EMAS baneris

Pārbaudi – vai Tavas iestādes vai uzņēmuma pārvaldības modelis ir patiesi ilgtspējīgs!

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis dažādus izglītojošus materiālus, kas palīdz uzņēmumiem un organizācijām izprast, vai to darbība un rīcība vides pārvaldības jomā ir ilgtspējīga.

Vides pārvaldības un audita sistēmas (angļu val. - “Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS) sertifikāts ir brīvprātīgs instruments maziem un vidējiem uzņēmumiem, dažādu nozaru organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kas ļauj ilgtspējīgi pārvaldīt ar vidi saistītos jautājumos visās darbības jomās. Ar EMAS sertifikāta būtību var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojs sagatavotajā video, kur ietverta svarīgākā informācija par EMAS iegūšanas procesu un galvenajiem ieguvumiem, ko sniedz EMAS sertifikāts.

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis gan infografiku, kurā uzņēmumam ieskatīties un vienkāršotā veidā izprast tās jomas, kuras būtu nepieciešams pilnveidot, gan digitālu testu, kas parāda uzņēmuma ilgtspējas rezultātus EMAS sertifikāta kontekstā. Šajos materiālos ir apkopoti sertifikāta iegūšanas kritēriji un darbības jomas jebkuram darbiniekam saprotamā veidolā. Testa rezultāti atkarīgi no katra darbinieka izpratnes par uzņēmuma darbību un darbinieku iesaiste vides jomas jautājumos ir viens no EMAS sertifikāta auditēšanas aspektiem, tāpēc atkarībā no darbinieka vietas iestādes vai uzņēmuma vadības ķēdē un lēmumu pieņemšanā, tests liecinās par uzņēmuma ilgtspējas rezultātiem.

Savukārt, tie uzņēmumi, kuru testa rezultāti ir pietiekami veiksmīgi, aicināti pieteikties EMAS sertifikāta iegūšanas konsultācijai ar Vides pārraudzības valsts biroju.

Kā dažus piemērus testa jautājumiem var minēt:

 1. Vai Jūsu organizācijā ir izstrādāts dokuments vai vadlīnijas vides politikas jautājumos?
 2. Vai Jūsu organizācijā ir kāds darbinieks, kurš analizē organizācijas radīto ietekmi uz vidi?
 3. Vai darbiniekiem tiek rīkoti izglītojoši semināri par vides ietekmi?

EMAS kā audita rīks ir pieejams visā Eiropas Savienībā. Dažu dalībvalstu uzņēmumiem šī sertifikāta iegūšana sniedz arī kādu monetāru labumu, piemēram, Igaunijā uzņēmumi, kuri ir ieguvuši EMAS sertifikātu, ir atbrīvoti no atkritumu uzglabāšanas nodokļiem. Šobrīd (2023. gada novembra dati) EMAS sertifikātu ir saņēmuši 4 039 uzņēmumi un organizācijas, kā arī 12 847 dažādi uzņēmumu objekti Eiropas Savienībā.

Rakstā norādītās publikācijas izveidotas projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa
EMAS baneris

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka 2023. gada decembrī sagatavots kopsavilkums par normatīvo aktu analīzi, kas ietver rīcības Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas (turpmāk – EMAS) ciešākai integrācijai normatīvajos aktos, lai sekmīgāk īstenotu valsts atbalsta mehānismus brīvprātīgo vides instrumentu ieviešanai.

Kopsavilkums sagatavots pētījuma formā (turpmāk – Pētījums), kurā tiek analizēti tādi jautājumi kā EMAS ieviešanas prakse citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Spānijā un Igaunijā), EMAS konkurence ar citām sertifikācijas sistēmām, esošā problemātika ar EMAS verificētājiem Latvijā, EMAS atpazīstamība dažādās nozarēs Latvijā, kā arī EMAS popularizēšanas un atpazīstamības veicināšanas metodes un paņēmieni, izsverot EMAS stimulāciju caur publiskajiem iepirkumiem (balstoties uz brīvprātības principu) kā vienu no šobrīd perspektīvākajiem risinājumiem EMAS aktivizēšanai (sagatavots normatīvais regulējums EMAS sistēmas aktīvākai iekļaušanai publisko iepirkumu normatīvajā regulējumā).

Pētījums pilnā apmērā tiks publicēts Biroja mājaslapas sadaļā “Projekti.

Pētījums tiek finansēts no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētā pasākuma “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa
EMAS baneris

Lai sagatavotos EMAS sertifikāta iegūšanai, Vides pārraudzības valsts birojs var palīdzēt sagatavot nepieciešamos dokumentus EMAS - vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrācijai, tomēr organizācijai ir jāveic nopietni sagatavošanās darbi jau iepriekš. Kā viens no sagatavošanās soļiem ir vides audita veikšana organizācijā, kura laikā tiek novērtēti visi ar vides ietekmi saistītie aspekti.

Šajā video esam apkopojuši galveno informāciju par EMAS sertifikātu, tā kritērijiem un galvenajiem ieguvumiem.

Aizvien biežāk sabiedrība, sadarbības partneri un investori prasa organizācijām izvērtēt savas darbības ietekmi uz vidi. EMAS sertifikāts ir instruments, kas palīdz to izdarīt strukturēti un regulāri veikt uzlabojumus.

Vairāk informācijas par EMAS lasi šeit: https://www.vpvb.gov.lv/lv/emas-informacija

Materiāls tapis projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

LVAF VPVB EMAS logo kopa
EMAS baneris

Pārbaudi - vai Jūsu uzņēmums vai organizācija varētu pretendēt EMAS sertifikāta iegūšanai, kas atzīts visā Eiropas Savienībā? 

Ik gadu Eiropas uzņēmumi un organizācijas aizvien vairāk domā par savu ietekmi uz vidi. Kā viens no veiksmīgākajiem un ērtākajiem rīkiem šīs ietekmes izvērtēšanai un pārvaldībai ir EMAS vides pārvaldības un audita sistēma. Lai gan dalība tajā ir brīvprātīga, lai iegūtu EMAS sertifikātu, uzņēmumam vai organizācijai jāatbilst dažādiem kritērijiem, kuri tiek izvērtēti audita laikā, savukārt pašu rādītāju uzlabošana tiek turpināta arī pēc tam.  

Pārbaudi, vai Tava organizācija varētu pretendēt šim EMAS sertifikātam, aizpildi anketu ŠEIT

Šī aptauja ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt organizācijas piemērotību vai gatavību EMAS sertifikāta iegūšanai. Atbildot uz jautājumiem un apskatot rezultātu, ikviens var redzēt tos problēmjautājumus, pie kuriem būtu nepieciešams piestrādāt.  

Eiropā šobrīd 4 053 organizācijām piešķirts EMAS sertifikāts kopumā  12 754 dažādos objektos. Latvijā EMAS sertifikāts ir piešķirts 2 organizācijām, Lietuvā - 3, bet Igaunijā - 20. Atsevišķās valstīs, piemēram, Igaunijā, uzņēmumiem un organizācijām, kuras sāk ieviest EMAS, tiek arī nodrošināts papildus valsts atbalsts. Savukārt, paši uzņēmumi min, ka vides vadība un caurskatāmība vides jomā kļūst aizvien aktuālāks jautājums arī investoriem. 

Vairāk informācijas par EMAS sertifikātu var iegūt Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā.  

Publikācija tapusi projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem. 

Publikācijas tapšanu finansē: 

LVAF VPVB EMAS logo kopa
Estonian Cell

Igaunijas uzņēmuma EMAS pieredze: atbildīga un ilgtspējīga ražošana ir iespējama.

