lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra LR Satiksmes ministrijas paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecībai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par SIA "Rudus" smilts - grants un smilts atradnes "Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Paziņojums par SIA „Getliņi EKO” bioreaktora izveides un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

28.10.2014.

Birojā iesniegta derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 29.10.2014

22.10.2014.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2014

20.10.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam volejbola laukumu izveidei Ventspilī, Vasarnīcu ielā 58. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2014

17.10.2014.

Paziņojums par SIA „NORDTORF” kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšanas) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sabiedrības iespēju sniegt priekšlikumus. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

17.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Vides pakalpojumu grupa” paredzētajai darbībai- izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Stopiņu novadā, Rumbulā, nekustamajā īpašumā „Getliņi” (kadastra numurs 8096 009 0009), Kaudzīšu ielā 57 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014

17.10.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „Getliņi EKO” paredzētajai darbībai - bioreaktora izveidei un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecībai cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Stopiņu novadā, Rumbulā, nekustamajā īpašumā „Getliņi” (kadastra numurs 8096 009 0009), Kaudzīšu ielā 57. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.10.2014
Arhīvs