IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Durbes novada dome
Lēmums par IVN nepieciešamību
19.03.2014

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: pārgāznes būvniecība Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Durbes novads, Dunalkas pagasts, nekustamā īpašuma „Dārznieki” (kadastra apzīmējums 6450 005 0149) 3.zemes gabals.

Pārgāznes būvniecības vieta plānota aptuveni 320m attālumā no Durbes ezera krasta uz Durbes upes iztekas. Durbes ezera ziemeļaustrumu daļa iekļauta Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) – dabas liegumā „Durbes ezera pļavas”. Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, – tā atrodas aptuveni 1km attālumā no dabas lieguma „Durbes ezera pļavas” ārējās robežas.

Saskaņā ar sniegto informāciju, pārgāznes izbūve plānota ar mērķi, lai stabilizētu ezera ūdens līmeni un nepieļautu ezera tilpuma tālāku samazināšanos un gultnes aizaugšanu. Paredzētās Darbības ietvaros plānots izveidot 15m platu dzelzsbetona pārgāzni ar 14m nostiprinātu upes posmu. Piekļūšanas Darbības Vietai nodrošināšanai plānots izmantot ceļu no Aisteres – Vecpils autoceļa caur Rāvu un aptuveni 2km ceļu gar Durbes upes labo krastu.

Projekta ierosinātājs Durbes novada dome, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV – 3447
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 14.01.2014 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 19.03.2014
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492