Igaunijas celulozes ražošanas uzņēmums Estonian Cell ir viens no lielākajiem balinātās, ķīmiski, termiski un mehāniski apstrādātās apses koksnes celulozes (BCTMP) ražotājiem Eiropā un vislielākais elektroenerģijas patērētājs Igaunijā. Ņemot vērā uzņēmuma izmēru un ražošanas apjomus, uzņēmums ir spējis ilgtspējīgi pārvaldīt savu darbību, kas ietver arī ietekmes samazināšanu uz vidi. Lai veiksmīgāk pārvaldītu tā radītās ietekmes uz vidi, uzņēmums 2022. gadā saņēma Vides pārvaldības un audita sertifikātu (angļu val. - “Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS). Uzņēmumam vides pārskata sagatavošana nebija jaunums, jo tas jau kopš uzņēmuma dibināšanas ik gadu sagatavo šādu visaptverošu dokumentu par uzņēmuma emisijām un radīto ietekmi uz vidi. 

EMAS sertifikāts nodrošina to, ka uzņēmumā ir ieviesta atbildīga un saimnieciski pamatota atkritumu pārvaldības sistēma, vides apdraudējuma riski ir samazināti līdz minimumam un notiek regulāra uzņēmumu sadarbības partneru, klientu un sabiedrības informēšana par uzņēmuma radīto vides ietekmi.

Intervijā uzņēmuma Estonian Cell vides un kvalitātes kontroles vadītāja Kersti Luzkov stāsta par uzņēmuma ceļu līdz EMAS sertifikāta iegūšanai.

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1JXZhzNgPSTgbn2yjLC6d-CxJ71QDYZne/view?usp=sharing 

Latvijas uzņēmumi arī var pretendēt EMAS sertifikāta iegūšanai, ko izsniedz Vides pārraudzības valsts birojs. EMAS ir brīvprātīga sistēma, kurā var reģistrēties jebkuras nozares uzņēmums neatkarīgi no darbinieku skaita, kā arī cita veida organizācijas (t.sk. valsts un pašvaldību institūcijas).

Publikācija tapusi projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

Publikācijas tapšanu finansē:

LVAF VPVB EMAS logo kopa

 

EMAS priekšrocības

Kādas priekšrocības sniedz EMAS sertifikāts – redzamākie ieguvumi no Eiropas organizāciju veiksmes stāstiem

Vides pārvaldības un audita sistēma (angļu val. - “Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS) ir brīvprātīgs vides aizsardzības instruments uzņēmumu, kā arī cita veida organizāciju (t.sk. valsts un pašvaldību institūciju) ilgtspējīgai vadībai, kas palīdz integrēt un pārbaudīt vides aizsardzības jautājumus visās organizācijas darbības jomās. Šo sertifikātu raksturo atklātība, caurskatāmība un ticamība. Organizācija, kas ieguvusi EMAS sertifikātu, uzņemas atbildību par savu darbību vides jomā un EMAS sertifikāts to apliecina.

EMAS sertifikātu var iegūt jebkura lieluma uzņēmumi, gan liels un starptautisks, gan mazs ar ierobežotiem resursiem un zināšanām vides pārvaldībā. Pirmais solis ir uzsākt saziņu ar Vides pārraudzības valsts biroju, lai uzzinātu prasības reģistrācijai EMAS.

Organizācijai sākotnēji jāizstrādā sākotnējais vides pārskats, kurā noteic un novērtē tā būtiskākos vides ietekmju aspektus un identificēt spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā, kas attiecas uz organizāciju. Otrais solis ir Vides pārvaldības sistēmas (VPS) izstrāde un ieviešana, kas ir izmērāmi un skaidri noteikti mērķi vides jomā ar visiem no tā izrietošajiem uzdevumiem. Kad tas ir izdarīts, tiek organizācija veic iekšējo vides auditu lai pārbaudītu un uzlabotu ieviesto VPS. Noslēgumā organizācija izstrādā vides deklarāciju un pieaicina akreditētu, neatkarīgu EMAS verificētāju, kurš, ņemot vērā iesniegto dokumentāciju, kas pamato iepriekš veiktos soļus, pārbauda un apstiprina veiktos vides pārvaldības pasākumus, kā arī veic pārbaudes organizācijā un intervijas ar darbiniekiem. Pēc šīs procedūras organizācija tiek reģistrēta Vides pārraudzības valsts birojā un iegūst EMAS sertifikātu. Lai EMAS sertifikātu uzturētu un saglabātu, organizācijai reizi gadā ir jāveic vides deklarācijas atjaunošana, kā arī organizācijas pilnvarotā persona reizi trijos vai reizi četros gados (mazos un vidējos uzņēmumos) veic iekšējo auditu.

Detalizēts EMAS ieviešanas soļu apraksts pieejams Vides pārraudzības valsts biroja EMAS mājaslapas sadaļā “Procedūra” https://www.vpvb.gov.lv/lv/emas-procedura.

Eiropas Savienībā EMAS sertifikāts kopumā ir piešķirts vairāk kā 4 000 organizācijām un 12 000 objektiem, iekļaujot mazumtirgotājus, atkritumu pārstrādes uzņēmumu un ražotājus, publisko pārvaldi un cita veida organizācijas. Daži no veiksmes stāstiem par EMAS ieviešanu organizācijās Eiropas Savienībā apkopoti tālāk:

 • VO Group ir komunikācijas uzņēmums Briselē, kas pievienojās EMAS, lai spertu vienu soli tālāk un uzņemtos atbildību par vidi un ilgtspējas mērķu īstenošanu. Uzņēmums   ir izveidojis rīku "'My Impact Tool", kas tagad ir uzņēmuma vides pārvaldības kodols un ļauj sekot līdzi katras veidotās kampaņas un pasākuma ietekmei uz vidi, analizējot reālus datus un nosakot turpmākos mērķus. 2022.gadā 88% no uzņēmuma rīkotajiem pasākumiem bija CO2 neitrāli un 80% organizētās reklāmas kampaņas tika veidotas, ņemot vērā oglekļa pēdas nospiedumu. Uzņēmums uzsver, kā aktivitātes motivē arī darbiniekus vairāk rūpēties par vidi, piemēram, izvēloties ēst veģetāri un vairāk pārvietojoties ar velosipēdu vai kājām.
 • Gotenburgas Universitāte Zviedrijā ir reģistrēta EMAS kopš 2004. gada, kļūstot par vienīgo šāda līmeņa mācību iestādi, kurai ir gan ISO 14 001, gan EMAS sertifikāts. Universitātei ir plaša pieredze vides ilgtspējas jautājumu izpētē un izglītībā, kas ļauj tai veiksmīgi sasniegt mērķus vides jautājumos. 2021.gadā 18% no universitātes kursiem un 21% no studiju programmām ieguva universitātes ilgtspējības zīmi, kas parāda ilgtspējības attīstības integrēšanu izglītības programmās. Universitāte kopš 2015. gada ir samazinājusi arī savu atkritumu daudzumu par 39%, kā arī samazinājusi elektrības un siltuma patēriņu uz m2 par 14%. Universitāte ir ieguvusi starptautisku atzinību par savu darbu ilgtspējības jautājumos izglītībā un pētniecībā, kā arī tiek uzsvērti ieguvumi, ko EMAS sniedz tieši studentu un darbinieku izglītošanā par ilgtspējas jautājumiem.
 • Itelazpi ir publiski pārvaldīts telekomunikāciju infrastruktūras uzņēmums Spānijā, kas ieguvis EMAS sertifikātu 2012. gadā. Uzņēmums pievienojās EMAS, jo redzēja iespēju, kā vēl vairāk veicināt progresu vides pārvaldē savā uzņēmumā. Desmit gadu laikā, kopš reģistrācijas EMAS, uzņēmums ir paplašinājis un nostiprinājis savu vides pārvaldības politiku, integrējot pārvaldības jomas, kas iepriekš netika uzskatītas par saistītām, piemēram, vides riskus, ko veido piegādes ķēdes un sadarbības partneri. Uzņēmums kopš 2021. gada 100% elektrības patēriņš ir no atjaunojamiem resursiem, kā arī samazinājis savu oglekļa pēdas nospiedumu par 95%.  Kas attiecas uz ieguvumiem no EMAS, tas ir oglekļa pēdas nospieduma aprēķins, CO2 samazinājums, marķējums, ko redz klienti un, galvenais, spēja palielināt uzņēmuma pozitīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un uzlabot tās pārredzamību un uzticamību.

EMAS piešķiršanas prasības vides raksturlielumu mērīšanai un novērtēšanai ir stingras, taču tas organizācijai sniedz lielas priekšrocības, jo nodrošina vides deklarācijā sniegtās vides informācijas ticamību un salīdzināmību. 2022.gadā Latvijā veiksmīgi arī tika uzsākta izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS", kas ļāva organizācijām iepazīties ar priekšrocībām, ko sniedz EMAS. Kā dažas no priekšrocībām, kuras organizācijas iegūst ieviešot EMAS, var minēt:

 • Enerģijas un resursu ietaupījums, kas palielina ieņēmumus un pozitīvo ietekmi uz vidi, tādējādi uzlabojot arī konkurētspēju.
 • Darbinieku iesaiste un atbalsts, radot pozitīvu darba vidi un gūstot lojalitāti no darbinieku puses.
 • Uzņēmuma eksportspējas pieaugums tirgū, saglabājot esošos klientus un iegūstot jaunus klientus, demonstrējot savu EMAS sertifikātu. Tas arī palīdz izpildīt vides pārvaldības prasības publiskajos iepirkumos un racionalizēt uzņēmumu savstarpējās procedūras.
 • Publiski pieejama vides deklarācija, kas ļauj demonstrēt klientiem un piegādātājiem savus sasniegumus un aktivitātes vides jomā.
 • Atbilstība vides jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un ciešākas attiecības starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot vides normatīvu ievērošanu, kā rezultātā veidojot pozitīvas attiecības un veicinot savstarpējo uzticēšanos ar valsts pārvaldes iestādēm, piegādātājiem un citām iesaistītajām pusēm.
 • Normatīvie atvieglojumi nākotnē, kā piemēram, vienkāršota ziņošanas forma, mazāk pārbaužu, samazinātas atkritumu maksas un ilgāki atļauju atjaunošanas periodi.

Latvijā par EMAS sertifikāta reģistrāciju nav jāmaksā, taču izmaksas veidojas, ieviešot vides pārvaldības procesus un veicot iekšējo vides auditu, kā arī ikdienā uzturot VPS. Lai gan šobrīd Latvijā nav akreditētu vides verificētāju, organizācijas var piesaistīt vides verificētāju no jebkuras citas ES dalībvalsts, kur atbilstošajā jomā ir akreditēts vides verificētājs. "ERGO Insurance SE" un "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāles kopš 2013. gada ir pirmie uzņēmumi, kam Latvijā piešķirta reģistrācija EMAS 2022. gadā. Viens no uzņēmuma mērķiem ir līdz 2025. gadam samazināt CO2 emisijas par 12% uz vienu darbinieku, regulāri aprēķinot savu “oglekļa pēdas” nospiedumu. Tāpat arī uzņēmumā tiek apkopoti dati par ūdens un elektroenerģijas patēriņu, apkuri, darījumu braucieniem, radītajiem atkritumiem u. c. aspektiem, pārrēķinot to CO2 emisijās un izstrādājot rīcības plānus, kā tās samazināt.

Publikācija un infografika tapusi projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023.gads”” (Reģ.Nr.1-08/39/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem.

Projektu finansē:

LVAF VPVB EMAS logo kopa
EMAS logo

EMAS rokasgrāmatas atjaunošana

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka Eiropas Komisija 2023. gada 3. novembrī ir pārskatījusi EMAS rokasgrāmatu, kurā apkopota jaunākā informācija par EMAS reģistrācijas procesu, kā arī sasaisti ar:

Vairāk informācijas par pārskatīto EMAS rokasgrāmatu un EMAS pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

*Priekšlikums - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937. Pilns teksts pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15024_2022_REV_1&from=EN .

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2022/2464 (2022. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES. Pilns teksts pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464&qid=1700134186259.

EMAS semin 181023

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 18. oktobrī Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS” – 2023. gads” ietvaros organizēja informatīvo semināru valsts un pašvaldību speciālistiem, NVO pārstāvjiem par Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmu (EMAS), kurā kopumā piedalījās vairāk kā četrdesmit pārstāvju no valsts pārvaldes un tiešās pārvaldes iestādēm (siltumapgāde, izglītība, valsts militārie iepirkumi, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, aviotransporta, nodarbinātības, ceļu apsaimniekošanas, vides un citām jomām).

Semināra mērķis bija izglītot sabiedrību par EMAS sniegtajām iespējām, galvenajiem ieguvumiem un tā visaptverošo pieeju valsts un pašvaldības iestāžu attīstībā.

Seminārs tika iesākts ar Eiropas Komisijas ievadvārdiem par EMAS  kā brīvprātīgu vides instrumentu, kas nodrošina sniegtās vides informācijas uzticamību valsts un pašvaldību institūcijām, kas ievieš EMAS. Eiropas Komisija reģistrēta EMAS kopš 2005. gada un ir labs piemērs, kā ar EMAS palīdzību samazināt valsts/pašvaldību iestāžu un organizāciju ietekmi uz vidi. Eiropas Komisija par savām galvenajām prioritātēm noteikusi 1) dabas resursu (galvenokārt enerģijas, ūdens un papīra) efektīvu izmantošanu; 2) kopējo CO2 emisiju samazināšanu; 3) atkritumu rašanās novēršanu, otrreizēju pārstrādi un atkārtotu izmantošanu; 4) zaļo publisko iepirkumu; 5) ilgtspējīgu mobilitāti. Eiropas Komisijas darbības EMAS jomā kopumā vērstas uz to, lai sasniegtu mērķi – klimata neitralitāti.

Seminārā ar savu pieredzi ilgtspējas jautājumu risināšanā dalījās pārstāvji no Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un Valsts Kontroles.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar EMAS reģistrācijas procesa posmiem, attīstību Latvijā un Eiropā, kā arī salīdzinošajiem ieguvumiem ar ISO 14 001. Savā pieredzē par EMAS verifikāciju dalījās arī Bureau Veritas Latvia.

Dalībnieki bija ieinteresēti uzzināt EMAS priekšrocības, salīdzinot ar ISO 14 001 un jau iesāktās iniciatīvas valsts un pašvaldību iestādēs ilgtspējības jautājumu risināšanā, kā arī bija ieinteresēti uzzināt vairāk par vides verificētāju darbību, iespējām piesaistīt ārvalstu vides verificētāju Latvijā, kā arī priekšrocībām EMAS reģistrētām iestādēm Latvijā, nepieciešamajiem cilvēkresursiem EMAS ieviešanai iestādē.

Vairāk informācijas par EMAS pieejama Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā.

Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas publicētajiem jaunumiem EMAS jomā piejama Eiropas Komisijas EMAS tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā https://green-business.ec.europa.eu/news_en, kur publicēta arī informācijas par semināru.

Seminārs tika organizēts projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023. gads” (Reģ. Nr. 1-08/39/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

Latvijas vides aizsardzības fonds
Ilgtspējīgas finanses_EK

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir noslēdzies Eiropas Komisijas kopīgi ar Latvijas un Igaunijas ekspertiem ilgtspējīgu finanšu jomā īstenotais projekts “ES Taksonomijas ieviešana un ilgtspējīgu finanšu ceļakartes izveide Igaunijā un Latvijā” (turpmāk  - Projekts). Projekta mērķis ir sistēmiski ieviest ES Taksonomiju abās valstīs un veicināt institucionālās un administratīvās izmaiņas Igaunijā un Latvijā pārejā uz ilgtspējīgām finansēm.

