ES ekomarķējuma 30. gadadiena 

2022. gada 13. oktobrī tika atzīmēta ES ekomarķējuma trīsdesmitā gadadiena, kuras ietvaros izveidota publikācija (angļu valodā) par ES Ekomarķējumu, kas var palīdzēt labāk izprast ES ekomarķējuma priekšrocības.

Uzzini, kā tu vari sniegt savu pozitīvo ieguldījumu apkārtējai videi! Vairāk informāciju par ES ekomarķējuma reģistrācijas procesu vari iegūt, rakstot uz Vides pārraudzības valsts biroja e-pasta adresi pasts@vpvb.gov.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai Eiropas komisijas ES Ekomarķējuma oficiālajā mājaslapā.

Informācija par ES Ekomarķējumu mazumtirgotājiem (angļu valodā).

Aicinām iepazīties ar informāciju par ES ekomarķējuma 30. gadadienai radīto zīmogu

Aicinām iepazīties ar informāciju par ES ekomarķējuma 30. gadadienai radīto zīmogu. Izmantojot šo Google disku, varat lejupielādēt ES ekomarķējuma 30. gadadienas zīmogu (pieejams visās ES dalībvalsts valodās) kopā ar rokasgrāmatu.

Rokasgrāmata ir noderīga ES ekomarķējuma kompetentajām iestādēm, licenču turētājiem un citām ieinteresētajām personām, lai veicinātu ES ekomarķējuma 30. gadadienas svinības līdz 2023. gada 31. martam, izmantojot zīmogu. Rokasgrāmatā Jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par to, kad un kur izmantot zīmogu, kā to reklamēt sociālajos medijos, un labas prakses izmantošanas piemērus.

Eiropas Ekomarķējums

Eiropas Savienības (ES) Ekomarķējums ir brīvprātīga sistēma, kas dibināta 1992.gadā ar mērķi popularizēt produktus, kuru ietekme uz vidi visā aprites ciklā ir iespējami maza, un lai sniegtu patērētājiem precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu ietekmi uz vidi.

Ekomarķējuma sistēmu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regula (EK) Nr.66/2010 (ES Regula) par ES Ekomarķējumu. ES Regulas 4.pantā minētā kompetentā iestāde ES ekomarķējuma piešķiršanai Latvijā ir Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) atbilstoši Vides aizsardzības likuma 38.panta (1) daļai.

Produktus un pakalpojumus, kam piešķirts Ekomarķējums, var atpazīt pēc Ekomarķējuma logo – Ekopuķītes. Logo – Ekopuķīte - simbolizē konkrētu vides aizsardzības, veselības aizsardzības un produktu kvalitātes standartu izpildi, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK).

Atbilstoši ES Regulas 9.panta 4.punktam un Vides aizsardzības likuma 38.panta (11) punktam uzņēmēji (ES ekomarķējuma pretendenti), kas iesniedz Birojam pieteikumu par ES ekomarķējuma piešķiršanu produktam, sedz pieteikuma izskatīšanas un produkta reģistrācijas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar testēšanu un atbilstības novērtēšanu attiecībā uz ES ekomarķējuma kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.877 „Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (Noteikumi Nr.877) apstiprinātu maksas pakalpojuma cenrādi.  Latvijā izveidotā maksas sistēma paredz diferencētu maksas apmēru lieliem, maziem, vidējiem un mikrouzņēmumiem, kā arī atvieglojumus pretendentiem, kas savos uzņēmumos ieviesuši vides pārvaldības sistēmas (EMAS vai ISO 14001). Ekomarķējuma pieteikuma maksas apmērs noteikts no 199,20 euro līdz 924,87 euro, savukārt ES ekomarķējuma gada maksas apmērs noteikts no 239,04 euro līdz 1067,15 euro.

Ekomarķējuma pozitīvie aspekti

ES Ekomarķējuma sistēma ir veidota kā viens no ES brīvprātīgajiem vides politikas instrumentiem ilgtspējīgai attīstībai. Sistēmas pamatā ir preventīva produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas radītās tiešās un netiešās ietekmes mazināšana visos to dzīves cikla posmos, un tās mērķis ir sekmēt un stimulēt tādu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kuru ietekme uz vidi ir samazināta līdz minimumam, vienlaikus veicinot arī atbildīgu un videi draudzīgu patēriņu.

Ražotāji vai pakalpojuma sniedzēji, kuriem piešķirts ES ekomarķējums, to var izmantot kā atbildīgas uzņēmējdarbības atpazīstamības zīmi gan biznesa attiecībās, gan individuālajā izvēlē. ES ekomarķējums var dot ieguldījumu arī uzņēmumu konkurētspējas, tostarp eksporta potenciāla celšanai, jo sistēmai ir vienota atpazīstamības zīme visā ES, kā arī Skandināvijas tirgū pieprasījumam pēc atbildīgas ražošanas precēm un pakalpojumiem ir salīdzinoši senākas un spēcīgākas tradīcijas.

Kritēriji

Eiropas ekomarķējuma sistēmā katrai produktu grupai tiek izstrādāti ekoloģiskie kritēriji, kuru mērķis ir samazināt produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā – no ražošanas līdz nonākšanai atkritumos. Kritērijus izstrādā ekspertu darba grupas prezidējošās dalībvalsts vadībā, konsultējoties ar visu ieinteresēto pušu pārstāvjiem (ražošanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, valsts un nevalstiskajām patērētāju tiesību aizsardzības un vides aizsardzības organizācijām, u.c. sabiedriskajām organizācijām).

ES ekomarķējumu piešķir tikai tiem produktiem, kas atbilst visiem attiecīgajā produktu grupā izstrādātajiem kritērijiem – labākajiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Saskaņā ar ES Regulu EK nosaka ekomarķējuma kritērijus katrai produktu grupai. Līdz šim EK ir izstrādājusi ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai (līdz ar to ekomarķējums var tikt piešķirts) 34 produktu grupām, to skaitā:

 • ķermeņa kopšanas un sadzīves ķīmijas produktiem;
 • absorbējošiem higiēnas produktiem;
 • tekstilizstrādājumiem, apaviem;
 • krāsām, lakām;
 • elektroierīcēm (datoriem, TV);
 • segumiem (koka grīdām, cietiem segumiem);
 • mēbelēm, dārzkopības produktiem;
 • lubrikantiem (eļļām, smērvielām);
 • gultas matračiem;
 • pārveidotam papīram,avīžpapīram, salvešpapīram, iespiedpapīram u.c. papīra izstrādājumiem;
 • tūrisma atpūtas vietu pakalpojumiem
 • telpu uzkopšanas pakalpojumiem.

ES ekomarķējumu piešķir uz laiku, cik ilgi ir spēkā Eiropas Komisijas kritēriji attiecīgajā produktu grupā, pēc tam produktiem jāveic sertifikācija atbilstoši jaunajām prasībām (kritērijiem). Standartā kritērijus izstrādā uz četriem vai sešiem gadiem. Pēc tam tiek pieņemts lēmums par to pārskatīšanu atbilstoši jaunākajām iniciatīvām vides aizsardzībā vai kritēriju pagarināšanu bez izmaiņām. Kad jaunie pārskatītie kritēriji stājas spēkā, esošo ES ekomarķējuma licenču turētājiem ir jāpiesakās licencei no jauna. Parasti jaunajā EK lēmumā par attiecīgās produktu grupas kritērijiem ir noteikts pārejas periods, kura laikā produkti ir jāpielāgo jaunajiem kritērijiem un jāpiesakās to novērtēšanai no jauna. 

EK ir izdevusi ES ekomarķējuma lietotāju rokasgrāmatu, kurā Jūs uzzināsiet vispārīgu informāciju par ES ekomarķējuma pieteikšanās procesu, detalizētāku informāciju meklējiet ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Informatīvie materiāli

Aktualitātes

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 20. septembrī no plkst. 10:00-12:00 aicina uzņēmumus klātienē piedalīties izglītojošā seminārā par ES ekomarķējumu un tā ieguvumiem, kā arī produktu grupas “cietā seguma tīrīšanas līdzekļi” kritērijiem un tajos izvirzītajām prasībām.

