Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru nosaka:

  • Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
  • Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums - shēma