lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.02.2019.

Birojā iesniegts aktualizēts smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Blomi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Informācija par projektu: Smilts – grants un smilts ieguve perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā (SIA "Apse KL”)

Paredzētās darbības ierosinātāja:

SIA “Apse KL”, reģ.nr. 40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084

tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.

Ziņojuma sagatavotāja:

SIA "Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

Ziņojums pieejams tīmekļa vietnē: https://www.geoekorisinajumi.lv/aktuali/

Paziņojums 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.02.2019