lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.10.2014.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2014

20.10.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam volejbola laukumu izveidei Ventspilī, Vasarnīcu ielā 58. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2014

17.10.2014.

Paziņojums par SIA „NORDTORF” kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšanas) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sabiedrības iespēju sniegt priekšlikumus. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

17.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Vides pakalpojumu grupa” paredzētajai darbībai- izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Stopiņu novadā, Rumbulā, nekustamajā īpašumā „Getliņi” (kadastra numurs 8096 009 0009), Kaudzīšu ielā 57 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

17.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Getliņi EKO” paredzētajai darbībai - bioreaktora izveidei un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecībai cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Stopiņu novadā, Rumbulā, nekustamajā īpašumā „Getliņi” (kadastra numurs 8096 009 0009), Kaudzīšu ielā 57. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

16.10.2014.

Izdoti nosacījumi SIA „Lilastes kāpas” paredzētajai darbībai – ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūvei nekustamajā īpašumā „Emīlijas” un nekustamajā īpašumā „Amandas” - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Piejūra” novērtējumam. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

13.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Ostas celtnieks” paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts ieguvei atradnes „Ķīši – Irškalni” iecirknī „Liepas” un teritorijas rekultivācija Ugāles pagastā Ventspils novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.10.2014

03.10.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.10.2014

01.10.2014.

Birojā iesniegta dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.10.2014

01.10.2014.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 01.10.2014
Arhīvs