lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.08.2017.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu plānotai smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” (SIA “Limbažu ceļi”)

Ierosinātājs: SIA "Limbažu ceļi" (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.08.2017