lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.04.2018.

Paziņojums par SIA “Compaqpeat” paredzētās darbības- kūdras ieguves lauku paplašināšana ”Lutinānu purva” kūdras atradnē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.04.2018

12.04.2018.

Birojā SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināta aktuālā versija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.04.2018

09.04.2017.

Izdoti nosacījumi AS „Latvijas Valsts meži” ierosinātajai darbībai – meliorācijas sistēmas “Akmeņdziru” Ventspils novadā Tārgales pagastā pārbūvei ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Klāņu purvs” novērtējumam. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.04.2018

05.04.2018.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei Jelgavas novadā. Lasīt vairāk »»
06.04.2018

03.04.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā. Lasīt vairāk »»
06.04.2018

23.03.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Nordic Plast” paredzētajai darbībai - polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveidei Olaines novada Olaines pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.03.2018

22.03.2018.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “VIA” ierosinātājai darbībai - smilts ieguvei 3,46 ha platībā atradnē “”Vaivari - Vaivariņi” 2017.gada bloks” Ventspils novada Popes pagasta nekustamajā īpašumā “Vaivariņi” (kadastra Nr.9856 003 0389). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 26.03.2018

28.02.2018.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Carnikavas novada domes paredzētajai darbībai – atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašuma “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 02.03.2018

01.03.2018.

Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2018

28.02.2018.

Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.03.2018
Arhīvs