lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

22.01.2016.

Izdoti nosacījumi VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ierosinātajai darbībai – Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3834:01) posma pik.00/00-36/30 atjaunošanas Jelgavas novada Valgundes pagastā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas parku „Svētes paliene” novērtējumam Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2016

22.01.2016.

Izdots atzinums par paredzētās derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanas ar turpmāko smilts un smilts - grants ieguvi Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā "Jaunkalni" ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) - Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu "Kaļķupes ieleja" novērtējuma ziņojumu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2016

13.01.2015.

Birojā saņemts Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā jauna lokāla risinājuma (alternatīvas) 1B posma trasējumam Salaspils novadā sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.01.2016

12.01.2016.

Paziņojums par Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.01.2016

11.01.2015.

Birojā iesniegts atpūtas un sporta kompleksa "Zibeņi" Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā „Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 005 1449) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.01.2016

05.01.2016.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras un dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.01.2016

05.01.2016.

Paziņojums par kūdras ieguves paplašināšanas Nidas purvā Rucavas novada Rucavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.01.2016

05.01.2016.

Paziņojums par lidlauka darbības paplašināšanas lidostā „Jurmala Airport” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.01.2016

30.12.2015.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā . Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.01.2016

29.12.2015.

Birojā iesniegta AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.12.2015
Arhīvs