Semināra norises vieta: klātiene, Rīga, Rūpniecības ielā 23, 1. stāva konferenču zālē.

Pieteikšanās: līdz 2023. gada 19. septembrim tiešsaistē aizpildot pieteikuma formu.

Informatīvais seminārs tiek organizēts aktivitātes “Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”” (Reģ.Nr.1-08/40/2023), kas finansēta no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

LVAF logo
EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisija ir uzsākusi ES ekomarķējuma kritēriju produktu grupā “iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas”, kas tika pieņemti ar Eiropas Komisijas 2014. gada 28. maija lēmumu Nr. 2014/312/EU, pārskatīšanas procesu.

Kritēriju pārskatīšanas procesa mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk ieinteresēto personu un pirmais posms šajā procesā ir sākotnējā aptauja. Sākotnējās aptaujas auditorija ir nozares profesionāļi, jo ietver augstākā līmeņa stratēģiskos jautājumus par produktu grupu kopumā, tās tvērumu un specifiskos jautājumus par esošo kritēriju piemērotību.

Sākotnējā aptauja pieejama Eiropas Komisijas tīmekļvietnē līdz 2023. gada 25. augustam.

Informācija sagatavota 11.07.2023.

Green week

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) no 2023. gada 6. jūnija līdz 7. jūnijam piedalījās starptautiskajā konferencē, kas organizēta Eiropas Savienības Zaļās nedēļas 2023 ietvaros, un šogad veltīta diskusijām par “Net-Zero” virziena nodrošināšanu Eiropā.

Biroja dalības galvenais mērķis starptautiskajā konferencē bija iegūt informāciju un zināšanas saistībā ar ilgtspējīgu vides politiku, tajā skaitā ilgtspējīgu produktu (tostarp ES Ekomarķējuma produktu) patēriņu, kas tika pilnībā sasniegts.

Konferences laikā tika padziļināti apskatītas tādas tēmas kā “Net-Zero virziena sasaiste ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problemātiku pasaulē, aprites ekonomikas pamatprincipu praktiskajiem risinājumiem, kā arī citi ilgtspējas jautājumi.

Daži no būtiskākajiem secinājumiem, kas izrietēja no apskatīto tēmu loka un kalpos turpmākam darbam:

 • Pārejā uz zaļo (aprites) ekonomiku būtu jānodrošina vienlīdzīga pieeja veselīgai dzīves videi, vienlīdzīga attieksme finansējuma saņemšanai, vienlīdzīga pieeja darba vietām.
 • Aprites ekonomikas kontekstā viens no sarežģītiem vides mērķiem ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas sasniedzama tikai izvirzot ambiciozus mērķus globālā mērogā, kuri saistīti ar globālā patēriņa ieradumu maiņu.
 • Aprites ekonomikas mērķa un ilgtspējīga patēriņa mērķa sasniegšanai jāpadara ilgtspējīgi produkti pieejamāki, pievilcīgāki un redzamāki, lai mainītos sabiedrības uzskats, kas ir maldinošs, par to, ka ES ekomarķējuma produkti ir dārgāki par parastajiem produktiem.
 • Resursu ietaupījums panākams, ikvienam rīkojoties apzināti un atbildīgi ikdienas situācijās, piemēram, lietus ūdeņu izmantošana ielu laistīšanā, lauksaimniecībā un citur pierāda, ka šāds risinājums ļauj būtiski ietaupīt dzeramā ūdens patēriņu, kas bieži vien citādi tiek izmantots iepriekš minētajiem mērķiem.
 • Arvien vairāk aprites ekonomikas kontekstā tiek runāts arī par to, kādu ietekmi pāreja uz “Net-Zero” virzienu atstāj uz cilvēka psihosomatisko veselību. Galvenās kompetences, kas būtu nepieciešamas cilvēkam, lai tas izprastu likumsakarības aprites ekonomikas kontekstā: 1) izpratne (spēja saprast apkārt esošās sistēmas un kā tās veidojas, kas tās ietekmē, piemēram, spēja saprast, ka bīstamas vielas negatīvi ietekmē vidi), 2) kritiskā domāšana (spēja analizēt informāciju) un 3) sadarbības spējas un sevis apzināšanās.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība starptautiskajā konferencē Eiropas Savienības Zaļās nedēļas ietvaros organizēta no pasākuma Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”” (Reģ. Nr. 1-08/40/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

Informācija sagatavota 22.06.2023.

LVAF logo
EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisijas jaunāko publicēto ES Ekomarķējuma statistiku (2023. gada marta dati).

2023. gada martā kopumā piešķirtas 2 367 licences 88 045 produktiem (preces un pakalpojumi), kas pieejami ES tirgū.

Kopš 2022. gada septembra novērojams:

 • piešķirto licenču* skaita pieaugums (+97 licences) = +4%)
 • licencēto produktu skaita pieaugums (+560 produkti = +0,6%)

Salīdzinot ar 2022. gada marta datiem, vērojams neliels licencēto produktu skaita samazinājums (- 1 312 produkti = - 1.5% no kopējā skaita), galvenokārt tas saistāms ar kritēriju termiņa beigām produktu grupā “noskalojamie kosmētikas līdzekļi”, kā rezultātā beidzies licenču derīguma termiņš šajās produktu grupā. Vienlaikus pretendenti šajā produktu grupā šobrīd aktīvi atjauno licences, līdz ar to tuvākajos mēnešos gaidāms reģistrēto produktu pieaugums šajā grupā.

Zemāk sniegti dati par kopējo ES Ekomarķējuma licenču skaitu gada griezumā** (angļu valodā).

Licences

Krāsas un lakas, kā arī salvešpapīrs un salvešu izstrādājumi joprojām ir veiksmīgākās preču grupas ar kopējo reģistrēto produktu skaitu kopumā attiecīgi 36 328 un 15 047 produkti. Krāsu un laku produktu grupas pārsvars galvenokārt ir saistīts ar produktu uzskaites veidu, kas ietver dažādas toņu variācijas.

Zemāk sniegti dati par reģistrētajiem produktiem karā no produktu grupām (angļu valodā).

Stastistika prod gr

Visvairāk reģistrētu produktu ir tādās produktu grupās kā iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas (41%), salvešpapīrs un salvešu izstrādājumi (17%), tekstilizstrādājumi (10%) un cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (8%).

Visvairāk reģistrēto produktu šobrīd ir Spānijā (18%), Itālijā (15%), Francijā (13%) un Vācijā (10%).

Produktu grupas, kurās vērojams vislielākais kopējo reģistrēto produktu pieaugums kopš 2022. gada septembra:

 • Tekstilizstrādājumi (+916 produkti)
 • krāsas un lakas (+622 produkti)
 • kosmētiskie produkti (+515 produkti)***
 • cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (+388 produkti)

Vislielākais kopējais licenču skaits pēdējā semestra laikā (+5%), kur piešķirtas 24 jaunas licences joprojām ir produktu grupā tūrisma mītnes ar kopējo licenču skaitu 523 šajā produktu grupā.

Zemāk sniegts produktu grupu salīdzinājums, ņemot vērā kopējo licenču skaitu dažādās produktu grupās (angļu valodā).

Licences 3

 

Visvairāk piešķirtas licences tādās produktu grupās kā tūrisma mītnes (22%), cietā seguma tīrīšanas līdzekļi (15%), salvešpapīrs un salvešpapīra izstrādājumi (9%).

Produktu grupas, kurās vērojas vislielākais kopējais licenču skaita pieaugums:

 • kosmētikas līdzekļi un dzīvnieku kopšanas līdzekļi (+49 licences)
 • iekštelpu tīrīšanas pakalpojumi (+49 licences)
 • tūrisma mītnes (+24 licences)
 • cietā seguma tīrīšanas produkti (+19 produkti)

Vairāk informācijas par aktuālo statistiku pieejama ES Ekomarķējuma mājaslapā, kā arī dati par kopējo reģistrēto produktu skaitu ES dalībvalstīs apkopoti zemāk pievienotajā infografikā (angļu valodā).

* Viena licence ES Ekomarķējuma izpratnē ir uz līguma pamata noslēgta vienošanās, kas var ietvert vairākus produktus (vienā un tajā pašā produktu grupā)

** Dati salīdzinoši gada septembra mēnesī

*** Jauna produktu grupa, kas aizstāj un paplašina produktu grupas noskalojamie kosmētikas produkti tvērumu

Key figures_2023_statistics March

Informācijas sagatavota 24.04.2023.

ES Ecolabel textile

Vides pārraudzības valsts birojs informē par Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (Joint Research Centre, turpmāk – JRC) B direktorāta – Taisnīga un Ilgtspējīga ekonomika, Aprites ekonomika un Ilgtspējīgas industrijas, uzsākto aptauju saistībā par ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) piemērošanu tekstilizstrādājumiem, zaļo publisko iepirkumu un ES ekomarķējuma kritēriju pārskatīšanu tekstilizstrādājumiem.

Aptauja tika uzsākta 2023. gada 30. martā un noslēgsies 2023. gada 24. aprīlī un tā paredzēta tekstilizstrādājumu jomas ekspertiem un ieinteresētajām personām, aicinot tos sniegt komentārus un viedokli par tekstilizstrādājumu definīcijām atbilstoši ES normatīvā regulējuma tvērumam.

Ja vēlaties, lai arī turpmāk JRC konsultētos ar jums, aicinām reģistrēties kā ieinteresētajai personai:

 1. Aizpildiet reģistrāciju, kas pieejama, izmantojot šo saiti: Reģistrācija produktu grupām | Produktu birojs (europa.eu);
 2. Ievērojot norādījumus, kas sniegti šajā tīmekļa vietnē zem virsraksta “Reģistrācija BATIS sadarbības rīku platformai”: Projekta plāns | Produktu birojs (europa.eu).

Informācija sagatavota 06.04.2023.

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka 2023. gada 22. martā tika pieņemts priekšlikums Direktīvai par nepārprotamu vides norāžu pamatošanu un paziņošanu (Zaļo norāžu direktīva) (Green Claims), ar kuru pieņemti kritēriji, kas nosaka minimālās prasības vides norādēm, lai novērstu zaļmaldināšanu un nepatiesas (nepārbaudītas) vides informācijas sniegšanu:

 • paļaujas uz atzītiem zinātniskiem pierādījumiem un jaunākajām tehniskajām zināšanām;
 • parāda ietekmes, aspektu un darbības nozīmīgumu no dzīves cikla perspektīvas;
 • ņem vērā visus būtiskos aspektus un ietekmi, lai novērtētu sniegumu;
 • parāda, vai apgalvojums ir precīzs attiecībā uz visu preci vai tikai uz tās daļām (visam dzīves ciklam vai tikai atsevišķiem posmiem, visām tirgotāja darbībām vai tikai daļai no tām);
 • pierāda, ka prasība nav līdzvērtīga likumā noteiktajām prasībām;
 • sniedz informāciju par to, vai produktam ir ievērojami labāki vides raksturlielumi nekā parasti;
 • nosaka, vai pozitīvs sasniegums būtiski pasliktina citu ietekmi;
 • pieprasa pārskatāmā veidā ziņot par siltumnīcefekta gāzu kompensācijām;
 • ietver precīzu primāro vai sekundāro informāciju.

Saskaņā ar Zaļo norāžu direktīvas priekšlikumā noteikto, direktīva attiecas uz nepārprotamām vides prasībām, ko izteikuši tirgotāji par produktiem vai tirgotājiem komercpraksē starp uzņēmumiem un patērētājiem. Zaļo norāžu direktīva neattiecas uz prasībām, kas noteiktas nacionālajā likumdošanā vai esošajā Eiropas Parlamenta likumdošanā.

Publikācijas presē (angļu valodā)

-        Priekšlikums

-        Preses relīze

-        Faktu lapa

-        Jautājumi un atbildes

Publikācijas sociālajos medijos (angļu valodā)

-        #GreenClaims

-        Vides ģenerāldirektorāta sociālo mediju konti: Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn

-        ES Ekomarķējuma LinkedIn profils

-        Video par Zaļajām norādēm https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-239279

Eiropas Komisijas mājaslapa:

-        https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_lv?etrans=lv

-        https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en

Zaļo norāžu direktīvas mērķis ir veicināt harmonizētu sertifikācijas sistēmu attīstību, tādu kā ES Ekomarķējums un EMAS.

Vienlaikus pieņemts priekšlikums Direktīvai par kopīgiem noteikumiem, kas veicina preču remontu, kas veicinās ilgtspējīgu patēriņu, veicot vairākus pasākumus, kas veicina remontu un padara preču defektu, ar kuriem patērētāji var saskarties visā preču dzīves ciklā, remontu ērtāku.

Saistītie dokumenti:

Uzzini vairāk par iespējām iegūt ES Ekomarķējumu un EMAS Biroja mājaslapā vai rakstot uz e-pastu pasts@vpvb.gov.lv.

Informācija sagatavota 03.04.2023.  

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka 2023. gada 14. martā notika sadarbības seminārs ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Tūrisma konsultatīvās padome locekļu dalību, kurā Birojs informēja par prasībām attiecībā uz ES Ekomarķējuma piešķiršanu produktu grupā “Tūrisma mītnes”, kā arī ES Ekomarķējuma ieguvumiem.

Semināra dalībnieki secināja, ka ES Ekomarķējuma kā brīvprātīgā marķējuma ieviešanai šobrīd nepieciešami priekšnoteikumi, kas uzņēmumiem ļautu piesaistīt papildus līdzekļus, lai ilgtermiņa ieguvumi attaisnotu izmaksas, kas šobrīd nepieciešamas, ieviešot videi draudzīgus uzlabojumus tūrisma mītnēs, īstenojot ES Ekomarķējuma prasības.

Sanāksmes dalībnieki vienlaikus norādīja, ka ES Ekomarķējuma process jāpadara uzņēmumiem saprotams un pēc iespējas vienkāršs un ātrs, kā arī nepieciešamajai dokumentācijai būtu jābūt pieejamai latviešu valodā.

Kāpēc iegūt ES Ekomarķējumu?

ES Ekomarķējums:

 • PALĪDZ izdarīt informētas izvēles;
 • APLIECINA, ka jūsu produkts ir viens no videi draudzīgākajiem;
 • ATŠĶIR jūsu produktu Eiropas/pasaules tirgū;
 • SNIEDZ IEGULDĪJUMU resursu un naudas IETAUPĪŠANĀ ūdens un enerģijas patēriņā, samazina atkritumu veidošanos, uzlabo CO2 pēdas nospiedumu utt.;
 • IZMANTO MĀRKETINGA aktivitātēs;
 • PALĪDZ uzņēmuma būt priekšgalā citu uzņēmumu vidū, jo apliecina vides IZCILĪBU.
EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka izveidots jauns ES Ekomarķējuma tūrisma mītņu katalogs!

Tagad vienuviet pieejama informācija par tūrisma mītnēm, kurām piešķirts ES Ekomarķējums – tūrisma mītņu katalogā, kas atrodams ES Ekomarķējuma tūrisma mītnēm veltītajā mājaslapā.

Šajā katalogā ietverts apraksts par katru no tūrisma mītnēm, kurām piešķirts ES Ekomarķējums, tajā skaitā licences numurs un atrašanās vieta.

