides pārvaldības sistēmas publiskajā sektorā un ISO 9000

1993. - 2004. Apmācību kursi vides aizsardzībā, ietekmes uz vidi novērtējumā

celulozes un papīra tehnoloģijās, projektu menedžmentā u.c. Latvijā un ārvalstīs, pilnveidojot spēju orientēties nestandarta situācijās un argumentēt savu viedokli

Darba pieredze

no 2008.gada  Vides pārraudzības valsts biroja direktors

2005. - 2008. - Vides pārraudzības valsts biroja direktora vietnieks

1999. - 2005. - Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja direktora vietnieks

1994. - 1998. - Vides valsts ekspertīzes pārvaldes vadītāja vietnieks

1993. - 1994. - Vides valsts ekspertīzes pārvaldes vecākais eksperts

1992. - 1993. - Vides aizsardzības komitejas galvenais eksperts

1989. - 1990. - Latvijas Universitātes laborants, tehniķis

Valodas prasmes

Latviešu valoda - dzimtā
Angļu valoda - labi
Krievu valoda - labi


Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) darbības pamatmērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Birojs veic likumā “Par vides aizsardzību”, likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu” un normatīvajos aktos par rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Biroja galvenie uzdevumi ir:

  1. saskaņā ar likumdošanas prasībām veikt paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtēšanu;
  2. pārraudzīt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, tai skaitā: pieņemt lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību konkrētam dokumentam, noteikt institūcijas, kurām iesniedzējs nosūta plānošanas dokumenta projektu un vides pārskatu, lai saņemtu komentārus un atzinumu, noteikt sabiedrības informēšanas kārtību, kā arī informēšanas kārtību pārrobežu ietekmes gadījumā, un plānošanas dokumenta monitoringu;
  3. novērtēt rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai;
  4. realizēt likumā "Par piesārņojumu" birojam noteiktos uzdevumus saistībā ar A un B kategorijas integrētajām atļaujām piesārņojošai darbībai;
  5. izskatīt sūdzības un iesniegumus par vides institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem;
  6. izvērtēt pretendenta atbilstību Regulas EK Nr. 761/2001 “Ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS)” prasībām un reģistrēt organizācijas vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā, kā arī lemt par to izslēgšanu no reģistra uz laiku vai pavisam;
  7. veidot un uzturēt sabiedrībai pieejamu informācijas sistēmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, integrētajām atļaujām, par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem attiecīgajā jomā, rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un drošības pārskatiem, vides pārvaldības un audita sistēmas reģistru.