lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.10.2018.

Paziņojums par SIA „Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguves atradnē „Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks

2018. gada 30. oktobrī Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē plkst. 17:00.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601) darba laikā;

2) Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: "Ugāles pagasta nams", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā;

3) interneta mājaslapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 6. novembrim. 

Paziņojums (pilns teksts).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018