Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 1999. gada janvārī, lai veiktu fizisku vai juridisku personu paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtēšanu saskaņā ar 1998. gada 14. oktobrī pieņemtā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām.

1999. gada 15. jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta Noteikumi Nr.213 ”Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi”, kas precīzi reglamentē likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto prasību izpildes mehānismu. Tādējādi Latvijā pašlaik ir spēkā ar atbilstošajām ES direktīvām (Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīva 85/337/EEC “Par sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu” un Eiropas Savienības 1997.gada 3.marta direktīva 97/11/EC, kura precizē un papildina iepriekšminēto direktīvu) saskaņoti normatīvie akti, kas:

  • nosaka darbības, kurām nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu;
  • nosaka ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā izvērtējamos jautājumus;
  • reglamentē ietekmes uz vidi novērtējuma pamatstadijas un to veikšanas procedūru,

un ir izveidota valsts institūcija – IVN valsts birojs, kas īsteno valsts vides aizsardzības politiku šajā jomā.

2000.gada beigās IVN biroja funkcijas tika papildinātas un izveidota jauna daļa, kuras pamatuzdevums ir realizēt Integrētās pieejas piesārņojuma novēršanā un kontrolē ieviešanu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības 2008. gada 15. janvāra direktīvas 2008/1/EK un likuma “Par piesārņojumu" prasībām.

Lai nodrošinātu vienotu uzraudzības sistēmu rūpniecības uzņēmumu darbībai, kura varētu radīt būtisku ietekmi, uz vidi, un saskaņā ar 2001. gada 18. decembrī Ministru kabineta Noteikumu Nr.521 “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums", kā arī ar 2001.gada 19. jūnija Ministru kabineta Noteikumu Nr. 259 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām 2002.gada sākumā tika veikta biroja strukturāla pilnveidošana, izveidojot jaunu Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas daļu.

Saskaņā ar 2004. gada 6.janvāra Ministru kabineta Noteikumiem Nr.4 “Vides pārraudzības valsts biroja nolikums” Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nosaukums mainīts uz Vides pārraudzības valsts birojs.
Biroju kopš tā izveidošanas līdz 2008. gada 26. jūnijam vadīja, tās direktors Jānis Avotiņš, bet no 2008.gada 15.septembra  līdz 2021. gada 23. jūnijam Arnolds Lukšēvics.