Informācija par Projektu, kura darba grupā piedalījās arī Birojs, pieejama Eiropas Komisijas publicētajā rakstā par Projekta galvenajiem ieguvumiem.

Vairāk informācijas par Projekta norisi pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā.

 

Informācija ievietota 06.09.2023.

Ilgtspējīgas finanses_EK

Vides pārraudzības valsts birojs aicina aizpildīt Eiropas Komisijas izveidoto aptauju maziem un vidējiem uzņēmumiem par tirgus dalībnieku pieredzi ilgtspējīgu finanšu pieejamībā.

Aptauju iespējams aizpildīt līdz 2023. gada 28. jūlijam tiešsaistē, izmantojot Eiropas Savienības Aptauju rīku (europa.eu).

Aptaujas rezultāti apkopotā veidā kalpos kā vērtīgs instruments turpmākam darbam ilgtspējīgu finanšu jomā.

Informācija par aptauju pieejama arī Eiropas Komisijas Twitter kontā.

 

Informācija sagatavota 20.07.2023.
EMAS logo

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 20. jūnijā Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS” – 2023. gads” ietvaros organizēja informatīvo semināru uzņēmējiem par Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmu (EMAS), kurā kopumā piedalījās vairāk nekā divdesmit uzņēmumu pārstāvju no transporta un loģistikas, atkritumu apsaimniekošanas, mežu pārvaldības, būvniecības, pārtikas ražošanas, siltumapgādes un sertifikācijas nozarēm.

Semināra mērķis bija izglītot sabiedrību par EMAS sniegtajām iespējām, galvenajiem ieguvumiem un tā visaptverošo pieeju uzņēmumu attīstībā.

Seminārā piedalījās arī pārstāvis no Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, sniedzot ieskatu par vides verificētāju akreditācijas procedūru un uzraudzības procesu atbilstoši EMAS standartiem.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar EMAS reģistrācijas procesa posmiem, attīstību Latvijā un Eiropā, kā arī salīdzinošajiem ieguvumiem ar ISO 14 001.

Dalībnieki atzina, ka nepieciešams EMAS ieguvumus padarīt redzamākus, skaidrot izmaksu veidošanās principus uzņēmējiem, lai EMAS kļūtu pievilcīgāks biznesam. Citi svarīgi jautājumi, kas būtiski uzņēmumiem,:

 • Lemjot par reģistrāciju EMAS svarīga piemērotā metodoloģija datu iegūšanai, nepieciešams vairāk popularizēt metodes, kas ir atbilstoši sertificētas, pēc kurām tiek aprēķinātas, piemēram, CO2 emisijas.
 • Lemjot par reģistrāciju EMAS Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)) kontekstā nav saredzami tūlītēji ieguvumi, kas ļautu EMAS reģistrētiem uzņēmumiem izpildīt prasības ilgtspējīgai ziņošanai (nepieciešama ciešāka sasaiste ar ESG standartiem un to nostiprināšanu normatīvajā regulējumā).

Kopumā vides izglītība sabiedrībai ir ļoti nepieciešama, lai Latvijā attīstītos brīvprātīgie vides instrumenti un veidotos zināšanu bāze/izpratne par uzņēmumu ilgtspēju un nepieciešamības uzņēmuma ilgtspējas mērķus padarīt redzamākus.

Vairāk informācijas par EMAS pieejama Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā.

Seminārs tika organizēts projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS” – 2023. gads” (Reģ. Nr. 1-08/39/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

Informācija sagatavota 22.06.2023.

LVAF logo

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka 2023. gada 22. martā tika pieņemts priekšlikums Direktīvai par nepārprotamu vides norāžu pamatošanu un paziņošanu (Zaļo norāžu direktīva) (Green Claims), ar kuru pieņemti kritēriji, kas nosaka minimālās prasības vides norādēm, lai novērstu zaļmaldināšanu un nepatiesas (nepārbaudītas) vides informācijas sniegšanu:

 • paļaujas uz atzītiem zinātniskiem pierādījumiem un jaunākajām tehniskajām zināšanām;
 • parāda ietekmes, aspektu un darbības nozīmīgumu no dzīves cikla perspektīvas;
 • ņem vērā visus būtiskos aspektus un ietekmi, lai novērtētu sniegumu;
 • parāda, vai apgalvojums ir precīzs attiecībā uz visu preci vai tikai uz tās daļām (visam dzīves ciklam vai tikai atsevišķiem posmiem, visām tirgotāja darbībām vai tikai daļai no tām);
 • pierāda, ka prasība nav līdzvērtīga likumā noteiktajām prasībām;
 • sniedz informāciju par to, vai produktam ir ievērojami labāki vides raksturlielumi nekā parasti;
 • nosaka, vai pozitīvs sasniegums būtiski pasliktina citu ietekmi;
 • pieprasa pārskatāmā veidā ziņot par siltumnīcefekta gāzu kompensācijām;
 • ietver precīzu primāro vai sekundāro informāciju.

Saskaņā ar Zaļo norāžu direktīvas priekšlikumā noteikto, direktīva attiecas uz nepārprotamām vides prasībām, ko izteikuši tirgotāji par produktiem vai tirgotājiem komercpraksē starp uzņēmumiem un patērētājiem. Zaļo norāžu direktīva neattiecas uz prasībām, kas noteiktas nacionālajā likumdošanā vai esošajā Eiropas Parlamenta likumdošanā.

Publikācijas presē (angļu valodā)

-        Priekšlikums

-        Preses relīze

-        Faktu lapa

-        Jautājumi un atbildes

Publikācijas sociālajos medijos (angļu valodā)

-        #GreenClaims

-        Vides ģenerāldirektorāta sociālo mediju konti: Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn

-        ES Ekomarķējuma LinkedIn profils

-        Video par Zaļajām norādēm https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-239279

Eiropas Komisijas mājaslapa:

-        https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_lv?etrans=lv

-        https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en

Zaļo norāžu direktīvas mērķis ir veicināt harmonizētu sertifikācijas sistēmu attīstību, tādu kā ES Ekomarķējums un EMAS.

Vienlaikus pieņemts priekšlikums Direktīvai par kopīgiem noteikumiem, kas veicina preču remontu, kas veicinās ilgtspējīgu patēriņu, veicot vairākus pasākumus, kas veicina remontu un padara preču defektu, ar kuriem patērētāji var saskarties visā preču dzīves ciklā, remontu ērtāku.

Saistītie dokumenti:

Uzzini vairāk par iespējām iegūt ES Ekomarķējumu un EMAS Biroja mājaslapā vai rakstot uz e-pastu pasts@vpvb.gov.lv.  

Informācija sagatavota 03.04.2023.  

Baneris relīzei EMAS koncepcija

Eksperte: Motivējošs valsts atbalsts var palielināt organizāciju interesi par vides pārvaldību 

Valsts piedāvāto efektīvu instrumentu uzņēmēju motivēšanai trūkums var kavēt brīvprātīgā vides pārvaldības sistēmas straujāku attīstību. Lai gan Latvijai ir jāsasniedz klimata mērķi, jāsamazina CO2 emisijas, tomēr bez efektīviem atbalsta mehānismiem uzņēmējiem šobrīd pietrūkst motivācijas iesaistīties brīvprātīgajā vides pārvaldībā,” informē Vides pārraudzības valsts (VPVB) biroja direktore Daiga Avdejanova. 

Strādājot pie labākā risinājuma, VPVB, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un izmantojot dažādas izpētes metodes, centās noskaidrot, kā motivēt uzņēmējus iesaistīties brīvprātīgajā vides pārvaldībā un Eiropas Vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS).  Gan diskusijas, gan aptauja parādīja, ka uzņēmēji izprot vides pārvaldības sistēmas nozīmi biznesa procesus uzlabošanā un ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanā. Taču daudzi no šiem uzņēmumiem nezina par EMAS esamību un priekšrocībām.

