IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Nīcas novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
02.10.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Dabas taku tīkla izveidošana un mazo arhitektūras formu izvietošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nīcas novada Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Bernātu parks” (kadastra Nr.6478 008 0025), Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Bernāti”.

Paredzētās darbības vieta: īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas teritorija – dabas parka „Bernāti” teritorijā, kas ir ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā.

Paredzētās darbības ietvaros plānots: ierīkot un ar infrastruktūras elementiem (informācijas stendi, garie soli ar atkritumu tvertnēm, koka laipas vai kāpnes, šūpoles), skulptūrām un norādes zīmēm aprīkot septiņas dažāda garuma un par atšķirīgām tēmām izglītojošas dabas takas. Dabas taku tīkla izveidošana plānota pa jau iestaigātām takām un celiņiem, nepieciešamības gadījumā takas veidojot platākas, attīrot no sakritušajiem kokiem un realizējot atsevišķu taku savienošanu. Taku un celiņu segumam (augsnes virskārtas nosegšanai) plānots veidot no priežu skujām vai no citiem augu valsts izcelsmes materiāliem (mulčas).

Projekta ierosinātājs Nīcas novada dome, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 22.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 02.10.2013
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492