lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.06.2018.

Izdots atzinums par autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava – Veģi) pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.06.2018

06.06.2018.

Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts paredzētās darbības “Ietekmes uz vidi novērtējums sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināļa būvniecībai, gāzes cauruļvadu sistēmas izbūvei un koģenerācijas stacijas būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā ziņojuma redaakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.06.2018

05.06.2018.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.06.2018

23.05.2018.

Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 24.05.2018

18.05.2018.

Paziņojums par smilts ieguve atradnē „Liepkalni” atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.05.2018

15.05.2018.

Paziņojums par SIA „KVL Baltic” dīķsaimniecības izveides/derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2018

14.05.2018.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “HIDROLATS ČL” ierosinātājai darbībai - čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšanai Liepājā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2018

09.05.2018.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Latvijas valsts meži” ierosinātājai darbībai - meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūvei nekustamajā īpašumā „Tomes meži” (kad. Nr.74290020047, zemes vienību kadastra apzīmējumi 74290040112, 74290060028), Tomes pagastā, Ķeguma novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.05.2018

09.05.2018.

Paziņojums par AS „Latvijas valsts meži” kūdras ieguves atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.05.2018

08.05.2018.

Izdots atzinums par kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē “Kalnasalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novada Goliševas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.05.2018
Arhīvs