ES Ekomarķējuma tūrisma mītnēm veltītajā mājaslapā atrodama arī cita noderīga informācija saistībā ar tūrisma nozari un ilgtspēju.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka Biroja tīmekļvietnes sadaļas “Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršana” apakšsadaļā “Ekomarķējuma piešķiršanas kārtība” publicēti pieteikuma dokumenti produktu grupās “veļas mazgāšanas līdzekļi” un “kosmētisko līdzekļu un dzīvnieku kopšanas līdzekļi.

Vienlaikus Birojs informē, ka no angļu valodas uz latviešu valodu iztulkoti arī šādi ES Ekomarķējuma materiāli, kas pieejami Biroja tīmekļvietnes sadaļas “Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršana” apakšsadaļā “Informācija” :

Informatīvie materiāli

 • ES Ekomarķējums svin savu 30. gadadienu! (angļu valodā un latviešu valodā)

ES Ekomarķējuma 30. gadadienas buklets

ES Ekomarķējuma 30. gadadienas buklets (tulkojums)

 • Palīgs patērētājiem un uzņēmumiem izdarīt pareizo izvēli vides labā (angļu valodā un latviešu valodā)

ES Ekomarķējuma palīgs patērētājiem

ES Ekomarķējuma palīgs patērētājiem (tulkojums)

 • Ilgtspējīga tūrisma nozares ceļvedis (tūrisma marķējumu apkopojums, 2016.gads) (latviešu valodā)

Ilgtspējīga tūrisma nozares ceļvedis 

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas
EU Ecolabel tourist accomodation

2022. gada 13. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules ekomarķējuma diena!

Uzzini vairāk par ES Ekomarķējumu un zaļmaldināšanu Eiropas Vides Biroja sagatavotajā video un publikācijā (angļu valodā), kā arī īpaši zaļmaldināšanai izveidotajā mājaslapā!

Informācija par ES Ekomarķējumam veltītajiem 30. gadadienas pasākumiem pieejama Eiropas Komisijas izveidotajā ES Ekomarķējuma mājaslapā!

Uzzini vairāk, kā vari iegūt ES Ekomarķējumu saviem produktiem Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā vai rakstot pasts@vpvb.gov.lv.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas
ES Ecolabel textile

Pasaules ekomarķējuma diena tiek atzīmēta jau pēc mēneša !

Jau trīsdesmit gadu ES Ekomarķējums #EUEcolabel ir palīdzējis Eiropas Savienības iedzīvotājiem izdarīt ilgtspējīgas izvēles. Vai tev ir zināms kādās produktu un pakalpojumu grupās ES Ekomarķējums tiek piešķirts?

Tuvojoties Pasaules ekomarķējuma dienai #WorldEcolabelDay, kas norisināsies 13. oktobrī, Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau) ir aktualizējis ES Ekomarķējumam veltīto publikāciju, kurā ietverta svarīgākā informācija par ES Ekomarķējums ieguvumiem, kā arī pastiprināta uzmanība pievērsta tieši tekstila un kosmētikas industrijai.

Visiem ES Ekomarķējumam veltītajiem 30. gadadienas pasākumiem iespējams sekot līdzi jaunajā Eiropas Komisijas izveidotajā ES Ekomarķējuma mājaslapā!

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2022. gada 13. oktobrī no plkst. 9.30-11.00 gaidāmās Eiropas Reģionu un Pilsētu nedēļas (European week of Regions and Cities) ietvaros norisināsies Eiropas Komisijas skaidrojošais seminārs saistībā ar ekomarķējumu izmantošanu Zaļajos publiskajos iepirkumos.

Semināra dalībnieki: valsts un pašvaldību iepirkumu speciālisti.

Semināra norises vieta: tiešsaistē, reģistrējoties šeit.

Semināra mērķis: palīdzēt izprast, kā ekomarķējuma un jo īpaši ES ekomarķējuma izmantošana var atvieglot publiskā iepirkuma veicējiem iespēju konkursa dokumentos ievērot ilgtspējības apsvērumus un tādējādi sekmēt ilgtspējīgu preču un pakalpojumu ražošanu un patēriņu (veiksmes stāsti par ekomarķējumu izmantošanu publiskajos konkursos no Kopenhāgenas, Vīnes un Askeras pašvaldībām). Interaktīva sesija ļaus semināra dalībniekiem uzdot arī jautājumus par juridiskajiem/tehniskajiem iepirkumu aspektiem.

Semināra programma: pieejama Eiropas Reģionu un Pilsētu nedēļai veltītajā mājaslapā.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē, lai sniegtu atbalstu un vienotu pieeju uzņēmējiem un nodrošinātu saprotamāku ES Ekomarķējuma reģistrācijas procesu, Vides pārraudzības valsts birojs latviešu valodā ir iztulkojis ES Ekomarķējuma Lietotāja rokasgrāmatu Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu produktu grupās, kā arī  Pieteikuma formu, A un B deklarācijas formas produktu grupā “trauku mazgāšanas līdzekļi ar rokām” un produktu grupā “cietā seguma tīrīšanas līdzekļi”. Tulkotie dokumenti pieejami mājaslapās sadaļas “Ekomarķējuma piešķiršanas kārtība”, 4. punktā.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas
Augsnes ielabotāji

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas (ES) 2022/1244 2022. gada 13. jūlija lēmumu “ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus augu augšanas substrātiem un augsnes ielabotājiem” tikuši pieņemti jauni ES Ekomarķējuma kritēriji produktu grupā “augu augšanas substrāti un augsnes ielabotāji”.

Iepazīties ar izstrādātajiem kritērijiem un faktu apkopojumu par produktu grupu “augu augšanas substrāti un augsnes ielabotāji” iespējams ES Ekomarķējuma mājaslapā, kā arī 2022.  gada 7. oktobrī Eiropas Komisija organizē tehnisko semināru par izstrādātājiem kritērijiem, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Pieteikšanās forma semināram pieejama šeit.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 11. jūlija lēmumu “ar ko attiecībā uz ES ekomarķējuma kritēriju un ar tiem saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu groza Lēmumus 2014/312/ES, 2014/391/ES, 2014/763/ES, (ES) 2016/1332 un (ES) 2017/176”, pagarināts ES Ekomarķējuma kritēriju prasību termiņš produktu grupai “iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētas krāsas un lakas” (līdz 2025. gada 31. decembrim), produktu grupai “gultas matrači” (līdz 2026. gada 31. decembrim), produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” (līdz 2023. gada 31. decembrim), produktu grupai “mēbeles” (līdz 2026. gada 31. decembrim) un produktu grupai “koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumi” (līdz 2026. gada 31. decembrim).

Uzzini vairāk par ES Ekomarķējumu un pieteikšanos reģistrācijai Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapas sadaļā ES Ekomarķējuma piešķiršanas kārtība vai zvanot pa tālruni 67770820 !

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas
Green week cake

ES Ekomarķējuma 30. gadadienas ietvaros Eiropas Komisija izveidojusi jaunus ES Ekomarķējumam un ES Ekomarķējuma izstāžu zālei uz riteņiem veltītus video !

Apkopojums par ES Ekomarķējuma priekšrocībām izveidots ES Ekomarķējuma 30. gadadienai veltītajā bukletā.

Iepazīsties ar ES Ekomarķējumu, izmantojot augstāk minētos informācijas resursus, kā arī, lai uzzinātu vairāk par reģistrāciju ES Ekomarķējumu, ieskaties Eiropas Komisijas ES Ekomarķējuma mājaslapā vai sazinies ar Vides pārraudzības valsts biroju, sūtot ziņu uz e-pastu pasts@vpvb.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67770820 !

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 24. jūnijā piedalījās Eiropas Komisijas organizētajās apmācības par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumiem (Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs)) apģērbu un apavu grupā.

Sanāksmes laikā tika sniegts visaptverošs ieskats par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumu izstrādi apģērbu un apavu grupā, kas deva iespēju organizācijām/uzņēmumiem saņemt informāciju par produktu ekoloģiskās pēdas ieviešanu saskaņā ar Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumiem.

