Vides pārraudzības valsts biroja apmeklētāju pieņemšanas laiki un konsultācijas sniegšanas kārtība

Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja darbības specifiku, kvalitatīvu konsultāciju sniegšanai un konkrētā speciālista pieejamības nodrošināšanai, personai vēlams iepriekš saskaņot apmeklējuma laiku ar biroja attiecīgu amatpersonu pa tālruni vai e-pastu, norādot apmeklējuma mērķi.

Dokumentus Vides pārraudzības valsts birojā var iesniegt:

 1. eAdresē;
 2. elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv;
 3. Iesniedzot elektroniski parakstītus dokumentus faila lielums nedrīkst pārsniegt 50Mb (megabaitus)!
 4. izmantojot pasta pakalpojumus, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045;
 5. klātienē dokumentus iesniedz adresē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, ievietojot tos pastkastītē ar uzrakstu “Vides pārraudzības valsts birojs”, kas atrodas ēkas kreisajās ieejas durvīs;
 6. pirms liela apjoma dokumentu iesniegšanas (ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, vides pārskati, rūpnieciskā avārija riska programmas, drošības pārskati u.c.) sazināties  pa tālruni +371 67321173.

Vides pārraudzības valsts biroja sagatavotos dokumentus var saņemt:

 1. eAdresē;
 2. elektroniski;
 3. izmantojot pasta pakalpojumus;
 4. klātienē – iespriekš saskaņojot saņemšanas laiku, uzrādot personas, kas ir dokumneta adresāts, apliecinošu dokumentu. Persona parakstās par dokumenta saņemšanu, norādot saņemšanas datumu un laiku. Ja dokumentu saņem adresāta pilnvarots pārstāvis, pārstāvis uzrāda atbilstošu pilnvarojumu, no kura izriet tiesības attiecīgajā jautājumā saņemt dokumentu.

Vides pārraudzības valsts biroja amatpersonas sniedz konsultācijas un informāciju pa darbības jomām:

Tālruņa  numurs

Konsultāciju sniegšanas laiks

Konsultāciju temats

+371 67770811

Pirmdien - Ceturtdien

15.00-17.00

Piektdien

14.00 – 16.00

 1. Vides pārraudzības valsts biroja pamatdarbības administratīvie jautājumi;
 2. Vides pārraudzības valsts birojā apstrīdētie administratīvie akti.

+371 67770807

+371 67770805

Pirmdien - Ceturtdien

15.00-17.00

Piektdien

14.00 – 16.00

Ietekmes uz vidi (IVN) novērtējums:

 1. procedūra;
 2. projektu virzība;
 3. sabiedrības līdzdalība;
 4. pārrobežu ietekmes.

+371 67770826

+371 67770813

Pirmdien - Ceturtdien

15.00-17.00

Piektdien

14.00 – 16.00

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums:

 1. vides pārskatu, plānošanas dokumentu utt. izvērtēšanas gaita, virzība;
 2. sabiedrības līdzdalība;
 3. pārrobežu ietekmes.

+371 67770810

Pirmdien - Ceturtdien

15.00-17.00

Piektdien

14.00 – 16.00

Rūpniecisko avāriju riska novērtējums:

 1. procedūra;
 2. projektu virzība.

+371 28368177

Pirmdien - Ceturtdien

15.00-17.00

Piektdien

14.00 – 16.00

 1. EMAS reģistrācijas procedūra atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra regulā (EK) Nr. 1221/2009 noteiktajam.
 2. ES Ekomarķējuma reģistrācijas procedūra atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra regulā (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu noteiktajam.
 3. Citi jautājumi saistībā ar starptautiskās sadarbības iespējām un starptautisko (arī nacionālo) projektu vadību.

 Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja darbības specifiku, kvalitatīvu konsultāciju sniegšanai un konkrētā speciālista pieejamības nodrošināšanai, personai vēlams iepriekš saskaņot apmeklējuma laiku ar biroja attiecīgu amatpersonu pa tālruni vai e-pastu (skatīt sadaļu Kontakti), norādot apmeklējuma mērķi.