IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Utilitas Wind SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Aloja” un tā saistītās būvniecība Valmieras novada Skaņkalnes un Vecates pagastos un Limbažu novada Alojas un Braslavas pagastos

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

  1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

Nr.

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

1.

Kaktiņi

66270030039

66270030039

2.

Magones

66270030129

66270030129

3.

Kadiķīši

66270030334

66270030308

4.

Veseri

66440010001

66440010001

5.

Vecgūras

66440010010

66440010010

6.

Skultes

66440010064

66440010064

7.

Zaļauskas

66440010068

66440010068

8.

Dzintari

66440020015

66440010069

9.

Eglīši

66440010102

66440010102

10.

Buķi

66440010016

66440010114

11.

Vecsanči

66440010061

66440010159

12.

Rozītes

66440020038

66440020040

13.

Vecpurvēni

66440020010

66440020148

14.

Skultes

66440010064

66440040076

15.

Melderi

66440050062

66440040175

16.

Paužas

66440040183

66440040183

17.

Meža Pilsumi

66440040282

66440040279

18.

Svilumi

96840020006

96840020006

19.

Veseri

96840030001

96840030001

20.

Jaungūras

96840030002

96840030002

21.

Rozītes

96840030008

96840030008

22.

Grobi - 2

96840020002

96840030012

23.

Lielķurbēni

96840030042

96840030042

24.

Veclaņģi

96840020158

96840030050

25.

Bēranti

96840020252

96840030052

26.

Medņi

96840030103

96840030069

27.

Jēņi

96840040069

96840040069

28.

Purgulas

96920020065

96920020065

29.

Lielsanči

66440010065

66440010157

2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (piemēram, elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.), tajā skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66440010157 (jaunas apakšstacijas būvniecībai Limbažu novada Braslavas pagastā) nodrošināšanai

 

Izpētes teritorija Aloja

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros paredzēts izbūvēt Vēja parku un tā saistīto infrastruktūru Valmieras novada Skaņkalnes un Vecates pagastos un Limbažu novada Alojas un Braslavas pagastos. Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 31 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas (turpmāk arī – VES). Ierosinātāja norādījusi, ka Vēja parka kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par Novērtējuma likuma 1. pielikumā noteiktajiem robežsliekšņiem. No Iesnieguma izriet, ka precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums, kā arī uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt kopējo uzstādāmo VES skaitu, to izvietojumu un Vēja parka kopējo jaudu, kā arī vairākus VES modeļus.

Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, no Vēja parka tiks izbūvēta jauna kabeļu līnija, kas pieslēgsies esošai 330 kV līnijai TEC- 2 – Kilingi-Nomme, izbūvējot jaunu apakšstaciju Limbažu novada Braslavas pagastā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66440010157.

No Iesnieguma izriet, ka Vēja parka būvniecības procesa laikā ir paredzēts izbūvēt arī ar VES darbību saistīto infrastruktūru – pievedceļus, elektropārvades līnijas un u.c. būves. Plānoto pievedceļu, kā arī citu infrastruktūras objektu izvietojums un tehniskie raksturlielumi tiks noteikti ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, izvērtējot esošo ceļu tīklu, jaunu ceļu un cita veida infrastruktūras izbūves nepieciešamību, to izbūves iespējas un iespējamo ietekmi uz vidi, tajā skaitā uz izpētes ietvaros un iepriekš konstatētajām dabas vērtībām.

Vēja parka būvniecībai paredzētās teritorijas kopējā platība aizņem 781,4 ha. Izpētes teritorijā ietilpst 29 zemes vienības vai zemes vienību daļas. Plānotā Vēja parka izpētes teritorijai tuvākā blīvi apdzīvotā vieta (ciems) ir Vilzēni, kas atrodas ⁓1,1 km, Braslava (aptuveni 1,3 km attālumā) un Skaņkalne (aptuveni 2,7 km attālumā). Vēja parka apkārtnē atrodas arī vairākas viensētas.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai Vēja parka teritorija atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā. Saskaņā ar DDPS “Ozols” publicēto informāciju, Vēja parka izpētes teritorijā atrodas īpaši aizsargājamie biotopi 7110*Aktīvi augstie purvi, 91D0*Purvaini meži u.c., kā arī vairāki īpaši aizsargājamie koki. Tuvākais mikroliegums un tā buferzona atrodas ⁓1,4 km attālumā no plānotā Vēja parka.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

  1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
  2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
  3. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
Projekta ierosinātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Utilitas Wind, reģistrācijas numurs  40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167, elektroniskā adrese: info@utilitas.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 22.08.2028.
Lēmums par IVN nepieciešamību 28.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 14.09.2023.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

no 2023. gada 27. novembra līdz 18. decembrim

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 7. decembrī plkst. 17:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 14. decembrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi aloja@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 18. decembrim.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parka “Aloja” izbūvei Valmieras novada Skaņkalnes un Vecates pagastos un Limbažu novada Alojas un Braslavas pagastos.