lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija


Kas ir EMAS?


Kas jāpaveic, lai organizāciju reģistrētu?

Lai reģistrētos vides vadības un audita sistēmas reģistrā, organizācijai jāpaveic virkne priekšdarbu:


Kas ir vides deklarācija?

Viens no Vides vadības un audita sistēmas izveidošanas mērķiem ir sabiedrībai pieejamas, patiesas vides informācijas sagatavošana un izplatīšana, kā arī uzņēmumu darbības vides jomā caurskatāmības nodrošināšana. Tādēļ organizācijas sagatavo ziņojumu jeb vides deklarāciju, kurā interešu grupām izklāsta ar vidi saistītos jautājumus, piemēram, darbību radīto ietekmi, izvirzītos un izpildītos mērķus un uzdevumus. Deklarācijā var aprakstīt arī sociālos un ekonomiskos jautājumus. Pirmo vides deklarāciju publicē vienlaikus ar reģistrēšanos, turpmākās – ne retāk kā reizi trīs gados. Tomēr ik gadu organizācijai jāpublicē precizēta vides deklarācija, kurā, cita starpā, jāaplūko vides stāvokļa rādītāju izmaiņas. Akreditēts verificētājs apstiprina gan sākotnējā, gan atjaunotajās deklarācijās iekļautās informācijas patiesumu.

Kas ir EMAS Logo?

emas_logo

Viena no Regulas (EK) Nr. 761/2001 pamatidejām ir iepazīstināt ar dažādām iespējām, kā informēt par vidi ieinteresētās personas. Vides pārvaldības un audita sistēmas logotips ir šīs regulas zīmols, kas atvieglo saziņu. Šis zīmols ieinteresētajām personām apliecina, ka organizācija ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot veikumu vides jomā. Neatkarīgs akreditēts verificētājs pārbauda vides pārvaldības un audita sistēmas darbību un apstiprina informāciju, kurai pievienots logotips. EMAS logo lietot var tikai organizācijas, kas reģistrētas EMAS reģistrā.