lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Atzinumi

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1 10.01.2020 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
4-03/2 31.01.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 daļai
4-03/3 03.02.2020 Salacgrīvas novada teritorijas plānojums
4-03/4 11.02.2020 Ķekavas novada teritorijas plānojums
4-03/5 18.02.2020 Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam
4-03/6 28.02.2020 Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/7 25.03.2020 Bauskas novada teritorijas plānojums
4-03/8 14.04.2020 Mērsraga novada attīstības programma 2019.–2025. gadam
4-03/9 21.04.2020 Pāvilostas novada attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/10 01.07.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda–2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 007 0322