lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.01.2020.

Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS "Latvijas valsts meži" paredzētajai paredzētajai darbībai – Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Kokneses novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2020

09.01.2020.

Paziņojums par SIA “Rīteru dolomīts" paredzētās darbības - smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2020

08.01.2010.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam AS “Skulte LNG Terminal” paredzētajai darbībai - sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecībai Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2020

06.01.2020.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “VPSP” paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju būvniecībai Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zaņas pagastos. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.01.2020

06.01.2020.

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA “BRL” paredzētajai darbībai - smilts–grants ieguvei atradnē “Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.01.2020

03.01.2020.

Paziņojums par SIA "LAMAT VZ" smilts un kūdras ieguves atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
03.01.2020

30.12.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” (reģistrācijas Nr. 40103438994) paredzētajai darbībai - smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē “Jaunsmilktiņas 1” un atradnē “Plikais purvs” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā (kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un Nr. 32580070044). Lasīt vairāk »»
03.01.2020

19.12.2019.

Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.12.2019

17.12.2019.

Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.12.2019

12.12.2019.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Baltic Pork" paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā Ogres novadā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.12.2019
Arhīvs