lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

29.05.2015.

Paziņojums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – Dabas parku „Piejūra” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.05.2015

22.05.2015.

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 26.05.2015

22.05.2015.

Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.05.2015

19.05.2015.

Piemērota ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūru Fiziskās personas ierosinātajai darbībai – meža zemes atmežošanai un piebraucamā grants ceļa būvniecībai, Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.05.2015

15.05.2015.

Paziņojums par SIA „NPK EXPERT” minerālmēslojuma ražotnes izveides Liepājā, Grīzupes ielā 8 ietekmes uz vidi novērtējumasākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.05.2015

11.05.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.05.2015

29.04.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Rīteru dolomīts" paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā Birzgales pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.04.2015

23.04.2015.

Birojā iesniegta "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.04.2015

20.04.2015.

Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.04.2015

27.04.2015.

Izdota Programma ietekmes uz vidi novērtējumam bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšanai Ozolnieku novada Salgales pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.04.2015
Arhīvs