Procedūra, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju (NATURA 2000)

Ja paredzēta darbība, var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet nav minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā un tās īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar likuma 14.pantu, tad tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”.

Ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju (NATURA 2000) procedūras shēma

Ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju (NATURA 2000) procedūras shēma