• Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" tiek aizstāti ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi", turpmāk MK noteikumi Nr. 131.

  • Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES (2012. gada 4. jūlijs) par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK.
  • 2020.gada 8.aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 131 24.1.3. apakšpunkta prasībām atļaut SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” atbildīgajai personai uzsākt un turpināt darbības (pieņemšanu, uzglabāšanu, izsniegšanu) ar 100 tonnām (vienlaikus) bīstamo vielu, kas satur toluol-2,4-diizocianātu vai/un toluol-2,6-diizocianātu, ja tiek ievērotas būtiskās tehnoloģisko procesu drošības, darba un vides aizsardzības, avārijgatavības un ugunsdrošības prasības un pildīti atbilstoši pasākumi, ņemot vērā arī Vides pārraudzības valsts biroja izvērtējumā norādīto. Tai pat laikā Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 131 24.1.3. apakšpunkta prasībām uzdod SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” atbildīgajai personai veikt rūpniecisko avāriju novēršanas programmā paredzētos pasākumus norādītajos termiņos un paredzēt un veikt rūpniecisko avāriju riska samazināšanas papildu pasākumus, kā arī rūpniecisko avāriju novēršanas programmā novērst un labot Biroja norādītās nepilnības un aktualizēt, papildināt un grozīt Ķīmisko vielu noliktavas rūpniecisko avāriju novēršanas programmu atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 prasībām un, ievērot citu vides, darba, veselības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomas reglamentējošo normatīvo aktu (kas saistīti ar avāriju risku samazināšanu) nosacījumus.