Kas ir EMAS?

 • EMAS ir brīvprātīgs instruments uzņēmuma ilgtspējīgai vadībai, integrējot vides aizsardzības jautājumus visās uzņēmuma darbības nozarēs un nodrošinot preventīvu ar vides aizsardzību saistītu problēmu risināšanu.

 • EMAS sistēmu raksturo atklātība, caurskatāmība un ticamība.

 • EMAS apliecina, ka uzņēmums uzņemas atbildību par savu darbību vides jomā.

 • EMAS sistēmas stūrakmens ir atbilstība ar vides aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām un sistemātiska kontrole, ko veic neatkarīgs akreditēts vides eksperts, jeb verifikators.

 • EMAS nozīmē uzņēmuma radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un apņemšanos nepārtrauktam vides snieguma uzlabojumam.

 • EMAS samazina uzņēmuma radīto piesārņojuma slodzi, nodrošina racionālu dabas resursu izmantošanu un veicina vides izglītību.

 • Ieguvums no EMAS sistēmas ieviešanas uzņēmumā ir gan finansu resursu ekonomija, gan pozitīva tēla veidošanas iespējas.

 • Nozīmīga EMAS sistēmas komponente ir uzņēmuma darbinieku aktīva iesaistīšana ar vides aizsardzību saistītu jautājumu risināšanā, kas nodrošina vides izglītību un veido darbinieku vides apziņu.

 • Kā būtisks EMAS sistēmas elements jāmin vides ziņojums, jeb deklarācija, kas ir efektīvs komunikācijas instruments - sasniedzot uzņēmuma galvenās mērķauditorijas un nodrošinot uzņēmuma veikuma vides jomā caurskatāmību.

 • EMAS sistēmā var reģistrēties jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no darbības jomas un darbinieku skaita.

Kas jāpaveic, lai organizāciju reģistrētu?

Lai reģistrētos vides vadības un audita sistēmas reģistrā, organizācijai jāpaveic virkne priekšdarbu:

 • Jāveic vides apskats, aplūkojot visus ar organizācijas darbību, produkciju un pakalpojumiem saistītos vides aspektus, to izvērtēšanas metodes, saistošos normatīvos aktus un noteiktās normas, kā arī jau darbojošās vides pārvaldības tradīcijas un procedūras.

 • Pamatojoties uz vides apskatu, jāizstrādā organizācijas darbībai, produkcijai un pakalpojumu veidam, apjomam un ietekmei uz vidi atbilstošu vides politiku. Vides politika veido sistēmu mērķu un uzdevumu noteikšanai vides jomā un to pārskatīšanai. Vides politika tiek darīta zināma visiem darbiniekiem un ir pieejama sabiedrībai.

 • Jāizstrādā un jāizpilda vides programma, kas ietver pasākumus atbilstoši noteiktajai vides politikai, lai sasniegtu tajā noteiktos mērķus un uzdevumus. Programmā norāda pienākumu sadalījumu mērķu un uzdevumu sasniegšanai saistībā ar katru organizācijas funkciju un līmeni, kā arī līdzekļus un termiņus to sasniegšanai.

 • Vides programmas īstenošanai jāizstrādā un jāievieš vides vadības sistēma atbilstoši EMAS Regulas 1.pielikuma prasībām. Vadības sistēmai citu starpā jāatspoguļo pienākumu sadale, mērķi, to sasniegšanas līdzekļi, darba procedūras, papildu izglītības vajadzības, jānosaka monitoringa un informācijas apmaiņas sistēma, pārbaudes un koriģējošos pasākumus, iekšējā audita, kā arī preventīvo pasākumu veikšanu.

 • Jāveic vides audits, novērtējot izveidoto pārvaldības sistēmu atbilstību organizācijas vides politikai un vides programmai, kā arī normatīvo aktu prasībām.

 • Jāizstrādā vides deklarācija, atbilstoši EMAS Regulas prasībām, atspoguļojot vides jomā paveikto. Aprakstot, kā sasniegtais vērtējams salīdzinājumā ar izvirzītajiem mērķiem un kā plānots rīkoties nākotnē, lai turpinātos uzlabojumi vides aizsardzības jomā.

 • Akreditētam verificētājiem jāpārbauda, vai sistēma darbojas, kā arī jāapliecina vides deklarācijā sniegtās informācijas patiesums. Šādā veidā tiek nodrošināta ticamība organizācijas veikumam vides aizsardzībā.

 • Jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā iesniegums:

Kas ir vides deklarācija?

Viens no Vides vadības un audita sistēmas izveidošanas mērķiem ir sabiedrībai pieejamas, patiesas vides informācijas sagatavošana un izplatīšana, kā arī uzņēmumu darbības vides jomā caurskatāmības nodrošināšana. Tādēļ organizācijas sagatavo ziņojumu jeb vides deklarāciju, kurā interešu grupām izklāsta ar vidi saistītos jautājumus, piemēram, darbību radīto ietekmi, izvirzītos un izpildītos mērķus un uzdevumus. Deklarācijā var aprakstīt arī sociālos un ekonomiskos jautājumus. Pirmo vides deklarāciju publicē vienlaikus ar reģistrēšanos, turpmākās – ne retāk kā reizi trīs gados. Tomēr ik gadu organizācijai jāpublicē precizēta vides deklarācija, kurā, cita starpā, jāaplūko vides stāvokļa rādītāju izmaiņas. Akreditēts verificētājs apstiprina gan sākotnējā, gan atjaunotajās deklarācijās iekļautās informācijas patiesumu.

Kas ir EMAS Logo?

EMAS logo

Viena no Regulas (EK) Nr. 761/2001 pamatidejām ir iepazīstināt ar dažādām iespējām, kā informēt par vidi ieinteresētās personas. Vides pārvaldības un audita sistēmas logotips ir šīs regulas zīmols, kas atvieglo saziņu. Šis zīmols ieinteresētajām personām apliecina, ka organizācija ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot veikumu vides jomā. Neatkarīgs akreditēts verificētājs pārbauda vides pārvaldības un audita sistēmas darbību un apstiprina informāciju, kurai pievienots logotips. EMAS logo lietot var tikai organizācijas, kas reģistrētas EMAS reģistrā.

Materiāli

Vadlīnijas:

EMAS vadlīnijas mazajiem uzņēmumiem (latviešu valodā)

Rokasgrāmatas:

Informatīvi izdevumi:

Bukleti, Prezentācijas: