Kas ir Vides pārraudzība valsts birojs?

Vides pārraudzības valsts birojs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Kurš vada Vides pārraudzības valsts biroju?

Vides pārraudzības valsts biroju vada direktore Daiga Avdejanova.

 

Ko dara Vides pārraudzības valsts birojs?

Vides pārraudzības valsts birojam ir šādi darbības virzieni:

 1. Vides ietekmes novērtējuma nodrošināšana:
  • stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jomā,
  • ietekmes uz vidi novērtējumu nodrošināšanas jomā,
  • ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma jomā.
 2. Vides ietekmes novērtējuma nodrošināšana:
  • vides risku novēršana un kvalitātes nodrošināšanas jomā,
  • piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā,
  • vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošanas ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.
 3. Tiesiskuma nostiprināšanas un harmonizētas vides aizsardzības sistēmas izveidošana.
 4. Vides informācijas aprites un pilsoniskā līdzdalības veicināšana, vides apziņu un vides aizsardzības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.
 5. Starptautiskās un nacionālās sadarbības veicināšana

Kā var sazināties ar Vides pārraudzības valsts biroju?

Ar Vides pārraudzības valsts biroju var sazināties

 • rakstot e-pastu pasts@vpvb.gov.lv
 • zvanot pa tālruni + 371 67321173
 • vēstuli var nosūtīt arī pa pastu, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, Latvija, LV-1045