Misija

Novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, rūpniecisko avāriju risku un vides piesārņojumu, veicināt tiesiskumu un nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā.

Vīzija

Vides pārraudzības valsts birojs ir maza, bet efektīva tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas ir atvērta pakalpojumu pieejamībai, kuri vērsti uz vides ilgtspējīgu attīstību.

Vērtības

  • Atbildība – par risinājumiem, lēmumiem, kļūdām
  • Profesionāla un vienota komanda – mācīšanās un mācīšana, labās prakses pārņemšana, augsti profesionālie standarti, komandas darbs
  • Efektivitāte – efektīvākā risinājuma meklēšana un izvēle
  • Atklāta, sabiedībai pieejama valsts pārvalde – sabiedrības informēšana un līdzdalības veicināšana