IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Baltijas mežu investīcijas SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir 136,2 ha lielas platības atmežošana, ar mērķi atmežotajā platībā ierīkot lauksaimniecības zemi.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamie īpašumi “Bumbu bedres”, kad. Nr. 54620030136, un “Rapu mežš”, kad. Nr. 54620030137, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota zmes lietojuma maiņa, proti, nekustamajā īpašumā “Bumbu bedres” paredzēts atmežot teritoriju 72,61 ha platībā, bet nekustamajā īpašumā “Rapu mežs” - 63,59 ha platībā (kopumā paredzēts atmežot 136,2 ha), kurās pēc tam tiks ierīkotas lauksaimniecības zemes graudaugu audzēšanai. Abi neskustamie lokalizējas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, saskaņā ar Līvbērzes pagasta plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanas karti teritoriju izmantošanas veids ir mežu (M) teritorijas.

Aptuveni4 0-280 m attālumā no īpašuma “Bumbu bedres” atrodas īpāši aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000 teritorija) – dabas liegums “Līvbērzes liekņa.

Projekta ierosinātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas mežu investīcijas”, reģ. Nr. 40203224467, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV-1010, tālrunis: + 371 26548569
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 05.11.2020., 30.09.2021.
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde

Lēmums par IVN nepieciešamību 29.10.2021