Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1/2024 12.01.2024. Lokālplānojums zemes vienībām Kaudzīšu ielā 45, Kaudzīšu ielā 49, “Mazkalsoni” un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0080, 8096 007 0121 Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
4-03/2/2024

17.01.2024.

Lokālplānojums zemes vienībai “Liedes” (kadastra apzīmējums 8096 002 0046) Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā
4-03/3/2024

23.01.2024.

Lokālplānojums Pleikšņu ciema teritorijai, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

4-03/4/2024

14.02.2024.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam
4-03/5/2024

19.02.2024.

Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā
4-03/6/2024

22.02.2024.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2028. gadam
4-03/7/2024

20.03.2024.

Detālplānojums nekustamam īpašumam “Apsītes” (kadastra Nr. 6484 007 0075, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 007 0075), Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-03/8/2024

11.04.2024.

Lokālplānojums zemes vienībām Bitenieku ielā 20 un Bitenieku ielā 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

4-03/9/2024

24.05.2024.

Lokālplānojums zemesgabaliem Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402, Jūrmalā
4-03/10/2024

06.06.2024.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

4-03/11/2024

11.06.2024.

Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. – 2030. gadam

 

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1/2023

15.02.2023.

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā

4-03/2/2023

28.02.2023.

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2036. gadam un Cēsu novada attīstības programma 2022.–2028. gadam

4-03/3/2023

24.03.2023.

Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2022. – 2027. gadam

4-03/4/2023

26.04.2023.

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010. – 2030. gadam aktualizācijas Vides pārskatu

4-03/5/2023

19.05.2023

Par Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Silakalni”Ziemera pagastā, Alūksnes novadā Vides pārskatu

4-03/6/2023

30.05.2023     

Par Lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni” Drustu un Launkalnes pagastu teritorijā, Smiltenes novadā Vides pārskatu

4-03/7/2023

30.05.2023

Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas 2022. – 2027. gadam vides pārskatu

4-03/8/2023

09.06.2023     

Par lokālplānojuma teritorijā starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā Vides pārskatu
4-03/92023

24.07.2023

Par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Ārijas Elksnes ielā 6, 6A, Jēkabpilī Vides pārskatu
4-03/10/2023

04.08.2023

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Sārce” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0061 Popes pagastā, Ventspils novadā Vides pārskatu

4-03/11/2023

14.08.2023

Par lokālplānojuma zemes vienībām Getliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 8096 007 0051) un “Jaunramuti” (kadastra apzīmējums 8096 007 0220) Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā Vides pārskatu

4-03/12/2023

01.09.2023

Olaines novada attīstības programma līdz 2028. gadam

4-03/13/2023

19.09.2023

Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam 4.0 redakcija

4-03/14/2023

26.09.2023

Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam

4-03/15/2023

02.10.2023

Lokālplānojums vēja parkam “Vērgale”, Vērgales pagastā, Dienvidkurzemes novadā
4-03/16/2023

02.11.2023

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023. – 2029. gadam
4-03/17/2023

10.11.2023

Ziemeļkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam

4-03/18/2023

21.11.2023

Vidzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam

4-03/19/2023

14.12.2023

Lokālplānojumi Talsu novada Ārlavas, Laidzes, Valdgales un Vandzenes pagastu nekustamajiem īpašumiem
4-03/20/2023

21.12.2023

Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

 

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1/2022

21.01.2022.

Lokālplānojums Eksportostas dienvidu daļai, Rīgā
4-03/2/2022

31.01.2022.

Rīgas attīstības programma 2022.–2027. gadam

4-03/3/2022

11.02.2022.

Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi
4-03/4/2022

03.03.2022.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojas pagastā, Talsu novadā

4-03/5/2022

15.03.2022.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam

4-03/6/2022

18.03.2022.

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2021. – 2027. gadam un Plūdu riska pārvaldības plāni 2022. – 2027.gadam
4-03/7/2022

23.03.2022.

Lokālplānojums Salaspils novada Acones ciema teritorijas daļā, nekustamā īpašuma Granīta ielā 35 k – 1 robežās

4-03/8/2022

31.03.2022.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2021. – 2027. gadam
4-03/9/2022

13.04.2022.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Granīta iela 35” teritorijā, Aconē, Salaspils novadā

4-03/10/2022

19.04.2022.

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam un Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam
4-03/11/2022

19.05.2022.