Sanāksmes pirmajā daļā tika sniegts īss kopsavilkums par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumu būtību un kāpēc tie ir nozīmīgi un kā šos noteikumus organizācijām/uzņēmumiem ieviest savā darbībā.

Sanāksmes videoieraksts, kā arī prezentācija (angļu valodā) pieejama šeit. Atsevišķi sanāksmes videoieraksts pieejams šeit (garums 2’31”) un prezentācija pieejama šeit.

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts 2022. gada 4. februārī publicēja Tūrisma nozares pārkārtošanās plānu (pieejams tulkojums latviešu valodā), kas tika izstrādāts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada martā pieņemto jauno industriālo stratēģiju. Šajā plānā iekļauti vairāki scenāriji tūrisma nozarei, piemēram, attiecībā uz ES Ekomarķējuma tūrisma mītnēm temats Nr. 8 – Tūrisma uzņēmumu un MVU zaļā pārkārtošanās:

 • Tūrisma mītņu, tajā skaitā, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) reģistrācija EMAS;
 • Tūrisma mītņu, tostarp MVU, reģistrācija ES ekomarķējumam vai citam EN ISO 14024 I tipa ekomarķējumam vai līdzvērtīgam brīvprātīgam marķējumam, kas ir neatkarīgi, balstīti uz vairākiem kritērijiem un trešo personu verificēti;
 • Tūrisma operatoriem nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto ES Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji;
 • Kapacitātes stiprināšanas programmas, tehniskā un finansiālā palīdzība MVU, lai tie varētu iesaistīties videi draudzīgās praksēs un shēmās.

Tūrisma nozares pārkārtošanās plāna izstrādes process tika papildināts ar aicinājumu ieinteresētajām personām paust savas saistības un apņemšanās tā izpildē. Līdz šim 112 organizācijas ir apņēmušās vairākas saistības.

Zaļā pāreja ir otrā visvairāk pārstāvētā grupa ar 45 solījumiem (24%), un lielākā daļa saistību ir saistītas ar tematu Nr. 8 - Tūrisma uzņēmumu un MVU zaļā pārkārtošanās.

Pārskatu par tūrismā ieinteresēto pušu solījumiem un saistībām varat atrast šeit.

Aicinām organizācijas iesniegt solījumu priekšlikumus vai uzņemties vairākus solījumus, īpaši ar tēmu Nr. 8 saistītās apņemšanās. Tiešsaistes veidlapa solījumu priekšlikumiem ir nepārtraukti atvērta un tā tiks atkārtoti pārskatīta (izvērtēta) 2022. gada septembrī, un publicēta 2022. gada oktobrī.

Informācijas avots: Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts, Tūrisma nozares pārkārtošanās plāns, Eiropas Savienības publikāciju ofiss, 2022. gads https://data.europa.eu/doi/10.2873/344425.

Izmantojot ES Ekomarķējumu, tu vari iegūt vairāk, tajā pašā laikā rīkojoties videi draudzīgi.

Šobrīd Eiropas Savienībā kopumā 500 tūrisma mītnēm ir piešķirts ES Ekomarķējuma, kas nozīmē, ka dodoties brīvdienu ceļojumos tu vienlaikus apņemies samazināt ūdens patēriņu, plastmasas atkritumu un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjomu.

Uzzini vairāk par tūrisma mītnēm, kam piešķirts ES Ekomarķējums Eiropas Komisijas mājaslapā!

 

Veiksmīgi aizvadīts ES Ekomarķējuma izstāžu zāles uz riteņiem atklāšanas pasākums, kas norisinājās Briselē, ES Zaļās nedēļas ietvaros, 2022. gada 31. maijā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama ES Zaļajai nedēļai veltītajā preses relīzē. Papildus fotoattēli, kā arī video par ES Zaļās nedēļas ietvaros notikušajiem pasākumiem drīz tiks publicēti ES Ekomarķējuma mājaslapā, kas veltīta ES Ekomarķējuma 30. gadadienai un kurā iespējams sekot līdzi ES Ekomarķējuma izstāžu zāles uz riteņiem turpmākai norisei.

ES Ekomarķējuma izstāžu zāle uz riteņiem tiek izstādīta Briselē, Beļģijā pirms tā ceļos uz citām ES valstīm (Vāciju, Igauniju, Ungāriju, Čehiju un Luksemburgu), līdz atgriezīsies atkal Briselē, Pasaules Ekomarķējuma dienas ietvaros, 2022. gada 13. oktobrī.

Laika posmā no 2022. gada 3.-9. oktobrim norisināsies Aprites nedēļa (Circular Week), kuras ietvaros norisināsies vairāki starptautiski pasākumi un iniciatīvas, kas veltīti aprites ekonomikas un ilgtspējīgai attīstībai un kas notiks dažādās ES valstīs.

Eiropas savienības Aprites ekonomikas ieinteresēto pušu platformā iepazīsties ar Aprites nedēļā paredzētajiem notikumiem, kā arī piesaki savu pasākumu!

 

Showroom on wheels

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka šogad ES ekomarķējums svin 30. gadadienu!

Ar šādu pavērsienu vēlamies atzīmēt zīmola sasniegumus un izrādīt atzinību visām ieinteresētajām personām. Visas vasaras garumā vairākas dalībvalstis rīkos pasākumus, lai atzīmētu ES ekomarķējuma gadadienu. Viens no šādiem pasākumiem būs jaunā ES Ekomarķējuma izstāžu zāle (Showroom on Wheels), taču šoreiz tā būs uz riteņiem!

ES ekomarķējuma izstāžu zāle uz riteņiem (Showroom on Wheels) pirmo reizi tiks izstādīta 30. maijā, ES Zaļās nedēļas ietvaros, Briselē. 31. maijā jubilejas svinību ietvaros notiks oficiālā inaugurācija un pasākums, lai atzīmētu šīs svinības.

No Briseles, Beļģijā, izstāžu zāle ceļos pa Eiropu uz vairākām dalībvalstīm, iedrošinot patērētājus izdarīt ilgtspējīgu izvēli. Izstāžu zāles maršruts vedīs no Vācijas līdz Igaunijai un Ungāriju un citām dalībvalstīm!

 

Vairāk informācijas par izstāžu zāles atklāšanu:

Kas: ES Zaļā nedēļa 2022, ES Ekomarķējuma 30. dzimšanas dienas svinību pasākums.

Kad: Otrdien, 2022. gada 31. maijā, plkst. 16:15–17:30.

Kur: SQUARE Briseles sanāksmju centrs, adrese: Mont des Arts, 1000 Brussels (BE) vai tiešraidē šeit.

Izstāžu zāles gaitai varēs sekot līdzi arī jaunajā ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē, kura atklāta 2022. gada 13. maijā un LinkedIn kontā! Drīzumā tiks atvērta īpaša tīmekļa vietnē, kurā tiks vērsta uzmanība uz ES Ekomarķējuma 30 gadu jubilejas svinībām. Sekojiet līdzi ES Ekomarķējumam, izmantojot arī Twitter vietni #EUEcolabel!

Statistika_produkti

 

ES Ekomarķējums uzplaukst līdz ar 30. gadadienu! – Lieliskas ziņas Nulles piesārņojuma rīcības plānam un jaunajai Aprites ekonomikas paketei

ES Ekomarķējuma 30. gadadienas svinības kļūst nozīmīgākas, jo apstiprinās pozitīvā tendence piešķirto produktu un licenču skaita ziņā. Tā ir lieliska ziņa Nulles piesārņojuma rīcības plāna īstenošanai laikā, kad arī Jaunā aprites ekonomikas pakete caur vairākām produktu iniciatīvām paver ceļu ilgtspējīgiem produktiem kļūt par normu!

