Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumenti un to secinājumi

Vēršam uzmanību, ka, pārskatot nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas (LPTP), tiek pieņemti Eiropas Komisijas lēmumi par LPTP secinājumiem. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 63.2. punktu atļaujas nosacījumu pārskatīšana un iekārtas darbības atbilstība LPTP jānodrošina ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas. Līdz ar to pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas (secinājumus publicē visās ES valodās) operatoram ir jāizvērtē iekārtas darbības atbilstība, nepieciešamie pārveidojumi, jāsastāda plāns prasību ieviešanai un jāvēršas Valsts vides dienesta atbilstošajā reģionālajā vides pārvaldē (Pārvalde) ar iesniegumu par atļaujas nosacījumu pārskatīšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

Pārvalde, pārskatot atļaujas nosacījumus piesārņojošas darbības veikšanai, ņem vērā visus jaunos vai atjaunotos secinājumus par LPTP, kas piemērojami iekārtā.

Aicinām nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvjus, komersantus un citus interesentus iesaistīties LPTP pārskatīšanas un atjaunināšanas procesā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) 13. panta 1. punktu Eiropas Komisija organizē informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, kā arī attiecīgo nozaru nevalstiskajām organizācijām ar mērķi izstrādāt, pārskatīt un atjaunināt LPTP atsauces dokumentus, kas veicina vides aizsardzību. Savlaicīgi sekojot līdzi un iesaistoties LPTP izstrādes procesā, sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja labāk izprast paredzētās prasības, kā arī ietekmēt LPTP saturu, savlaicīgi sniedzot priekšlikumus par LPTP projektiem. Aktuālā informācija attiecībā uz vadlīniju dokumentiem par LPTP ir pieejama Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra tīmekļa vietnē.

LPTP Vadlīniju saraksts

Eiropas Komisijas izstrādāto nozaru labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumenti un to secinājumi

 • Atkritumu sadedzināšana:

Secinājumi par LPTP

Waste Incineration

 • Atkritumu pārstrāde:

Secinājumi par LPTP

Waste Treatment

 • Cementa, kaļķa un magnija oksīda ražošana:

Secinājumi par LPTP

MK 29.04.2014. noteikumi Nr.224

Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide

 • Celulozes, papīra un kartona rūpniecība:

Secinājumi par LPTP

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.430

Production of Pulp, Paper and Board

 • Dzelzs un tērauda rūpniecība:

Secinājumi par LPTP

MK 18.02.2014. noteikumi Nr.102

Iron and Steel Production

 • Emisijas no uzglabāšanas vietām:

Emissions from Storage

 • Energoefektivitāte:

Energy Efficiency

 • Ekonomikas un vides faktoru mijiedarbība:

Economics and Cross-Media Effects

 • Intensīvā mājputnu un cūku audzēšana:

Secinājumi par LPTP

Intensive Rearing of Poultry and Pigs

 • Hlora - sārmu rūpniecība:

Secinājumi par LPTP

Production of Chlor - alkali

 • Karstās velmēšanas iekārtas un kalšanas cehi:

Smitheries and Foundries Industry

 • Keramikas rūpniecība:

Ceramic Manufacturing Industry

 • Koksnes plākšņu ražošana:

Secinājumi par LPTP

Wood - based Panels Production

 • Krāsaino metālu apstrāde: 

Secinājumi par LPTP

Non-ferrous Metals Industries

 • Lielās sadedzināšanas iekārtas:

Secinājumi par LPTP

Large Combustion Plants

 • Liela apjoma organisko ķīmisko vielu ražošana:

Secinājumi par LPTP

Production of Large Volume Organic Chemicals

 • Lopkautuves un dzīvnieku atkritumproduktu rūpniecība: 

Slaughterhouses and Animal By-products Industries

 • Neorganisko pamatvielu — amonjaka, skābju un minerālmēslu ražošanai:

Large Volume Inorganic Chemicals -Ammonia Acids and Fertilisers

 • Neorganisko pamatvielu – cietvielu un citu vielu–ražošana:   

Large Volume Inorganic Chemicals-Solids and Other Industry

 • Melno metālu rūpniecība:

Ferrous Metals Processing Industry

 • Metālu un plastmasu virsmas apstrāde:

Surface Treatment of Metals and Plastics

 • Miecēšanas nozare:

Secinājumi par LPTP

MK 14.04.2015 noteikumi Nr. 191

Tanning of Hides and Skins

 • Naftas un dabas gāzes pārstrādes rūpniecība:

Secinājumi par LPTP  

Refining mineral Oil and GAS

 • No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings:  

Monitoring of Emissions to AIR and Water from IED Installations

 • Pārtikas, dzērienu un piena rūpniecība:

Secinājumi par LPTP

Food, Drink and Milk Industries

 • Polimēru ražošana:

Production of Polymers

 • Rūpnieciskās dzesēšanas sistēmas:

Industrial Cooling Systems

 • Smalkās organiskās sintēzes produktu ražošana:

Manufacture of Organic Fine Chemicals

 • Speciālas nozīmes neorganiskas vielas:

Production OF Speciality Inorganic chemicals

 • Stikla ražošana:

Secinājumi par LPTP  

MK 10.12.2013 noteikumi Nr.1416

Manufacture of Glass

 • Tekstilrūpniecība:

Textiles Industry

 • Virsmu apstrāde, izmantojot organiskos šķidinātājus, tostarp koksni un koka izstrādājumus, kas piesucināti ar ķimiskām vielām:

 Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals  

 • Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas ķimiskās rūpniecības nozare:

Secinājumi par LPTP

Common waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the chemical Sector

 • Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu ķīmiskās rūpniecības nozare:

Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector