lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.10.2019.

Paziņojums par SIA „Allseason-K”derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanas smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2019. gada 5. novembrī plkst. 18:00 Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē.

Ierosinātājs: SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

1) Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601) darba laikā;

2) Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: "Ugāles pagasta nams", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā;

3) ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt līdz 2019. gada 28. novembrim SIA „Allseason-K”, sūtot tos uz adresi Čiekurkalna 4. šķērsiela 24D, Rīga, LV-1020 (elektroniskā pasta adrese: andris@rivita.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

 Paziņojums (pilns teksts) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.10.2019