Uz 2022. gada martu piešķirtas kopumā 2239 licences 89 357 produktiem (gan preces, gan pakalpojumi), kas pieejami ES tirgū. Pašlaik šis produktu skaits ir visaugstākais kāds jebkad reģistrēts līdz šim.

Salīdzinot ar 2021. gada septembra statistiku, vērojams:

 • Piešķirto licenču skaita pieaugums (+182 licences) = +9%)
 • Licencēto produktu skaita pieaugums (+5 767 produkti = +7%)

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2021. gada martu), vērojams vēl straujāks pieaugums (licences +18%; produkti +14%).

Statistika_grafiks

 

Jāņem vērā, ka produktu grupā “tūrisma mītnes” par spīti šī sektora lielajiem zaudējumiem pandēmijas dēļ, reģistrēta patstāvīga interese un pieaugums - par 10 licencēm vairāk kopš 2021. gada septembra (43 jaunas licences kopš 2021. gada marta), un šī produktu grupa joprojām atrodas pirmajā vietā starp visām produktu grupām ar visaugstāko kopējo licenču skaitu – 461.

Veiksmīgākās ES Ekomarķējuma produktu grupas ar vislielāko kopējo produktu skaitu: Iekštelpu un ārtelpu krāsas un lakas (34 620 produkti), Salvešpapīrs un salvešpapīra izstrādājumi (15 055 produkti), Tekstils (7 822 produkti).

Visstraujāk augošais produktu skaits kopš 2021. gada septembra reģistrēts šādās produktu grupās: Absorbējošie higiēnas produkti (+104%); Mēbeles (+76%); Telpu uzkopšanas pakalpojumi (+48%); Rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi (+22%).

Līdervalstis ES Ekomarķējuma licencēto produktu ziņā ir Spānija, Itālija, Vācija un Francija.

Vairāk informācijas ES Ekomarķējuma mājaslapā.

 

Statistika_karte

Vides pārraudzības valsts birojs aicina reģistrēties gaidāmajai Eiropas Savienības Zaļajai nedēļai 2022, kas norisināsies no 30. maija līdz 5. jūnijam.

Eiropas Savienības Zaļā nedēļa ir ikgadējas pasākums, kas pulcē politikas veidotājus, vadošos vides aizsardzības jomas pārstāvjus un citas ieinteresētās personas ar mērķi apspriest Eiropas vides politiku starpvalstu līmenī. Šajā gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas Zaļajam kursam (European Green Deal) - Eiropas Savienības ilgtspējības un transformācijas izaugsmes stratēģijai, lai līdz 2050. gadam sasniegtu pamatmērķi - nodrošināt resursu ziņā efektīvu un klimatneitrālu Eiropu.

Uzzini vairāk par reģistrāciju pasākumam EK mājaslapā 👇

https://eugreenweek2022.tw.events/

EU Green Week 2022

Vides pārraudzības informē, ka turpinās publiskās apspriešanas process saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem pārskatīšanu (Mazgāšana līdzekļu regula).

Mazgāšana līdzekļu regulas publiskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto pušu viedokļus un pieredzi par to, kā uzlabot spēkā esošos tiesību aktus, lai panāktu skaidrākus, vienkāršotus un uzlabotus noteikumus, kas pieļauj inovatīvus produktus un ilgtspējīgu jaunu praksi, un sloga samazināšanu ražotājiem un skaidrāku informāciju patērētājiem, kā arī optimizētu cilvēku veselības un vides aizsardzību.

 

Publiskā apspriešana notiek, balstoties uz pēdējo Mazgāšanas līdzekļu regulas novērtējuma un būtiskāko ķīmisko vielu tiesību aktu atbilstības pārbaudi (izņemot REACH regulu), kas atklāja vairākas nepilnības un jomas, kurās veicami turpmāki uzlabojumi. Kā viena no nepilnībām tika konstatēta Mazgāšana līdzekļu regulas pārklāšanās ar citiem ES tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, piemēram, regulējumu par vielu un maisījumu reģistrēšanu, vērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu (REACH regula) un regulējumu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Šīs apzinātās nepilnības rada neskaidru informāciju patērētājiem, arvien sarežģītāku mazgāšanas līdzekļu tiesisko regulējumu, tāpēc nepieciešams atjaunināt tiesību aktus, lai pielāgotos jaunākajām tirgus tendencēm un patērētāju ieradumiem.

 

Mazgāšanas līdzekļu regula noteiks īpašus noteikumus mazgāšanas līdzekļu laišanai ES tirgū.

 

Mazgāšanas līdzekļu regulas pārskatīšana sniedz ieguldījumu ES Zaļajā kursā un ilgtspējīgajā ķīmisko vielu stratēģijā, tiecoties labāk aizsargāt sabiedrību un vidi pret bīstamām ķīmiskajām vielām un veicināt drošu un ilgtspējīgu alternatīvu inovāciju izstrādi. Pārskatīšanas process arī veicina ES industriālās stratēģijas izstrādi un tās 2021. gadā atjaunoto redakciju, novērtējot vajadzību ieviest mazgāšanas līdzekļu digitālo marķējumu kā līdzekli, lai patērētājiem sniegtu skaidrāku informāciju.

 

Priekšlikumus Mazgāšanas līdzekļu regulas pārskatīšanas procesa laikā ieinteresētās puses var iesniegt līdz 2022. gada līdz 25. maijam, izmantojot tiešsaistes aptaujas formu, kas pieejama EK mājaslapā 👇

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Revision-of-Regulation-EC-648-2004-on-Detergents/public-consultation_en

 

Informējam, ka turpinās Eiropas Komisijas uzsāktā kampaņa tūrisma nozarē

 

Informējam, ka turpinās Eiropas Komisijas 2022. gada 15. martā uzsāktā kampaņa tūrisma nozarē un Eiropas Komisija ir izstrādājusi instrumentu kompleksu divdesmit četrās ES dalībvalstu valodās, tajā skaitā, latviešu valodā, kas var palīdzēt popularizēt ES Ekomarķējuma tūrisma mītnes un ietver rokasgrāmata, kurā paskaidrots, kā un kad izmantot šo saziņas materiālu, kā arī ietverts kalendārs ar potenciālajiem datumiem, kuros esat aicināti sadarboties, kā arī komunikācijas materiāli, kas tiek nodoti jūsu rīcībā, lai dalītos un izplatītu attiecīgajos sociālo mediju kanālos (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).

 

Informējam par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. martā uzsākto kampaņu tūrisma nozarē.

Informējam par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. martā uzsākto kampaņu, kuras mērķis ir veicināt ES ekomarķējuma ieviešanu tūrisma uzņēmumos un vienlaikus veicināt tā informētību patērētāju vidū. Aicinām iepazīties ar kampaņai veltīto tīmekļa vietni, kurā sniegta informācija par ES ekomarķējumu, kā arī pieejami raksti, videomateriāli un kampaņai veltītais pasākumu kalendārs ar ierosinātajiem datumiem, kuros ieinteresētās personas tiek aicinātas sadarboties. Šo kampaņu paredzēts īstenot  gan visas Eiropas līmenī, gan ar mērķtiecīgiem pasākumiem astoņās dalībvalstīs (Austrijā, Somijā, Francijā, Grieķijā, Vācijā, Itālijā, Portugālē un Spānijā).

Informējam, ka visas tūrisma nozares ieinteresētās personas, kuras ir pievienojušās ES ekomarķējuma sistēmai vai ieinteresētas veicināt tās atpazīstamību, var piedalīties attiecīgajās Eiropas Komisijas iniciatīvās. Ieinteresētās personas ir aicinātas līdz 2022. gada maija beigām aizpildīt Aptauju, kuras mērķis ir apkopot ieinteresēto personu saistības tūrisma pārejas ceļā.

Turklāt, apņemoties samazināt oglekļa pēdas nospiedumu un pievienojoties ES ekomarķējuma sistēmai vai veicinot tās atpazīstamību, uzņēmumi vai citas ieinteresētās personas, piemēram, mazumtirgotāji, var pievienoties ilgtspējīga patēriņa solījumam (vadlīnijas pieejamas  šeit: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/pledge_application_guidelines.pdf).

