Vides pārraudzības valsts biroja nolikums - https://likumi.lv/doc.php?id=82879

Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis - https://likumi.lv/doc.php?id=260019