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns 2023. – 2027. gadam

4-03/12/2022

21.06.2022.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programma 2022.–2027. gadam

4-03/13/2022

15.07.2022.

Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2046. gadam un Limbažu novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam
4-03/14/2022

22.07.2022.

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam

4-03/15/2022

25.08.2022.

Lokālplānojumi Ventspils novada Tārgales un Popes pagasta nekustamajiem īpašumiem
4-03/16/2022

07.09.2022.

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada kopīgā ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
4-03/17/2022

15.09.2022.

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Ķekavas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam
4-03/18/2022

23.09.2022.

Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai, Liepājā
4-03/19/2022

14.10.2022.

 

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programma 2022. - 2028. gadam
4-03/20/2022

20.10.2022.

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Acones mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 013 0403 teritorijas daļā, Salaspils novadā

4-03/21/2022

24.10.2022.

Detālplānojuma zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” grozījumi
4-03/22/2022

04.11.2022.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2034. gadam un Ogres novada attīstības programma 2022.–2027. gadam

4-03/23/2022

02.12.2022.

 

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2038. gadam un Ropažu novada attīstības programma 2022.–2028. gadam

4-03/24/2022

19.12.2022.

Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

 

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1 05.02.2021 Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam Vides pārskatu
4-03/2 25.02.2021 Par Darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam Vides pārskatu
4-03/3 22.07.2021 Par Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Latvija Vides pārskatu
4-03/4

16.08.2021

Par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas iela 59 (kadastra Nr. 8007 002 1726 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8007 002 1726), Ķekavas novadā, Vides pārskatu

4-03/5

24.08.2021

Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

4-03/6 31.08.2021

Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam aktualizācijas un Ādažu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

4-03/7

21.09.2021

Par Lokālplānojuma zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, Vides pārskatu
4-03/8

29.09.2021

Par Lokālplānojuma teritorijai starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Daudzevas ielu Vides pārskatu

4-03/9

14.10.2021

Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu
4-03/10

3.12.2021

Par Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.– 2027. gadam Vides pārskatu

4-03/11

13.12.2021

Par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.– 2027. gadam Vides pārskatu

4-03/12

22.12.2021

Par Vides politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

 

4-03/13

29.12.2021

Par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1 10.01.2020 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
4-03/2 31.01.2020 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 daļai
4-03/3 03.02.2020 Salacgrīvas novada teritorijas plānojums
4-03/4 11.02.2020 Ķekavas novada teritorijas plānojums
4-03/5 18.02.2020 Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam
4-03/6 28.02.2020 Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/7 25.03.2020 Bauskas novada teritorijas plānojums
4-03/8 14.04.2020 Mērsraga novada attīstības programma 2019.–2025. gadam
4-03/9 21.04.2020 Pāvilostas novada attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/10 01.07.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Jauda–2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 007 0322
4-03/11 23.07.2020 Kūdras ilgtspējīgas izmantošnas pamatnostādnes 2020.-2030. gadam
4-03/12 30.07.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ievas", Ulbrokas ciemā, Stopiņu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 003 0536
4-03/13 10.08.2020 Ropažu novada teritorijas plānojums
4-03/14 02.09.2020 Lokālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74680110081 un 74680110083 Madlienas pagastā, Ogres novadā
4-03/15 10.09.2020 Rēzeknes novada teritorijas plānojums
4-03/16 30.09.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lieldimdas”, Rumbulas ciemā, Stopiņu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0029
4-03/17 12.10.2020 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Saulstari”, Salaspils novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 004 0009
4-03/18 15.10.2020 Liepājas pilsētas lokālplānojums teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu
4-03/19 21.10.2020 Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāns 2021.-2027. gadam
4-03/20 29.10.2020 Aknīstes novada teritorijas plānojums
4-03/21 19.11.2020 Ikšķiles novada teritorijas plānojums
4-03/22 10.12.2020 Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam Vides pārskatu
4-03/23 21.12.2020 Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu
4-03/24 22.12.2020 Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu Vides pārskatu
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-03/1 18.01.2019 Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam
4-03/2 29.01.2019 Tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija"
4-03/3 15.02.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem 4. līnija 1A (kadastra Nr.1300 007 1303), 5. līnija 2 (kadastra Nr.1300 007 1206) un Bulduri 1304 (kadastra Nr.1300 007 1304)
4-03/4 25.02.2019 Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums
4-03/5 08.03.2019 Lokālplānojums teritorijai Zaķusalā, Rīgā
4-03/6 29.03.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā
4-03/7 03.04.2019 Jūras plānojums 2030
4-03/8 16.04.2019 Salas novada teritorijas plānojums 2018. -2030. gadam un Salas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam
4-03/9 22.05.2019 Rīgas pilsētas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam
4-03/10 05.06.2019 Viesītes novada teritorijas plānojums
4-03/11 01.07.2019 Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680110066, 74680110038, 74680110077, 74680110005 Madlienas pagastā, Ogres novadā
4-03/12 08.07.2019 Detālplānojums zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr.8060 004 0747), Garkalnes novadā
4-03/13 22.08.2019 Jelgavas novada teritorijas plānojums
4-03/17 22.10.2019 Pļaviņu novada teritorijas plānojums 2019. -2030. gadam
4-03/19 07.11.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 001 0023 daļai
4-03/14 27.08.2019 Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 2018. gada grozījumi
4-03/15 16.09.2019 Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu
4-03/16 15.10.2019 Lokālplānojums zemesgabaliem Maskavas ielā starp Rumbas un Šķērstes ielu Rīgā
4-03/18 05.11.2019 Engures novada attīstības programma 2019.-2025. gadam
4-03/20 21.11.2019 Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020.-2026. gadam
4-03/21 29.11.2019 Ozolnieku novada teritorijas plānojums
4-03/22 09.12.2019 Smiltenes novada teritorijas plānojums
4-03/23 10.12.2019 Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam
4-03/24 23.12.2019 Skrīveru novada teritorijas plānojums
4-03/25 23.12.2019 Babītes novada teritorijas plānojums
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
4-01/16 09.01.2018 Par Grobiņas novada Medzes pagasta nekustamā īpašuma „Ūdri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64760020026 lokālplānojuma vides pārskata pārstrādāšanu
4-03/1 16.01.2018 Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam
4-03/2 22.01.2018 Lokālplānojums zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570, 70010011569, 70010011571, 70010011572, 70010011373 Saules ielā, Madonā, Madonas novadā
4-03/3 31.01.2018 Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam
4-03/4 19.02.2018 Lokālplānojums Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Raubēni, nekustamā īpašuma “Veclieknas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440060041
4-03/5 09.03.2018 Lokālplānojums teritorijai Podragā, Rīgā, zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 077 2061, Nr.0100 077 2085, Nr.0100 077 0044 un Nr.0100 098 2008
4-03/6 19.03.2018 Krievu salas lokālplānojums
4-03/7 22.03.2018 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2018.-2035.gadam
4-03/8 09.04.2018 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā
4-03/9 17.04.2018 Eksportostas teritorijas lokālplānojums
4-03/10 23.05.2018 Lokālplānojums Jaunsauriešu ciema teritorijas daļai
4-03/11 20.06.2018 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Ūdri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.64760020026, Medzes pagastā, Grobiņas novadā
4-03/12 27.06.2018 Lokālplānojums Kundziņsalai un teritorijai starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu
4-03/13 15.11.2018 Ilūkstes novada teritorijas plānojums
4-03/14 22.11.2018 Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (2017.g.)
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
10 20.12.2017 Gulbenes novada teritorijas plānojums
9 09.11.2017 Skanstes apkaimes lokālplānojums
8 13.10.2017 Ādažu novada teritorijas plānojums
7 13.10.2017 Carnikavas novada teritorijas plānojums 2017.-2028.gadam
6. 16.08.2017 Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017. – 2029.gadam
5 03.08.2017 Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā
4 06.07.2017 Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
3 17.03.2017 Lokālplānojums zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam pieguļošajām teritorijām Rīgā
2 10.03.2017 Radioaktīvo atkritumu pārvaldības programma
1 13.02.2017 Lokālplānojums teritorijai Sužos, Rīgā
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
21 13.12.2016 Preiļu novada teritorijas plānojums 2016.-2031.gadam
20 07.12.2016 Lokālplānojums Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2; 16/3) Madonas novadā
19 17.11.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Silaine", Limbažu pagastā, Limbažu novadā
18 08.11.2016 Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam
17 28.10.2016 Valmieras pilsētas teritorijas plānojums
16 10.10.2016 Valkas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam
15 07.10.2016 Detālplānojums Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta nekustamajā īpašumā "Mežaparks"
14 29.09.2016 Lokālplānojums teritorijai Daugavgrīvas ielā 93, Rīgā
13 23.09.2016 Stopiņu novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam
12 30.08.2016 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam un Ventas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam
11 30.08.2016 Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam un Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam
10 30.08.2016 Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam un Gaujas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam
9 18.08.2016 Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam un Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāns 2016.-2021.gadam
8 22.07.2016 Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
7 19.07.2016 Brocēnu novada teritorijas plānojums
6 13.07.2016 Krimuldas novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam
5 07.07.2016 Jelgavas novada attīstības programma 2017.-2023.gadam
4 29.06.2016 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lakstīgalas" Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
3 16.03.2016 Ādažu novada attīstības programma 2016.-2022.gadam
2 01.03.2016 Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi
1 08.02.2016 Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
13 18.12.2015 Salaspils novada nekustamā īpašuma "Jauncederi" (kadastra Nr.80310130604) teritorijas daļas lokālplānojums
12 16.12.2015 Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam un Rojas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam
11 09.12.2015 Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
10 29.10.2015 Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015. – 2021.gadam
9 22.09.2015 Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam
8 24.08.2015 Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi
7 07.08.2015 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
6 14.07.2015 Alsungas novada attīstības programma 2015.-2020.gadam un Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.- 2030.gadam
5 29.06.2015 Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam
4 13.05.2015 Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam
3 22.04.2015 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
2 11.03.2015 Ventspils novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam
1 20.01.2015 Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
19 18.12.2014 Talsu novada teritorijas plānojums
18 24.11.2014 Liepājas pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam
17 14.11.2014 Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015. – 2027.gadam
16 09.10.2014 Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
15 15.09.2014 Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumi
14 27.06.2014 Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumi
13 27.06.2014 Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam
12 16.06.2014 Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
11 12.06.2014 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" attīstības plāns 2012.-2036.gadam
10 23.05.2014 Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam
9 29.04.2014 Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
8 25.04.2014 Aizkraukles noavada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
7 07.04.2014 Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
6 27.03.2014 Apes novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam, Apes novada attīstības programma 2014.–2020.gadam
5 13.03.2014 Darbības programma "Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam"
4 14.02.2014 Starpreģionu sadarbības programma 2014.-2020 .gadam (INTERREG EUROPE)
3 06.02.2014 Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
2 24.01.2014 Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
1 20.01.2014 Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gadam darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
40 20.12.2013 Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskatu
39 16.12.2013 Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam Vides pārskatu
38 10.12.2013 Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
37 03.12.2013 Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programma 2014.-2020.gadam
36 20.11.2013 Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
35 15.11.2013 Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam
34 14.11.2013 Daugavpils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam
33 05.11.2013 Garkalnes novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam, Garkalnes novada attīstības programma 2013.–2019.gadam
32 17.10.2013 Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam
31 11.09.2013 Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
30 08.08.2013 Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
29 06.08.2013 Grobiņas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014. - 2025.gadam
28 25.07.2013 Ķeguma novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam
27 24.07.2013 Pamatnostādnes „Akvakultūras daudzgadu stratēģiskais plāns 2014.-2020.gadam”
26 12.07.2013 Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014.–2025.gadam
25 11.07.2013 Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
24 04.07.2013 Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam
23 03.07.2013 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam
22 20.06.2013 Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.–2026.gadam
21 11.06.2013 Mazsalacas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
20 05.06.2013 Varakļānu novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
19 29.05.2013 Saulkrastu novada attīstības stratēģija 2014.–2026.gadam, Saulkrastu novada attīstības programma 2014.–2020.gadam
18 16.05.2013 Madonas novada attīstības programma 2013.–2020.gadam, Madonas novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam
17 03.05.2013 Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2028.gadam, Vecumnieku novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, Vecumnieku novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam
16 03.05.2013 Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2035.gadam, Pārgaujas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
15 22.04.2013 Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
14 11.04.2013 Cēsu novada attīstības programma 2013.–2019.gadam
13 18.03.2013 Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
12 04.03.2013 Jaunjelgavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
11 26.02.2013 Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
10 26.02.2013 Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi
9 22.02.2013 Krāslavas novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam
8 21.02.2013 Alojas novada attīstības programma 2013.-2018.gadam, Alojas novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam
7 19.02.2013 Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
6 05.02.2013 Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam
5 18.01.2013 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam
4 16.01.2013 Auces novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
3 14.01.2013 Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam, Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
2 09.01.2013 Rucavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
1 02.01.2013 Pāvilostas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
41 27.12.2012 Vecpiebalgas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam, Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam
40 17.12.2012 Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012. - 2023.gadam
39 11.12.2012 Sējas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam
38 30.11.2012 Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam
37 28.11.2012 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
36 16.11.2012 Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam
35 14.11.2012 Talsu novada Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 2012.gada grozījumi
34 06.11.2012 Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
33 29.10.2012 Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
32 22.10.2012 Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam
31 22.10.2012 Beverīnas novada attīstības stratēģija 2012.–2024.gadam, Beverīnas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Beverīnas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
30 11.10.2012 Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
29 10.10.2012 Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam
28 05.10.2012 Saldus novada attīstības programma 2013.-2020.gadam
27 03.10.2012 Līgatnes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Līgatnes novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam
26 03.10.2012 Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam un Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam
25 24.09.2012 Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam
24 18.09.2012 Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
23 11.09.2012 Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam, Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
22 20.08.2012 Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam
21 14.08.2012 Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
20 31.07.2012 Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums
19 17.07.2012 Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
18 10.07.2012 Mālpils novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
17 02.07.2012 Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
16 29.06.2012 Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.–2025.gadam
15 31.05.2012 Ogres novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
14 26.04.2012 Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
13 26.04.2012 Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai
12 25.04.2012 Salas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
11 24.04.2012 Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam
10 11.04.2012 Limbažu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam
9 04.04.2012 Stopiņu novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
8 15.03.2012 Auces novada integrētās attīstības programma 2012.–2018.gadam
7 14.03.2012 Talsu novada Strazdes pagasta teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam
6 28.02.2012 Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi
5 22.02.2012 Aizputes novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam
4 23.01.2012 Talsu novada Lībagu pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 2012.gada grozījumi
3 19.01.2012 Liepājas pilsētas teritorijas plānojums
2 09.01.2012 Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi
1 09.01.2012 Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
27 29.12.2011 Balvu novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam
26 05.12.2011 Auces novada Vītiņu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi
25 05.12.2011 Rēzeknes novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam
24 25.11.2011 Kārsavas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam
23 25.11.2011 Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
22 21.11.2011 Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam
21 17.11.2011 Priekuļu novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.–2017.gadam grozījumi
20 10.11.2011 Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Vides pārskats
19 03.11.2011 Engures novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam
18 26.09.2011 Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
17 13.09.2011 Strenču novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam
16 12.09.2011 Ciblas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam
15 26.08.2011 Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
14 03.08.2011 Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
13 22.07.2011 Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 2011.gada grozījumu Vides pārskats
12 20.06.2011 Mērsraga novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam
11 14.06.2011 Rojas novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam
10 10.06.2011 Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2011.-2030.gadam, Ikšķiles novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
9 09.06.2011 Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020.gadam un aktualizētā Ventspils pilsētas attīstības programma 2007.-2013.gadam
8 26.05.2011 Ventspils novada Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi
7 15.04.2011 Ludzas novada attīstības programma 2011.–2017.gadam
6 14.04.2011 Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam
5 05.04.2011 Grobiņas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
4 16.03.2011 Valkas novada teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam
3 07.03.2011 Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam
2 17.01.2011 Ogres novada attīstības programma 2011.–2017.gadam
1 11.01.2011 Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumi
Atzinuma Nr. Atzinuma izsniegšanas datums Plānošanas dokuments
15 28.12.2010 Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem un Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010.– 2017.gadam
14 23.12.2010 Detālplānojums teritorijai Rīgā Mangaļsalā
13 14.12.2010 Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāns
12 03.12.2010 Ādažu novada attīstības programma 2011.-2018.gadam
11 25.11.2010 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030.gadam
10 11.11.2010 Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumi
9 01.09.2010 Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam grozījumi
8 23.07.2010 Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam Vides pārskats
7 08.07.2010 Rēzeknes novada Čornajas pagasta teritorijas plānojuma 2007. –2019.gadam grozījumi
6 11.06.2010 Apes novada Virešu pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi
5 09.06.2010 Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
4 02.06.2010 Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumi
3 07.04.2010 Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam
2 11.01.2010 Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam
1 11.01.2010 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam