IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Fiziska persona
Lēmums par IVN nepieciešamību
19.05.2015

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir meža zemes atmežošana un piebraucamā grants ceļa būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamie īpašumi „Baroni” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0005); „Vecgraudnieki” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0517); „Priežkalni” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0556); „Grauzdiņi” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0336); „Vēķi” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0280); „Urdzēni” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0520) un „Kāpu iela 8” (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0089).

Paredzētās darbības ietvaros plānots: esošas gājēju takas vietā uzbūvēt 0,18km garu un 4,5m platu grants ceļu ar apgriešanās laukumu galā, kas šķērsos septiņus zemes īpašumus. Paredzētā darbība plānota Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, teritorijā, kurā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops Latvijā - 2180 Mežainas piejūras kāpas.

Projekta ierosinātājs Fiziska persona
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 22.11.2014 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 19.05.2015
Kontaktpersona VPVB Vineta Maskava, +371 67770807, +371 26482813
Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam 03.08.2015