lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.01.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.01.2015

27.01.2015.

Paziņojums par SIA „E Daugava” paredzētās darbības- bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.01.2015

23.01.2015.

Birojā iesniegta cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.01.2015

23.01.2015.

Birojā iesniegta Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.01.2015

23.01.2015.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastā sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.01.2015

21.01.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Laflora” paredzētajai darbībai - kūdras ieguvei(kūdras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē „Nīcgales purvs (Kūdras fonda Nr.3681)” Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.01.2015

16.01.2015.

Birojā iesniegta SIA „OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā un Babītes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.01.2015

08.01.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra plūdu riska samazināšanas aizsargdambja būvniecībai Ādažu novadā Baltezerā nekustamajā īpašumā „Lībieši 3”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.01.2015

05.01.2015.

Izdots atzinums par SIA „East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.01.2015

30.12.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra VAS „Latvijas Valsts ceļi” paredzētajai darbībai - Saldus apvedceļa būvniecībai jaunā trasē. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 03.01.2015
Arhīvs