Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūra, kas piemērota Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 5. janvāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumā Nr. MA18SI0001 rezultātā, pārtraukta ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 23.marta lēmumu Nr.10-4/11.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Fiziska persona
Lēmums par IVN nepieciešamību
2018

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: hidrotehnisko būvju būvniecība, piebraucamā ceļa un laukuma būvniecība, publiski pieejamu dabas tūrisma infrastruktūras objektu izveidošana (perspektīvā).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts, nekustamais īpašums „Ziediņi” (kadastra Nr. 3244 007 0138)

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros, ar mērķi novērst īpašuma teritorijas applūšanu, plānota hidrotehnisko būvju (būves tips – 21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves, būves grupa – 2. grupa) būvniecība, tajā skaitā dīķa būvniecība 0,84 ha platībā un īpašumu šķērsojošā strauta – Lipsēnu strauta pārbūve , piebraucamā ceļa (ceļa platums līdz 4,5 m, garums aptuveni 719 m, segums grants) un auto stāvvietas būvniecību (apbūves laukums 300 m2), publiski pieejamu dabas tūrisma infrastruktūras objektu izveidošana, tajā skaitā - „Wake park” trases izveidi, plānotajā dīķī, ēkas ar terasi būvniecību īpašuma ziemeļu daļā pie plānotā dīķa „Wake park” trases apkalpošanai (ēkas apbūves laukums 300 m2, stāvu skaits 1, ēka paredzēta ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu),  telšu vietu izveidi pie plānotā dīķa un pie laivu nomas ēkas (platība 5000 m2, segums pļauts zālājs),  palīgēkas ar terasi būvniecību laivu nomas apkalpošanai (apbūves laukums 170 m2, stāvu skaits 1, moduļu tipa ēka, bez ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas), uzstādīt sausās tualetes (skaits 4 gab.), bērnu laukuma izveidi pie laivu nomas ēkas (platība 150 m2), terases, kas paredzēta pasākumu organizēšanai, uzstādīšanu (apbūves laukums 300 m2). Darbības vieta atrodas atrodas Daugavas upes aizsargjoslā, Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) dabas parkā „Daugavas ieleja”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa, 76. pants, 77. panta pirmā daļa.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta 1.daļas 1., 2. punktu, 4. panta 1. daļa, 10., 11., 13. pants, 14.1 panta 1. daļa.
 • Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. panta ceturtā un piektā daļa.
 • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. punkts.
 • Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 18., 20. punkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums.
 • Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1) punkta a), i) apakšpunkts, 35., 37. pants.
 • Meža likuma 41. pants.
 • Ministru kabineta 1999. gada 9. marta noteikumu Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” 1.1. punkts un 1. pielikums.
 • Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 6., 24., 25., 27.-30. punkts.
 • Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikuma 1. punkta 1.6. apakšpunkts, 2. punkta 2.4. apakšpunkts, 3. punkta 3.6., 3.10. apakšpunkts.
 • Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 2. punkta 2.18., 2.20. apakšpunkts
Projekta ierosinātājs Fiziska persona
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 05.01.2018 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 05.01.2018