lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.08.2014.

Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.08.2014

12.02.2014.

Paziņojums par SIA „Pabažu kūdra” paredzētās darbības - kūdras ieguves (ieguves platības palielināšanas) Sējas novadā, derīgo izrakteņu atradnes „Dzelves-Kroņa” purvs (Veckalniņu iecirknis)” teritorijā - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.08.2014

05.08.2014.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam ogļūdeņražu ieguvei komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagasta teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.08.2014

04.08.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „E Daugava” paredzētajai darbībai -ar naftas produktiem piesārņotas augsnes un būvgružu skalošanas iekārtas uzstādīšanai Ozolnieku novada Salgales pagastā. . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.08.2014

31.07.2014.

Birojā iesniegts SIA "East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 01.08.2014

30.07.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „RUDUS” paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošanai, izstrādei un rekultivācijai Tukuma novada Degoles pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 01.08.2014

25.07.2014.

Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 28.07.2014

15.07.2014.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 17.07.2014

08.07.2014.

Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 08.07.2014

02.07.2014.

Birojā iesniegts SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveides Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā “Lauciena” ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.07.2014
Arhīvs