“Mūsu izpēte parādīja, ka uzņēmumi ilgtspējīgas attīstības ietvaros tiecas uzlabot biznesa procesus, lai samazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Ritenis nav jāizgudro katru reizi no jauna -  vides pārvaldības sistēmas norāda efektīvāko ceļu uz šī mērķa sasniegšanu,” stāsta Avdejanova, piebilstot, ka tieši EMAS sertifikāts var kalpot par  rīku vides situācijas uzlabošanai. “ES pētījumi un pašu EMAS reģistrēto uzņēmumu viedoklis rāda, ka tas palīdz sakārtot biznesa procesus, ietaupīt energoresursu izmaksas, būt videi draudzīgākiem, uzlabot attiecības ar partneriem.”

Eiropas Savienības Vides perspektīvas bāzes scenārijs paredz, ka bez vērienīgākas politikas nekā pašlaik spēkā esošās SEG emisijas līdz 2050. gadam palielināsies vēl par 50%, ko galvenokārt izraisīs prognozētais CO2 emisiju pieaugums par 70% enerģijas izmantošanas rezultātā. Ir skaidrs, ka bez uzņēmēju iesaistes šos mērķus un apņemšanās nebūs iespējams īstenot, tomēr Latvijā organizācijas, iestādes un uzņēmumi nav pietiekami motivēti, kā arī viņiem trūkst zināšanu un izpratnes par vides vadības nozīmīgumu un nepieciešamību.

64% no tiem VPVB aptaujas respondentiem, kuri sagaida motivējošu valsts atbalstu, gribētu saīsinātu dažādu ar vidi saistītu atļauju izsniegšanas laiku un  finanšu atvieglojumus, piemēram, dotācijas vides deklarācijas ieviešanā. Puse par motivējošu valsts atbalstu uzskata nodokļu un nodevu atvieglojumus, toties 36% novērtētu samazinātu vides pārbaužu skaitu un vienkāršāku vides atskaišu iesniegšanas procesu (piemēram, aizstāt dažādās atskaites ar vides deklarāciju).

Savukārt Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR)  veiktās aptaujas rezultāti parādīja, ka uzņēmējus vides pārvaldības sistēmas ieviešanā visvairāk motivētu konkurences priekšrocības un piekļuve finansējumam, ja šie sertifikāti tiktu vērtēti, kā bonusi dažādos valsts un pašvaldību iepirkumos.

VPVB darba grupu ietvaros strādāja par EMAS problēmjautājumu analīzes un septembrī aktualizēja informāciju par EMAS sertifikātu kā rīku vides situācijas uzlabošanai – ar datiem no ES pētījumiem un EMAS sertifikātu īpašniekiem – kā arī uzsvēra EMAS nozīmi - kā iespēju sakārtot biznesa procesus, ietaupīt uz energoresursu izmaksām, būt videi draudzīgākiem, uzlabot attiecības ar partneriem.

Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS” ietvaros VPVB uzņēmumiem skaidroja EMAS sertifikācijas procesu, EMAS priekšrocības, kā arī galvenos EMAS ieviešanas posmus apkopoja infografikā un būtiskākos ieguvumus apkopoja informatīvā bukletā. Par iedvesmu EMAS ieviešanā vietējiem uzņēmumiem var kalpot arī starptautisko zīmolu pieredze EMAS standartu ieviešanā un Eiropas savienības dalībvalstu uzņēmumu un organizāciju sasniegumi.

Sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) 2022. gadā kampaņas “Iepazīsti EMAS” ietvaros ir identificēti nozīmīgākie EMAS attīstības posmi un tiek veikta attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrāde, lai šo vides pārvaldības pieeju iedzīvinātu Latvijā.

InCSR vadītāja Dace Helmane norāda: “EMAS koncepcija tiek izstrādāta, ņemot vērā  izglītojošās kampaņas "Iepazīsti EMAS" ietvaros veikto izpēti, ekspertu intervijas un starptautiskās pieredzes analīzi. Būtiskākie koncepcijā ietvertie soļi ir tiesiskā regulējuma pilnveide, tai skaitā attiecībā uz valsts atbalsta pasākumiem uzņēmēju motivācijas veidošanai, EMAS atpazīstamība, ieviešanas aktivizēšana, kā arī novērtējums un turpmāka attīstība.”

Savukārt, Daiga Avdejanova skaidro, ka koncepcijā tiks ietvertas nepieciešamās rīcības un politikas atbalsta instrumenti EMAS attīstībai (katrā no EMAS attīstības posmiem), lai šis brīvprātīgais vides instruments kļūtu par pievilcīgāku iespēju organizācijām veicināt savu vides mērķu sasniegšanu, norādot arī iespējamos riskus EMAS ieviešanas procesā.

VPVB īsteno projektu – izglītojošā kampaņa “Iepazīsti EMAS”, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds “Nozares vides projekti”.

VPVB aptauju tiešsaistē aizpildīja vairāk nekā 130 respondentu. Aptaujas tika veiktas 2022. gada novembrī. InCSR aptauju tiešsaistē aizpildīja uzņēmumi un iestādes, kas piedalījušies 2022. gada Ilgtspējas indeksā - 21 respondents.

 

Par Vides pārraudzības valsts biroju

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) darbības pamatmērķis ir novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Birojs veic likumā “Par vides aizsardzību”, likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, likumā “Par piesārņojumu” un normatīvajos aktos par rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus.

 

Par InCSR

Biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" dibināta 2011.gadā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību, paaugstinot tās izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību, kā arī sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Jau vairāk nekā 10 gadus InCSR eksperti veido Ilgtspējas indeksu, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. 

 

Informāciju sagatavoja

Maija Milbrete

+37127003283

Maija.milbrete@publicid.lv

 

 

Publikācija sagatavota projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

91% aptaujāto piekrīt, ka vides sertifikāts uzlabos biznesa procesus

Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) ir brīvprātīga ES sistēma uzņēmumiem un citām organizācijām, kas apņēmušās vērtēt, pārvaldīt un uzlabot veikumu vides jomā.

Tam, ka vides sertifikāts uzlabos biznesa procesus piekrīt un daļēji piekrīt 91% aptaujāto. Savukārt, septiņi no desmit aptaujātiem vēlas uzzināt vairāk par EMAS.

Ko aptaujātie sagaida no EMAS?

 • 8% sagaida motivējošu valsts atbalstu
 • 36% ir svarīgs samazināts vides pārbaužu skaits
 • 36% vienkāršāku vides atskaišu ieviešanas procesu (piemēram, vides deklarācija aizstāj citas atskaites)
 • 54% sagaida nodokļu un nodevu atvieglojumus
 • 64% Saīsināts vides atļauju izsniegšanas laiks
 • 64% Finanšu atvieglojumi (piemēram, dotācijas vides deklarācijas ieviešanā).

No 130 aptaujāto respondentu uz jautājumu: “Vai tu zini, kas ir EMAS?” 31% atbildēja apstiprinoši, savukārt, 69% - noraidoši.

 • 76% uzskata, ka informācija par EMAS ir viegli pieejama
 •  80% uzskata, ka informācija par EMAS ir viegli saprotama

Citi pasākumi, kas pēc respondentu domām, ir nepieciešami EMAS ieviešanai:

 • izglītojošas kampaņas, semināri, sabiedrības iesaiste starpnozaru diskusijas
Infografika

Infografika sagatavota projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

Kampaņa_web baneris

Vides pārraudzības birojs informē, ka Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieguvumi un būtiskākā informācija par EMAS tagad apkopota vienuviet viegli pieejamā bukleta formātā ikvienam!

Informatīvo bukletu iespējams lejupielādēt Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapās sadaļā EMAS, Informācija!