Informējam, Eiropas Komisija ir atklājusi Tūrisma pārejas ceļu, kas ir pirmais ES rūpniecības ekosistēmas pārejas ceļā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos. Šis politikas ziņojums ir pieejams tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/growth/news/transition-pathway-tourism-published-today-2022-02-04_en

Ziņas sociālajos medijos:

Šis ceļš ir plaša koprades procesa rezultāts, kas ietver tiešsaistes konsultācijas un vairākus seminārus un tikšanās ar ieinteresētajām personām. Šis process palīdzēja noteikt darbības, mērķus un nosacījumus, kas nepieciešami zaļajai un digitālajai pārejai un Eiropas tūrisma nozares ilgtermiņa noturībai.

Pārejas ceļā ir noteiktas 27 pasākumu jomas zaļajai un digitālajai pārejai un ES tūrisma noturības uzlabošanai. Tā mērķis ir nodrošināt videi draudzīgākus pakalpojumus tūrismā, uzlabojot datu apmaiņu novatoriskākiem pakalpojumiem un uzlabojot pakalpojumu pieejamību. Tūrismam veltītā pasākumā 8. februārī ES rūpniecības dienas ietvaros, Eiropas Komisija un ieinteresētās personas apspriedīs nākamos soļus un pārejas līdzīstenojumu.

Reģistrācija pasākumam ir iespējama: šeit.

Informējam, ka 2021. gada 14. oktobrī atzīmē Pasaules ekomarķējuma dienu!

Atzīmējam šo dienu ar video, kurā patērētājiem tiek paskaidrots, kas ir uzticams ISO-14024 ekomarķējums un kā cīnīties pret zaļmaldināšanu, izvēloties uzticamu aprites cikla ekomarķējumu, piemēram, ES ekomarķējumu:

2021. gada septembra statistika liecina, ka ES ekomarķējums tagad ir sasniedzis visu laiku lielāko reģistrēto piešķirto produktu skaitu, neskatoties uz Covid-19 un Brexit!!!

Vislielākais pieaugums ir reģistrēts tūristu izmitināšanas pakalpojumiem, tekstilizstrādājumiem un salvešpapīram: 2 059 licences ir piešķirtas 83 593 produktiem (gada pieaugums: licences +17%; produkti + 10%).

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu I pielikumā noteikto kārtību  ir uzsākta pārskatīšanas procedūra pašlaik spēkā esošajiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) ekomarķējuma kritērijiem absorbējošiem higiēnas produktiem, kas noteikti ar 2014. gada 24. oktobra EK lēmumu 2014/763/ES (spēkā līdz 2022. gada 31.decembrim).

Kritēriju pārskatīšana ir to sākuma posmā, kad Eiropas Komisijas zinātniskais cents nodevis tehnisko ziņojumu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas ietvaros jebkurai ieinteresētajai personai, arī nozares asociācijai, pastāv iespēja iesniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 29. oktobrim.

Informējam, ka 2021. gada 14. oktobra sanāksmē izmantotā prezentācija, kā arī kritēriju dokumenti un cita saistoša informācija ir pieejama JRC Produktu biroja tīmekļvietnē.

Rakstiskus komentārus par tehnisko ziņojumu var sniegt tieši LPTPI sistēmā.

Šim nolūkam aicinām iepazīties ar 

 vai iesniegt, izmantojot

Aizpildītā komentāru tabula nosūtāma uz e pasta adresi: JRC-B5-ABSORBENT-HYGIENE-PRODUCTS@ec.europa.eu

Lai pieteiktos diskusijai par silikonu, līdz 2021. gada 22. oktobrim rakstīt uz iepriekšminēto e-pastu, norādot savu vārdu, uzvārdu un piederību.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu I pielikumā noteikto kārtību  ir uzsākta pārskatīšanas procedūra pašlaik spēkā esošajiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) ekomarķējuma kritērijiem produktu grupā augšanas substrāti, augsnes ielabotāji un mulča, kas noteikti ar 2015. gada 8. novembra EK lēmumu 2015/2099 (spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).

Kritēriju pārskatīšana ir to sākuma posmā, kad Eiropas Komisijas zinātniskais cents nodevis kritēriju projektu publiskajai apspriešanai, kuras ietvaros jebkurai ieinteresētajai personai, arī nozares asociācijai, pastāv iespēja iesniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 19. septembrim.

Komentāru iesniegšanai aicinām izmantot komentāru tabulu (html versija).

Komentāru tabula

Aizpildītā komentāru tabula nosūtāma uz e pasta adresi: JRC-B5-GROWING-MEDIA-AND-SOIL-IMPROVERS@ec.europa.eu.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupās "mēbeles" un "gultas matrači" publicētajiem komunikācijas rīkiem, kas ietver arī Dāņu, Čehu un Itālijas mēbeļu ražošanas uzņēmumu, kā arī Šveices gultas matraču ražotāja veiksmes stāstus darbam sociālajos medijos un citur.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas" un publicētajiem komunikācijas rīkiem darbam sociālajos medijos un citur.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "mazgāšanas līdzekļi un iekštelpu tīrīšanas pakalpojumi" un publicēto Itālijas kompānijas Samsic Italia veiksmes stāstu. 

Samsic Italia ir viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas 2019. gadā ir saņēmis ES ekomarķējuma sertifikātu tīrīšanas pakalpojumiem. Kā lielākas Samsic grupas loceklis, kas darbojas 25 valstīs, Samsic Italia sniedz ēku un aprīkojuma tīrīšanas, apkopes un energoapgādes pakalpojumus Itālijā.

Komunikācijas rīki darbam sociālajos medijos un citur, kā arī vizualizācijas piemēri produktu grupai "mazgāšanas līdzekļi un iekštelpu tīrīšanas pakalpojumi".

Jau kopš 1980. gada katru gadu 27. septembrī tiek atzīmēta Pasaules tūrisma diena. Šīs dienas mērķis ir atgādināt sabiedrībai par tūrisma milzīgo ekonomisko, sociālo, politisko un kulturālo nozīmi. Aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par tūristu mītnēm ar ES ekomarķējumu, kas ir energoefektīvas, samazina ūdens patēriņu un atkritumu daudzumu - www.sustaineurope.com.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "tūristu mītnes" un Eiropas vides biroja publicēto video meta.eeb.org par priekšrocībām izvēloties tūrista mītni ar ES ekomarķējumu, kā arī publicēto Melnkalnes tūristu mītnes UTJEHA veiksmes stāstu.

Melnkalnes tūristu mītne UTJEHA ir pirmā tūristu mītne Melnkalnē, kurai 2012. gadā ir piešķirts ES ekomarķējums un tā ir atzīta par ilgtspējīga tūrisma modeli Melnkalnē un visā Eiropā.

UTJEHA ir īstenojusi reālus pasākumus enerģijas patēriņa samazināšanai, kā piemērām, tūristu mītnē viesiem paredzētie numuriņi ir aprīkoti ar viedtālruņiem, kas darbojas ar saules enerģiju "Ginko" un, ierobežojot CO2 emisiju, UTJEHA izmanto tikai enerģiju taupošas spuldzes, tualetes papīru, šampūnu un ziepes ar ES ekomarķējumu. UTJEHA ir īstenojusi proaktīvu rīcību atkritumu apsaimniekošanā, iegādājoties alumīnija kārbu drupinātāju, ar kuru palīdzību tūrisma mītnes viesu radītie alumīnija atkritumi tiek saspiesti un nogādāti tālāk atkritumu apsaimniekotājiem. Šīs iniciatīvas ir pierādījums tam, ka uzņēmums ir pilnībā ievērojis ES ekomarķējuma redzējumu par iesaistīšanos ilgtspējības jautājumos.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "iespiedpapīrs un salvešpapīrs, un salvešpapīra izstrādājumi" un publicēto Somijas kompānijas UPM veiksmes stāstu.

