IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
LAT SPARTAKS SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
02.07.2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (smilts) ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums “Brīvzemnieki” (kad. Nr. 54860020031), Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Brīvzemnieki” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā 12,49 ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa. Paredzētās darbības zonā atrodas  Gātupes poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra Nr. 540286003001. Tuvākās viensētās atrodas ~ 0,05 - 0,3 km attālumā no darbības vietas

Derīgā izrakteņa transportēšana – izvešana ir paredzēta no nekustamajam īpašumam “Brīvzemnieki” dienvidrietumu pusē piegulošā pievedceļa “Rīgas šoseja - Beltes”, kas savienots ar valsts nozīmes autoceļu A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, tālāka derīgā izrakteņa transportēšana ir atkarīga no pieprasījuma.

Aptuveni 0,3 km attālumā uz ziemeļiem no paredzētās darbības vietas atrodas īāši aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000 teritorija) – dabas liegums “Babītes ezers”, tā dabas parka zona, kura teritorijā lokalizējas īpaši aizsargājami zālāju biotopi “Palieņu zālāji” un “Piejūras zālāji". 

Projekta ierosinātājs SIA “LAT SPARTAKS”, reģ. Nr. 43603010059, juridiskā adrese: Celtnieku iela 30, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 14.06.2021
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 02.07.2021 Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 02.07.2021
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 17.08.2021