Informatīvais buklets sagatavots projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

Uzzini vairāk par EMAS šeit vai raksti uz pasts@vpvb.gov.lv!

Projekta "Iepazīsti EMAS" ietvaros otrdien, 2022. gada 25. oktobrī, norisinājās informatīvais seminārs par Vides vadības un audita sistēmu (EMAS) un Eiropas Padomes un Parlamenta Regulas (EK) Nr. 1221/2009 (25.11.2009.) prasībām, kā arī jau veiktajām un plānotājām aktivitātēm Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS” ietvaros.

Semināra video ieraksts pieejams Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnes sadaļas “Vides vadības un audita sistēma (EMAS)” apakšsadaļā “Informācija”.

Video ieraksts izveidots projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022) ietvaros, kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

Video prezentacija

Aicinām piedalīties projekta "Iepazīsti EMAS" informatīvajā seminārā, otrdien, 2022. gada 25. oktobrī plkst. 10.00.

Video vebinārs par Vides vadības un audita sistēmu (EMAS) un Eiropas Padomes un Parlamenta Regulas (EK) Nr. 1221/2009 (25.11.2009.) prasībām, kā arī jau veiktajām un plānotājām aktivitātēm Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS” ietvaros.

Vebinārā uzzināsiet:

🟢 Kas ir Vides vadības un audita sistēma (EMAS)

🟢 Kādi ir ieguvumi no EMAS sertifikāta

🟢 Kāda ir EMAS sistēma, būtība, ieviešanas shēma

🟢 Kurām nozarēm ir izstrādātas EMAS labas prakses vadlīnijas

🟢 Kādi vidi ietekmējošie faktori tiek mērīti EMAS sertificēšanas procesā

🟢 Kā EMAS atšķiras no citiem vides pārvaldības instrumentiem

🟢 Veiksmīgu EMAS ieviesēju piemēri un atsauksmes

🟢 Projekta “Iepazīsti EMAS” aktivitātes

 

Kampaņa un vebinārs tiek rīkots sadarbībā ar komunikācijas aģentūru “Public ID”.

Reģistrācija nav nepieciešama.

Pieslēgties video vebināram būs iespējams, izmantojot šo saiti MS Teams platformā.

 

Video vebināra ieraksts būs arī pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā, sadaļā "Aktualitātes".


Vebinārs tiek organizēts projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

 

Kampaņa_web baneris

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) tuvākajā nākotnē sagaida lielāku uzņēmumu interesi iegūt Vides pārvaldības un audita sertifikātu (EMAS), jo Birojs izstrādā EMAS ieviešanas stratēģiju un rīcības politiku, lai šo sertifikātu īpašniekiem arī normatīvo aktu līmenī būtu dažādas priekšrocības un ieguvumi. Piemēram, citās valstīs uzņēmumiem ar EMAS sertifikātu mēdz būt samazināta maksa par atļaujām, iespēja saņemt atbrīvojumu no energoaudita vai vieglāka piekļuve finansējumam.

“EMAS sertifikāts palīdz uzņēmumiem ilgtspējīgi pārvaldīt biznesa procesus vides jomā un būtiski palīdz ietaupīt resursus. Eiropas Komisijas publicētajā pētījumā ir pierādīts, ka, ieviešot EMAS sistēmu, uzņēmumos samazinās enerģijas un resursu izdevumi (21%), samazinās vides tiesību aktu noteikumu pārkāpumu skaits (18%) un veidojas labākas attiecības ar ieinteresētajām personām (17%),” skaidro Vides pārraudzības valsts biroja direktore Daiga Avdejanova.

Vairāk par EMAS ieguvumiem lasi publikācijā Latvijas Vēstnesis.

Publikācija sagatavota projekta “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (DG-GROW) kopā ar MVU izpildaģentūru (EISMEA) ir izsludinājis pieteikumu iesniegšanu ES darbības dotācijām tūrisma jomā par tēmu - Ilgtspējīga izaugsme un noturības veidošana tūrismā – atbalsta sniegšana MVU, lai veiktu dvīņu pāreju (SMP-COSME-2022-TOURSME).

Uzaicinājuma pamatmērķis ir uzlabot MVU konkurētspēju tūrisma nozarē, veidojot MVU spēju sekmīgi īstenot dubulto zaļo un digitālo pāreju, kā arī veicināt inovācijas, noturību, ilgtspējību un kvalitāti visā tūrisma piegādes ķēdē.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 30. novembris (plkst.17:00 pēc Briseles laika) Eiropas komisijas mājaslapā.

Nosl pasakums

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) 2022. gada 20. septembrī plkst. 10.00 – 14.00 Izglītojošās kampaņas “Iepazīsti EMAS ietvaros prezentēs Eiropas savienības vides vadības un audita sistēmas (Environmental Management and audit scheme, (EMAS)) darba grupu semināru, kas norisinājās 2022. gada 12. jūlijā un 31. augustā, rezultātus. Izglītojošā kampaņa “Iepazīsti EMAS” tiek organizēta, lai veicinātu izpratni par EMAS un tās atpazīstamību  plašākā sabiedrībā.

Noslēguma pasākuma dalībniekiem būs iespēja arī dzirdēt pieredzes stāstu par izaicinājumiem EMAS ieviešanā. Informācija par pasākuma programmu var tikt vēl precizēta.

Izglītojošās kampaņas Iepazīsti EMAS ietvaros rīkoto tiešsaistes semināru laikā Birojs iepazīstināja vebināra dalībniekus ar EMAS pamatprincipiem un  vides pārvaldības sistēmu ieviešanas iespējām uzņēmumos un organizācijās. EMAS ieviešanas procesā Birojs pilda kompetentās iestādes funkcijas Latvijā, tāpēc pie Biroja jāvēršas, lai saņemtu informāciju par vides pārskatu veikšanu, vides verificētājiem, likumdošanu, iespējamo finansējumu un atbalstu EMAS sertifikāta ieviešanas procesā.

Darba grupās, kurās piedalījās valsts organizācijas, potenciālie verificētāji, uzņēmēji un augstskolu pārstāvji, tika izvirzītas prioritātes EMAS ieviešanas stratēģijai un noskaidrots, ar kādiem instrumentiem iespējams sasniegt lielāku uzņēmumu un organizāciju EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā.

Darba grupās tika diskutēts par to, kā varētu palielināt EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā un veicināt EMAS integrāciju valsts vides politikā, iespējām saņemt papildus finansējumu EMAS ieviešanai vai konsultācijām latviešu valodā, kā arī papildus nodokļu atvieglojumi, normatīvā regulējuma atvieglojumi uzņēmumiem un organizācijām ar iegūtu EMAS sertifikātu.

Dalībnieki atzina, ka svarīgi ir definēt komunikācijas mērķauditoriju, uzrunāt to caur profesionālām organizācijām izvēloties atbilstošus komunikācijas kanālus. Diskusijās tika pieminēts, ka svarīgi ir rīkot informatīvos pasākumus un popularizēt EMAS ar reklāmas materiāliem, sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas darbojas ilgtspējas attīstības jomā.

Izglītojošās kampaņas Iepazīsti EMAS ietvaros, 20. septembra noslēguma pasākumā, Birojs prezentēs semināru (vebināru) darba grupu rezultātus, kas sekmēs tālāko darbu pie EMAS koncepcijas (attīstības stratēģijas un rīcības politikas) izstrādes. Noslēguma pasākums notiks no plkst. 10.00 līdz 14.00 Valsts vides dienesta telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 1.stāva konferenžu zālē. Dalībniekiem tiks izsūtīti ielūgumi, citi interesenti aicināti pieteikties, rakstot epastu uz: pasts@vpvb.gov.lv vai aizpildot pieteikumu tiešsaistē šeit.

