lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.11.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Greenwool” paredzētajai darbībai - siltumnīcu vates pārstrādei Salacgrīvā, Ganību ielā 4. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 11.11.2014

06.11.2014.

Birojā iesniegts SIA "East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.11.2014

04.11.2014.

Birojā iesniegts Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.11.2014

03.11.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Putnu novietņu rekonstrukcija broileru intensīvai audzēšanai Ķekavas novada Ķekavas pagastā, nekustamajos īpašumos „Putnu fabrika Ķekava” un „Gintas” (kadastra Nr. 8070 008 1023, 8070 008 3089). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 06.11.2014

29.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra LR Satiksmes ministrijas paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecībai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par SIA "Rudus" smilts - grants un smilts atradnes "Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par SIA „Getliņi EKO” bioreaktora izveides un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Birojā iesniegta derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

22.10.2014.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2014
Arhīvs