Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) misija ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, rūpniecisko avāriju risku un vides piesārņojumu, veicināt tiesiskumu un nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā.

Birojs skaidro, ka objektiem, kuros var atrasties bīstamās ķīmiskās vielas vai maisījumi daudzumos, kas var radīt lielu avāriju risku, nepieciešams sagatavot rūpniecisko avāriju novēršanas programmu (turpmāk – RANP) vai drošības pārskatu (turpmāk – DP), ņemot vērā  Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 (turpmāk – Noteikumi Nr. 131) 2.17.1. un 2.17.2. apakšpunktu (ar Noteikumiem pārņemtas ES Seveso III direktīvas prasības).

  • Birojā DP vai RANP iesniedzama (Noteikumu Nr. 131 20. punkts) ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms:
    • objekta būvdarbu sākšanas, ja nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums;
    • objekta ekspluatācijas sākšanas, ja ietekmes uz vidi novērtējums ir veikts;
    • pēc bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas atbilstoši Noteikumu Nr. 131 15. vai 16. punktam;
    • tādām būtiskām izmaiņām, par kurām nepieciešams Biroja lēmums, tai skaitā, kuras norādītas Noteikumu Nr. 131 Anotācijā (4. punkts), kā arī, ja to norādījis Valsts vides dienests.

Birojs informē, ka Latvijas teritorijā darbojas liels skaits paaugstinātas bīstamības uzņēmumu, no kuriem pašlaik vairāk nekā 70 uzņēmumiem (objektiem) darbība jāorganizē atbilstoši Noteikumu Nr. 131 noteiktajām prasībām.  Objektu saraksts pieejams šeit.

Lai veicinātu inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, kas izvirzīta starp Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzdevumiem, kā arī veidotu vienotu sapratni par cilvēka un vides drošību avāriju riska gadījumos un DP un RANP dokumentos iekļaujamo minimālo informāciju, 2021. gadā Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalsta ietvaros biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija sadarbībā ar Biroju īstenoja projektu „Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana” (projekta reģistrācijas Nr. 1 - 08/34/2020), kura ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas DP un RANP sagatavošanai un noformēšanai. Papildu informācija par minēto projektu pieejama šeit.

Vadlīnijas būs noderīgs palīgs uzņēmumiem (objektiem) samazināt administratīvo slogu DP un RANP sagatavošanā un noformēšanā.

 Drošības pārskata sagatavošanas vadlīnijas

Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas sagatavošanas vadlīnijas

 

      Konsultācijas rūpniecisko avāriju riska novēršanas jautājumos var saņemt, rakstot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67770810 (pašlaik Birojs nepieņem klātienē apmeklētājus).