Birojs pateicas ieinteresētajām valsts organizācijām, potenciālajiem verificētājiem un uzņēmējiem par ieguldījumu un dalību semināru un darba grupās, sniedzot vērtīgu ieskatu, lai sekmētu EMAS ieviešanas stratēģijas izveidi.

 

Kontaktpersona EMAS jautājumos:

 

Zane Zaķe 

Vecākā eksperte 

Starptautiskās sadarbības jautājumos 

Tālrunis: +371 67770820 

Mob.: +371 28368177

zane.zake@vpvb.gov.lv  

www.vpvb.gov.lv  


Noslēguma pasākums tiek organizēts projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

Kampaņa_web baneris

Lai veicinātu izpratni par vides vadības un audita sistēmu (Environmental Management and audit scheme, (EMAS)) un atpazīstamību plašākā sabiedrībā, kā arī sekmētu ciešāku savstarpējo sadarbību, Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) 2022. gadā īsteno pasākumu (projektu) “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS””.

Projekta ietvaros  2022. gada  7. jūnijā  Birojs aicināja ieinteresētās valsts organizācijas, potenciālos verificētājus un uzņēmējus pievienoties darba grupu semināriem, lai skaidrotu EMAS, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulu (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (Regula) un tās ieviešanas procesu.

Savukārt 2022. gada 12. jūlijā un 31. augustā Birojs kopā ar darba grupu strādāja pie EMAS problēmjautājumu un politikas atbalsta instrumentu apzināšanas.

Jau gandrīz 30 gadu garumā EMAS ir nodrošinājusi risinājumus uzņēmējdarbības ilgtspējas veicināšanai Eiropā saskaņā ar Eiropas vides politikas mērķiem.

2022. gada oktobrī un novembrī Birojs strādās pie EMAS koncepcijas (attīstības stratēģijas un rīcības politikas) izstrādes,  izmantojot darba grupās iegūtos secinājumus par Regulas Nr. 1221/2009  ieviešanas izaicinājumiem un potenciālajiem risinājumiem, kas panākti kopīgās diskusijās ar uzņēmumiem un organizācijām.

Diskusiju rezultātā tika izvirzītas prioritātes un noskaidrots, ar kādiem instrumentiem iespējams sasniegt lielāku uzņēmumu un organizāciju EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā.

Birojs pateicas ieinteresētajām valsts organizācijām, potenciālajiem verificētājiem un uzņēmējiem par ieguldījumu un dalību semināru un darba grupās, sniedzot vērtīgu ieskatu, lai sekmētu EMAS ieviešanas stratēģijas izveidi.

Vides pārraudzības valsts biroja kontaktpersona EMAS jautājumos:

Zane Zaķe 

Vecākā eksperte 

Starptautiskās sadarbības jautājumos 

Tālrunis: +371 67770820 

Mob.: +371 28368177

 zane.zake@vpvb.gov.lv  

www.vpvb.gov.lv  


Semināri tika veikti projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).

EMAS pasniegsana 1

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) veic kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (turpmāk – Regula) 11.-17. pantam (IV nodaļa), kā arī uztur Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) reģistru un reģistrē publisko un privāto tiesību subjektus, izņemot fiziskās personas, minētajā reģistrā vai lemj par reģistrācijas atteikumu atbilstoši Vides aizsardzības likuma 39. panta trešajai daļai.

Birojs 2022. gada 29. jūlijā reģistrēja EMAS reģistrā divus uzņēmumus - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103599913 (EMAS Reģ. Nr. LV – 000010) un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103336441 (EMAS Reģ. Nr.  LV  –  000011).

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle kopš 2013. gada ir pirmie uzņēmumi, kam Latvijā piešķirta reģistrācija EMAS, kā arī ir pirmie kopumā, kam Latvijā piešķirta reģistrācija EMAS finanšu (apdrošināšanas) sektorā.

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle kā starptautiskās ERGO grupas daļa, kas ir pārstāvēta 30 valstīs un kurā kopumā strādā vairāk nekā 38 tūkstoši darbinieku, izstrādājot Vides deklarāciju, kas paredz vides sniegumu un pasākumus, kuri tiek veikti, lai pastāvīgi uzlabotu vides vadība un audita sistēmu, un kas sagatavota atbilstoši EMAS prasībām, ir apliecinājuši gatavību un līdzdalību ANO ilgstpējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Augusta pirmajā nedēļas nogalē, 2022. gada 5. augustā, Biroja direktore Daiga Avdejanova, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos Andrim Ķēniņam, pasniedza EMAS reģistrācijas sertifikātus ERGO valdes priekšsēdētājam Baltijas valstīs, Bogdanam Benčakam, kas apliecina ERGO Insurance SE Latvijas filiāle  un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle līderību un augstos standartus ilgtspējīgas attīstības mērķu sniegumā, kā arī ieviestās vides vadības un audita sistēmas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).  

Uzņēmumiem, kas reģistrēti EMAS reģistrā, turpmāk ir tiesības izmantot EMAS logotipu kopā ar reģistrācijas numuru atbilstoši Regulas 10. pantam, kā arī to pienākums ir popularizēt EMAS un, kad vien iespējams, informēt sabiedrību par EMAS ieguvumiem, vienlaikus publicējot apstiprināto Vides deklarāciju uzņēmuma mājaslapā (Regulas 6. panta 3. punkts), kas ir neatkarīgas trešās puses verificēts dokuments un ietver informāciju par uzņēmuma izstrādāto vides politiku un veikumu vides jomā, un atbilstību spēkā esošajām tiesiskajām prasībām vides jomā, kā norādīts Regulas IV pielikumā.

Vides vadības un audita sistēma (EMAS) ir brīvprātīgs instruments uzņēmuma ilgtspējīgai vadībai, integrējot vides aizsardzības jautājumus visās uzņēmuma darbības nozarēs un nodrošinot preventīvu ar vides aizsardzību saistītu problēmu risināšanu. EMAS galvenie ieguvumi uzņēmumā/organizācijā ir gan finanšu resursu ekonomija, gan pozitīva tēla veidošanas iespējas, un vienlaikus nozīmīga EMAS sistēmas komponente ir uzņēmuma darbinieku aktīva iesaistīšanās ar vides aizsardzību saistītu jautājumu risināšanā, kas nodrošina vides izglītību un veido darbinieku vides apziņu.

EMAS pasniegsana 2

EMAS finanšu jomā

Attiecībā uz finanšu jomu Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas, kurās apkopotas pašreizējās aktualitātes Eiropas Savienībā attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu un uzsvērta ilgtspējīgas pārvaldības nozīme un EMAS iespējamā loma tajā. Vadlīnijās uzsvērts, ka vides novērtējums, ko paredzēts veikt EMAS ietvarā saskaņā ar Regulas I pielikumu (sākotnējais vides pārskats), ir atzīts par vienotu metodoloģiju, lai sniegtu informāciju par organizācijas vides aspektiem (būtiskuma novērtējumu). Vadlīnijas pieejamas Eiropas Komisijas oficiālajā EMAS mājaslapā.

Vadlīnijās nefinanšu informācijas sniegšanā EMAS Regulas I pielikums tieši identificēts kā viens no potenciālajiem instrumentiem ietekmes būtiskuma novērtējumā, kur nepieciešams izvērtēt gan iekšējos, gan ārējos faktorus. Atbilstoši šīm vadlīnijām EMAS reģistrētās organizācijas jau atbilst kvalifikācijai attiecībā uz ilgtspējīgas pārvaldības ekoloģisko dimensiju un ir ieviesušas vides vadības un audita sistēmu, kas ļauj identificēt ar vidi saistītos riskus vai iespējas, kā arī nepārtraukti uzlabot to ietekmi uz vidi. EMAS ļauj organizācijām apliecināt atbilstību vides normatīvajiem aktiem, kā arī saņemt neatkarīgas puses verifikāciju, ko veic kompetents attiecīgās nozares vides eksperts.

