Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem”

Latvijā strauji attīstās atjaunojamo energoresursu enerģijas un vēja enerģijas tehnoloģiju izmantošana klimata pārmaiņu risināšanas kontekstā.  Pēdējā gada laikā Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) piemērojis ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru 11 vēja enerģijas projektiem.  Plašāka informācija par paredzētajām darbībām, kurām Birojs pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieejama tīmekļvietnes sadaļā Ietekmes uz vidi novērtējumu projekti.

Ņemot vērā pieaugošo ietekmes uz vidi novērtējumu skaitu saistībā ar vēja elektrostaciju būvniecības iecerēm, lai paaugstinātu ietekmes uz vidi novērtējumu kvalitāti un paaugstinātu izpratni, novērtējot vēja elektrostaciju  ietekmi uz dabas vērtībām/bioloģisko daudzveidību (tai skaitā īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm, īpaši aizsargājamiem un Eiropas Savienības nozīmes biotopiem), Birojs iesaka izmantot Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem”.

Vadlīniju mērķis ir sniegt norādes, kā pēc iespējas labāk nodrošināt, lai vēja enerģijas projekti atbilstu Putnu direktīvai  (Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību) un Sugu un biotopu direktīvai (Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un flora aizsardzību).

Vadlīniju tvērumā ir teritoriju aizsardzības noteikumi saskaņā ar Sugu un biotopu direktīvas 6. pantu; attiecīgi vadlīnijas attiecas uz visām dzīvotnēm un sugām, kas atbilst Natura 2000 teritoriju noteikšanai, t. i.:

  1. Eiropas Savienībā nozīmīgām dzīvotnēm, kā uzskaitīts Sugu un biotopu direktīvas I pielikumā,
  2. Eiropas Savienībā nozīmīgām sugām, kā uzskaitīts Sugu un biotopu direktīvas II pielikumā,
  3. savvaļas putniem, kas uzskaitīti Putnu direktīvas I pielikumā,
  4. regulāri sastopamām migrējošu savvaļas putnu sugām, kas nav uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā,
  5. sugu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar Sugu un biotopu direktīvas 12. un 13. pantu un attiecīgajiem noteikumiem Putnu direktīvas 5. pantā; tie attiecas gan uz stingri aizsargājamām sugām saskaņā ar Sugu un biotopu direktīvas IV pielikumu, gan uz visām savvaļas putnu sugām, uz kurām attiecas Putnu direktīva.

ES tiesību akti pieejami EUR-Lex datu bāzē