Somijas kompānija UPM ir pasaulē vadošais kopēšanas un iespiedpapīra ražotājs, kuras produktiem 2006. gadā ir piešķirts ES ekomarķējums. Ņemot vērā to, ka bez ķīmiskajām piedevām papīra izstrādājumu ražošanānepieciešams arī liels enerģijas un ūdens daudzums, UPM ir cieši apņēmies veicināt aprites ekonomiku, atkārtoti izmantojot 94 % papīra ražošanas laikā radītos pelnu atkritumus un ierobežojot CO2 emisiju.

Komunikācijas rīki darbam sociālajos medijos un citur, kā arī vizualizācijas piemēri produktu grupai "iespiedpapīrs un salvešpapīrs, un salvešpapīra izstrādājumi".

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "apavi" un publicēto Zviedrijas kompānijas Kavat veiksmes stāstu.

Zviedrijas kompānija Kavat ir viena no pirmajām apavu kompānijām, kurai 2008. gadā ir piešķirts ES ekomarķējums produktu grupā "apavi". Kavat ražo izturīgus un kvalitatīvus apavus, kas izgatavoti no ilgtspējīgiem materiāliem ar videi draudzīgākiem ražošanas procesiem. Iegūstot ES ekomarķējumu apmēram 50 modeļiem, Kavat ir kļuvis par vienu no videi draudzīgākajiem apavu ražotājiem apavu ražotājiem Eiropā.

Komunikācijas rīki darbam sociālajos medijos un citur, kā arī vizualizācijas piemēri produktu grupai - "apavi".

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumi" un publicētajiem komunikācijas rīkiem darbam sociālajos medijos un citur.

UNILIN ir pirmais grīdas segumu ražotājs, kas saņēmis ES ekomarķējumu lamināta grīdas segumam. Piešķirot ES ekomarķējumu uzņēmuma trim zīmolu Pergo, Quick-Step un Balterio koka grīdām un laminātiem, uzņēmums ražo ilgtspējīgus koka grīdas segumus, vienlaikus vēl vairāk nostiprinot savas pozīcijas tirgū.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm kosmētisko līdzekļu grupā un publicēto Vācu kompānijas ADA International veiksmes stāstu. 

ADA International ir viens no pirmajiem viennīcas kosmētikas tirgus līderiem Vācijā, kuram 2008. gadā tika piešķirts ES ekomarķējums kosmētisko līdzekļu grupā. ADA International "Eco by Green Culture" piedāvātā produktu līnija, kurā ietilpst ES ekomarķējuma ziepes, dušas želejas, šampūni un matu kondicionētāji, tostarp ADA progresīvā izsmidzinātāju sistēma, kas tiek piedāvāta viesnīcām un garantē ietekmes uz vidi samazināšanu visā to aprites ciklā, vienlaicīgi sekmējot ilgtspējīgu, videi draudzīgu preču un pakalpojumu tirgus attīstību.

Komunikācijas rīki darbam sociālajos medijos un citur, kā arī vizualizācijas piemēri produktu grupai - noskalojamie kosmētikas līdzekļi.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "absorbējošie higiēnas produkti" un publicētajiem komunikācijas rīkiem darbam sociālajos medijos un citur.

2017. gadā Essity, pasaules mēroga personīgās higiēnas, sadzīves produktu un profesionālās higiēnas līdzekļu līderis, sadarbojās ar populāro holandiešu mazumtirgotāju Kruidvat, lai ražotu EU ekomarķējuma zīdaiņu autiņbiksītes. Gadu gaitā Essity ir sasniedzis ilgtspējīgas produktu attīstības pioniera statusu, savukārt Kruidvat četru pīlāru CSR stratēģijā (pārdošans vieta, vide, kopiena, darba vieta) tiek izmantota holistiskā pieeja sociālajai attīstībai un ietekmei uz vidi. Abus uzņēmumus virza ilgtspējīga ražošana un inovācijas, lai apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem bērnu kopšanas līdzekļiem, un tie ir apņēmušies iesaistīties to problēmu risināšanā, kuras nosaka 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm produktu grupā "tekstilizstrādājumi" un publicētajiem komunikācijas rīkiem darbam sociālajos medijos un citur.

Uzņēmuma Neutral sertifikātu klāsts, kas ietver ES ekomarķējumu, aptver visus apģērba ražošanas sociālos, ētiskos un vides aspektus un sniedz garantiju, ka šāds apģērbs ir viens no videi draudzīgākajiem tirgū. Neutral ieguva ES ekomarķējumu pirms vairāk kā desmit gadiem, 2008. gadā, laikā, kad daži produkti tika sertificēti pēc vides aizsardzības, it īpaši tekstilrūpniecībā. Sadarbība ar starptautiskiem standartiem, piemēram, GOTS un Fairtrade, un visticamāko marķējumu meklēšana, piemēram, ES ekomarķējums, bija Neutral risinājums, lai uzņēmums būtu pēc iespējas ilgtspējīgāks. Neutral līdzdibinātāji īpaši novērtēja ES ekomarķējuma izvēlēto reģeneratīvā dizaina stratēģiju, kurā tiek analizēts viss izstrādājumu dzīves cikls.

Ekodizaina kompetences centrs ar Ziemeļu Ministru padomes atbalstu ir radījis uzticamo ekomarķējumu zīmju gidu, kur blakus ES ekomarķējumam atrodas arī citi uzticami ekomarķējumi un informācija par tiem.

Noderīga informācija patērētājiem - ekomarkejums.lv.

Sagatavots 13.07.2017.

Ar prieku paziņojam, ka pieejami jaunie ES Ekomarķējuma informatīvie bukleti "Labāk videi, labāk jums!" latviešu valodā. To varat aplūkot un lejupielādēt:

Bukletu iespējams saņemt arī papīra formātā Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 67321173 vai elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv.

Buklets

Sagatavots 03.07.2017.

Mēs priecājamies paziņot, ka ES Ekomarķējumam tagad ir izveidota pašam sava sociālā portāla LinkedIn lapa. Aicinām kļūta par tās sekotāju, lai uzzinātu aktualitātes un interesantu informāciju saistībā ar ES Ekomarķējumu.

Jūs arī varat sekot ES Ekomarķējumam Facebook un Twitter portālos!

Logo

 

Sociālie tīkli

 

 

 

Sagatavots 15.06.2017.

Eiropas Savienības (ES) ekomarķējuma oficiālajā tīmekļa vietnē ir publicēti vairāki dalībvalstu panākumu stāsti saistībā ar ES ekomarķējuma ieviešanu savā uzņēmumā. Viens no panākumu stāstiem pieder Latvijas AS "Spodrība", kura ir ES ekomarķējuma licenču turētāja jau kopš 2013.gada. Atbildot uz jautājumu par to, kas pārliecinājis AS "Spodrība" pieteikties ES ekomarķējumam tā norāda:

"Lai nodrošinātu produktu atpazīstamību visā Eiropas Savienībā, kopš 2012.gada AS "Spodrība" ir izvēlējusies attīstīt tās produktus saskaņā ar Eiropas Savienības oficiālā ekomarķējuma ekoloģiskajiem kritērijiem. ES ekomarķējums apstiprina produktu atbilstību īpaši augstiem vides standartiem un ir vienīgā oficiālā garantija, kas nodrošina patērētājam precīzu, zinātniski apstiprinātu informāciju, kura nav maldinoša saistībā ar produkta radīto ietekmi uz vidi. Darbojoties saskaņā ar kritērijiem, AS "Spodrība" ir apņēmusies veicināt korporatīvo sociālo atbildību, izrādot rūpes par tās produktu ietekmi uz vidi visos produkta dzīves cikla posmos un popularizējot ilgtspējīgu biznesu."

AS "Spodrība"

Sagatavots 31.05.2017.