Līdz ar to finanšu sektorā EMAS ir liels potenciāls, ko apliecina arī Eiropas Komisijas izstrādātais rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai, kaut arī EMAS loma šobrīd tajā nav skaidri noteikta, uzsvērta vienotas Eiropas Savienības klasifikācijas jeb taksonomijas izveides nepieciešamība, kas ļautu iegūt skaidrību par to, kādas darbības var uzskatīt par ilgtspējīgām.

EMAS loma finanšu ilgtspējības nodrošināšanā varētu būtiski pieaugt līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu pārskatīšanas procesu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Biroja projekti EMAS jomā

Lai veicinātu izpratni par EMAS un to popularizētu plašākai sabiedrībai, kā arī sekmētu ciešāku savstarpējo sadarbību, Birojs 2022. gadā īsteno pasākumu (projektu) “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Reģ. Nr. 1-08/32/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, papildu informācija par plānotajām projekta aktivitātēm pieejama Biroja mājaslapā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 24. jūnijā piedalījās Eiropas Komisijas organizētajās apmācības par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumiem (Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs)) apģērbu un apavu grupā.

Sanāksmes laikā tika sniegts visaptverošs ieskats par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumu izstrādi apģērbu un apavu grupā, kas deva iespēju organizācijām/uzņēmumiem saņemt informāciju par produktu ekoloģiskās pēdas ieviešanu saskaņā ar Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumiem.

Sanāksmes pirmajā daļā tika sniegts īss kopsavilkums par Produktu ekoloģiskās pēdas kategoriju noteikumu būtību un kāpēc tie ir nozīmīgi un kā šos noteikumus organizācijām/uzņēmumiem ieviest savā darbībā.

Sanāksmes videoieraksts, kā arī prezentācija (angļu valodā) pieejama šeit. Atsevišķi sanāksmes videoieraksts pieejams šeit (garums 2’31”) un prezentācija pieejama šeit.

Veiksmīgi aizvadīts ES Ekomarķējuma izstāžu zāles uz riteņiem atklāšanas pasākums, kas norisinājās Briselē, ES Zaļās nedēļas ietvaros, 2022. gada 31. maijā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama ES Zaļajai nedēļai veltītajā preses relīzē. Papildus fotoattēli, kā arī video par ES Zaļās nedēļas ietvaros notikušajiem pasākumiem drīz tiks publicēti ES Ekomarķējuma mājaslapā, kas veltīta ES Ekomarķējuma 30. gadadienai un kurā iespējams sekot līdzi ES Ekomarķējuma izstāžu zāles uz riteņiem turpmākai norisei.

ES Ekomarķējuma izstāžu zāle uz riteņiem tiek izstādīta Briselē, Beļģijā pirms tā ceļos uz citām ES valstīm (Vāciju, Igauniju, Ungāriju, Čehiju un Luksemburgu), līdz atgriezīsies atkal Briselē, Pasaules Ekomarķējuma dienas ietvaros, 2022. gada 13. oktobrī.

Laika posmā no 2022. gada 3.-9. oktobrim norisināsies Aprites nedēļa (Circular Week), kuras ietvaros norisināsies vairāki starptautiski pasākumi un iniciatīvas, kas veltīti aprites ekonomikas un ilgtspējīgai attīstībai un kas notiks dažādās ES valstīs.

Eiropas savienības Aprites ekonomikas ieinteresēto pušu platformā iepazīsties ar Aprites nedēļā paredzētajiem notikumiem, kā arī piesaki savu pasākumu!

 

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts 2022. gada 4. februārī publicēja Tūrisma nozares pārkārtošanās plānu (pieejams tulkojums latviešu valodā), kas tika izstrādāts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada martā pieņemto jauno industriālo stratēģiju. Šajā plānā iekļauti vairāki scenāriji tūrisma nozarei, piemēram, attiecībā uz ES Ekomarķējuma tūrisma mītnēm temats Nr. 8 – Tūrisma uzņēmumu un MVU zaļā pārkārtošanās:

 • Tūrisma mītņu, tajā skaitā, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) reģistrācija EMAS;
 • Tūrisma mītņu, tostarp MVU, reģistrācija ES ekomarķējumam vai citam EN ISO 14024 I tipa ekomarķējumam vai līdzvērtīgam brīvprātīgam marķējumam, kas ir neatkarīgi, balstīti uz vairākiem kritērijiem un trešo personu verificēti;
 • Tūrisma operatoriem nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto ES Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji;
 • Kapacitātes stiprināšanas programmas, tehniskā un finansiālā palīdzība MVU, lai tie varētu iesaistīties videi draudzīgās praksēs un shēmās.

Tūrisma nozares pārkārtošanās plāna izstrādes process tika papildināts ar aicinājumu ieinteresētajām personām paust savas saistības un apņemšanās tā izpildē. Līdz šim 112 organizācijas ir apņēmušās vairākas saistības.

Zaļā pāreja ir otrā visvairāk pārstāvētā grupa ar 45 solījumiem (24%), un lielākā daļa saistību ir saistītas ar tematu Nr. 8 - Tūrisma uzņēmumu un MVU zaļā pārkārtošanās.

Pārskatu par tūrismā ieinteresēto pušu solījumiem un saistībām varat atrast šeit.

Aicinām organizācijas iesniegt solījumu priekšlikumus vai uzņemties vairākus solījumus, īpaši ar tēmu Nr. 8 saistītās apņemšanās. Tiešsaistes veidlapa solījumu priekšlikumiem ir nepārtraukti atvērta un tā tiks atkārtoti pārskatīta (izvērtēta) 2022. gada septembrī, un publicēta 2022. gada oktobrī.

Informācijas avots: Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts, Tūrisma nozares pārkārtošanās plāns, Eiropas Savienības publikāciju ofiss, 2022. gads https://data.europa.eu/doi/10.2873/344425.

Latvijas un Igaunijas pieredzes apmaiņas seminārs saistībā ar pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 15. un 16. jūnijā kopīgi ar Igaunijas vides ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā saistībā ar pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē.

Semināra galvenais mērķis bija iegūt zināšanas un pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē un EMAS jomā kopumā.

Pieredzes apmaiņas seminārs kopumā iekļāva tikšanos ar piecu Igaunijas valsts iestāžu pārstāvjiem EMAS jomā (Igaunijas Vides ministrijas vides pārvaldības nodaļu, Igaunijas Vides Aģentūru, Igaunijas nacionālo akreditācijas centru, vienu no diviem Igaunijas vides verificētājiem Bureau Veritas Eesti OÜ, Igaunijas ENHANCE projekta partneri - Stokholmas Vides institūta Tallinas centru, kā arī divu uzņēmumu (lielākais notekūdeņu attīrīšanas uzņēmuma Igaunijā “Tallinna Vesi” un elektroenerģijas ražošanas uzņēmums “Iru Elekrijam, Enefit Estonia”) apmeklējumu, kuri EMAS reģistrēti kopš 2005. gada un ir pirmie EMAS reģistrētie uzņēmumi Igaunijā.

Semināra gaitā gūtās atziņas par savstarpējās sadarbības un vienotas izpratnes būtisko nozīmi starp EMAS iesaistītajām pusēm nākotnē palīdzēs Vides pārraudzības valsts birojam veicināt EMAS atpazīstamību Latvijā un nodrošināt atbalstu tiem uzņēmumiem/organizācijām, kas vēlas reģistrēties EMAS.

Semināra gaitā Igaunijas puse ierosināja veidot informācijas/pieredzes apmaiņas semināru starp Igaunijas vides verificētājiem un potenciālajiem Latvijas vides verificētājiem, lai nodotu savas zināšanas un labāko praksi.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība pieredzes apmaiņas seminārā finansēta no pasākuma “Kompetenču laboratorija” (Reģ. Nr. 1-08/33/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem ietvaros (Vienošanās Nr. 6-1/22/38).