IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
Lēmums par IVN nepieciešamību
22.01.2014

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: ceļa rekonstrukcija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums „Dubkalna ezera meži”, kadastra Nr.7494 013 0033, Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts. Ceļš apmēram 3km garumā robežojas vai šķērso īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas parku „Ogres Zilie kalni”, kas ir ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā un tajā esošos aizsargājamos biotopus. Plānots, ka nodalījuma joslas platums no autoceļa ass uz abām pusēm paredzēts 9,5m, posmā līdz plānotajai kapsētai un tās auto stāvlaukumam brauktuves platums 6m, bet tālāk divos posmos brauktuves platums 5,50m un 4,50m. Visā ceļa garumā (3km), tā kreisajā pusē (Dabas parka pusē) papildus plānots veidot arī 2,5m platu gājēju ietvi. 

Projekta ierosinātājs Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 13.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 22.01.2014
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492