Rūpniecisko avāriju riska novērtējuma procedūras shēma

(saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi")

Shēma

*pirms darbības uzsākšanas, tas ir: pirms būvdarbu uzsākšanas, ja nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, vai arī pirms ekspluatācijas uzsākšanas, ja ietekmes uz vidi novērtējums ir veikts.