Ietekmes uz vidi novērtējumu jomā https://likumi.lv/ta/id/51522-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu

Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas jomā https://likumi.lv/ta/id/280652-rupniecisko-avariju-riska-novertesanas-kartiba-un-riska-samazinasanas-pasakumi

Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas jomā https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums

Uzņēmumu reģistrācijas Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmā jomā https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums